Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 13.02.2013 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par priekšlikumiem apropriācijas pārdalei
§ 1.3 Par priekšlikumiem apropriācijas pārdalei apakšprogrammā "Fonda darbības nodrošinājums"
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" konceptuāli atbalstītie projektu iesniegumi
§ 2.1 Ekspozīcijas Latvijas ģeoloģija izveidošana Latvijas Dabas muzejā (pirmā kārta)
1-08/44/2012 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 103 936.52 €
§ 2.2 Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 46 870.82 €
§ 2.3 Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”
1-08/52/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 2.4 Reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā usb datu nesējā
1-08/55/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 50 227.37 €
§ 2.5 Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”.
1-08/62/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 815.00 €
§ 2.6 Dabas aizsardzības popularizēšana
1-08/78/2012 VARAM
Piešķirt - 5 264.63 €
§ 2.7 Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana
1-08/79/2012 VARAM
Piešķirt - 42 173.92 €
§ 2.8 Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros
1-08/80/2012 VARAM
Piešķirt - 6 183.80 €
§ 2.9 Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām
1-08/84/2012 VARAM
Piešķirt - 29 880.31 €
§ 2.10 VVD ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1-08/88/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.11 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana.
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 899.73 €
§ 2.12 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/90/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.13 Informatīvo materiālu izdošana radiācijas drošībā un kodoldrošībā
1-08/94/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 663.62 €
§ 2.14 Interaktīva ceļojošā fotoizstāde ar nosacīto nosaukumu „Vides inspektoru romantika”
1-08/95/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 929.14 €
§ 2.15 Saglabāsim tīru vidi Jelgavā
1-08/96/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 605.28 €
§ 2.16 Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā
1-08/99/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 041.82 €
§ 2.17 Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā
1-08/101/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 774.01 €
§ 2.18 Lašvedīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/102/2012 Valsts vides dienests
Piešķirt - 38 417.54 €
Projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids” konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Avenes aktīvo vides draugu pielikumi
1-08/1/2013 Avene BFF
Noraidīt
§ 3.2 Avenes reciklēšanas skola
1-08/2/2013 Avene BFF
Noraidīt
§ 3.3 Žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD) - starpnozaru dialoga un izglītības tilts
1-08/14/2013 Dumpis
Noraidīt
§ 3.4 Žurnāla "Vides Vēstis" izdošana
1-08/15/2013 Vides Vārds
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 3.5 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/16/2013 Latvijas Tirgotāju kamera
Noraidīt
§ 3.6 12 stāsti par dabu bērnu žurnālā SPICĪTE
1-08/17/2013 SERVET
Noraidīt
§ 3.7 Laikraksta "Kuzemes Vārds" pielikums "Zaļā istaba"
1-08/18/2013 Kurzemes Vārds
Piešķirt - 6 128.31 €
§ 3.8 LATVIJAS DABAS DAUDZVEIDĪBA. Iepazīt, lai saglabātu
1-08/21/2013 Zaļais circenis
Piešķirt - 19 891.75 €
§ 3.9 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana 2013.gadā
1-08/28/2013 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.10 Abavas ielejas Ziņas
1-08/55/2013 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 3.11 Vides raidījumu cikls "Zaļās dzīves skola"
1-08/19/2013 TV Kurzeme
Noraidīt
§ 3.12 Atbildīgs dzīvesveids "DABA.VIDE.MĒS"
1-08/20/2013 SALDENIEKI SALDENIEKIEM
Noraidīt
§ 3.13 TV raidījumu cikls "Vides Fakti"
1-08/26/2013 Finger Film Production
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 3.14 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Vienkāršie jautājumi” veidošana Baltkom Radio
1-08/30/2013 Baltkom Radio
Noraidīt
§ 3.15 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltītu radio raidījumu „Voice Control” veidošana Baltkom Radio
1-08/31/2013 Baltkom Radio
Noraidīt
§ 3.16 Vides un ekoloģijas jautājumiem veltīta radio raidījumu cikla „Eko-TOP” veidošana Baltkom Radio
1-08/32/2013 Baltkom Radio
Noraidīt
§ 3.17 Radio raidījums "Zaļais elements"
1-08/35/2013 homo ecos:
Noraidīt
§ 3.18 Vides apziņas veidošana Pierīgas un Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā
1-08/39/2013 ĶILUPE
Piešķirt - 7 686.35 €
§ 3.19 Raidījumu cikla „Arī vide ir stils” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio
1-08/48/2013 Kurzemes Radio
Noraidīt
§ 3.20 Mans mīļais draugs
1-08/50/2013 Latvijas Neatkarīgā Televīzija
Piešķirt - 7 711.97 €
§ 3.21 Sprīdīši ir dabas un vides draugi
1-08/3/2013 Sprīdīšu draugi
Noraidīt
§ 3.22 Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem
1-08/5/2013 Attīstības centrs "Iepazīsim sevi"
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.23 Mums rūp mūsu nākotne
1-08/9/2013 Mēs-Staļģenes skolai
Noraidīt
§ 3.24 Bērnu un jauniešu vasaras nometne "Asarītis"
1-08/10/2013 Mālpils zivīm
Noraidīt
§ 3.25 Vides izglītības nometne Aizupes pamatskolas skolēniem
1-08/13/2013 Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte"
Piešķirt - 4 322.68 €
§ 3.26 Atklāj Rāznas ezera bagātības
1-08/33/2013 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Noraidīt
§ 3.27 Esmu draugos ar dabu
1-08/34/2013 Solis tuvāk
Noraidīt
§ 3.28 Desmit zaļi mezgli
1-08/37/2013 homo ecos:
Piešķirt - 5 493.71 €
§ 3.29 Vides izziņas dienas nometne „Vasarā kā pasakā” 6-10 gadus veciem bērniem
1-08/46/2013 Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Noraidīt
§ 3.30 Daba un es tajā
1-08/54/2013 Par zaļu Pierīgu
Noraidīt
§ 3.31 Vides nometnes „Baby Sapiens-3” organizēšana
1-08/57/2013 Raidstacija Viktorija
Noraidīt
§ 3.32 Bērnu un jauniešu vasaras nometne "21.gadsimts - 3.Baltiņu nometne"
1-08/60/2013 Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"
Noraidīt
§ 3.33 Vides izglītības nometne „Dosimies dabā!”
1-08/62/2013 Stāvais krasts
Piešķirt - 1 378.76 €
§ 3.34 Vides izglītības nometne Tērvetes novada skolēniem
1-08/64/2013 Tērvetnieki
Piešķirt - 4 339.76 €
§ 3.35 Nometne „Izzini dabas mākslu”
1-08/67/2013 Nodibinājums-Sociālo pakalpojumu aģentūra "Ģimenes krīzes centrs"
Noraidīt
§ 3.36 Vasaras piedzīvojums Rucavā
1-08/68/2013 Cerība.Ticība.Mīlestība
Noraidīt
§ 3.37 Liepājas skolēnu nometne „Zaļais draugs”
1-08/69/2013 Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība
Piešķirt - 1 336.08 €
§ 3.38 Vides izziņas nometne bērniem
1-08/72/2013 Limbažu lauvas
Piešķirt - 4 332.64 €
§ 3.39 Par zaļu pat vēl zaļāks
1-08/73/2013 Limbažu lauvas
Noraidīt
§ 3.40 Jump in! (Lec iekšā!)
1-08/74/2013 Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Noraidīt
§ 3.41 Dabas bērni
1-08/76/2013 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 5 005.66 €
§ 3.42 Ūdens pasaule
1-08/77/2013 Es-tev, Tu-man!
Noraidīt
§ 3.43 Zāļu diena, pļavas diena, siena diena
1-08/6/2013 Ūdenszīmes
Piešķirt - 1 106.99 €
§ 3.44 Talka zaļai nākotnei
1-08/7/2013 Ūdenszīmes
Piešķirt - 971.82 €
§ 3.45 Daba bērniem
1-08/11/2013 Zantes ģimenes krīzes centrs
Noraidīt
§ 3.46 Izglītojoša muzikāla dabas mācības stunda „Kāpēc raudāja stārķis ?”
1-08/23/2013 M.G. Mūzika
Noraidīt
§ 3.47 Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi Jelgavas novadā
1-08/25/2013 Liel.Barons
Piešķirt - 1 848.31 €
§ 3.48 Videi draudzīgu biroju nedēļa ZAĻĀ ŽURKA 2013
1-08/36/2013 homo ecos:
Noraidīt
§ 3.49 Informatīvā akcija – Aizsardzība pret kastu eroziju
1-08/40/2013 Baltijas krasti
Piešķirt - 3 286.83 €
§ 3.50 Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai
1-08/41/2013 Baltijas krasti
Piešķirt - 4 511.93 €
§ 3.51 Iedzīvotāju iesaistīšana un sabiedrības apziņas celšana par vides problēmām 8 talku pasākumos
1-08/42/2013 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.52 Ikdienas riteņbraukšana cilvēkam un videi
1-08/43/2013 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 604.72 €
§ 3.53 „Jūras diena 2013” ekosistēmu pieejas izpratnes veicināšanai
1-08/44/2013 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 1 067.15 €
§ 3.54 Inovāciju konkurss „Mācies no dabas!”
1-08/45/2013 Bērnu vides skola
Piešķirt - 3 079.09 €
§ 3.55 Akcija „Atbildīgs par sevi, atbildīgs par vidi, atbildīgs par tevi”
1-08/47/2013 Vides izglītotāju asociācija
Noraidīt
§ 3.56 Uzplauksti savai pilsētai
1-08/49/2013 Nekomerciālās kultūras attīstības centrs
Noraidīt
§ 3.57 Akcija „Izmēri sava dzīvesveida ietekmi uz vidi!”
1-08/52/2013 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 737.61 €
§ 3.58 Atbalsts dzīvnieku pilnvērtības adoptācijas procesam
1-08/53/2013 Par zaļu Pierīgu
Noraidīt
§ 3.59 Ventas upes problēmas Kuldīgas jauniešu skatījumā
1-08/58/2013 Raidstacija Viktorija
Noraidīt
§ 3.60 Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”
Piešķirt - 3 422.01 €
§ 3.61 Saglabāsim Latvijas piekrasti - 2013!
1-08/61/2013 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
§ 3.62 Vides kvalitātes uzlabošana sabiedrības labā
1-08/65/2013 Krāslavas rajona partnerība
Noraidīt
§ 3.63 Domā par nākotni!
1-08/66/2013 Sabiedrības attīstības centrs
Piešķirt - 1 351.73 €
§ 3.64 Roku rokā uz gaišo nākotni
1-08/75/2013 Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi"
Noraidīt
§ 3.65 Akcija „Mana Jūra 2013”
1-08/78/2013 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
§ 3.66 Ekoskolu globālās rīcības diena Latvijā
1-08/79/2013 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
§ 3.67 Palīdzēsim pilsētas putniem pārdzīvot ziemu
1-08/81/2013 Zaļās burves
Piešķirt - 220.55 €
§ 3.68 Radio programma krievu valodā „ Noasa šķirsts”(30’)
1-08/29/2013 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.69 Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas Radio 1.programmā
1-08/24/2013 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.70 ”Dabas pētnieks 2013”– integrētas nodarbības angļu valodā
1-08/70/2013 Privātsākumskola
Noraidīt
§ 3.71 Jaunietis vidē
1-08/27/2013 Increso
Noraidīt
Ārpus konkursa iesniegtie projektu iesniegumi
§ 4.1 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2013.gadā
1-08/82/2013 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.2 Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2013.gadā
1-08/80/2013 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 4.3 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības daļēja nodrošināšana
1-08/84/2013 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 267 724.71 €
§ 4.4 Nemēslo mežā
1-08/83/2013 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.5 Dabas koncertzāle 2013
1-08/85/2013 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 28 457.44 €
Dažādi
§ 5.1 Nacionālā Botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai
1-08/42/2012 Nacionālais botāniskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas