Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 09.01.2013 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Vispārīgie jautājumi
§ 2.1 Nacionālā Botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai
1-08/42/2012 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 18 781.91 €
§ 2.2 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/43/2012 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 2.3 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai
1-08/103/2012 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 3 971.24 €
§ 2.4 Ekspozīcijas Latvijas ģeoloģija izveidošana Latvijas Dabas muzejā (pirmā kārta)
1-08/44/2012 Latvijas Dabas muzejs
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.5 Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.6 Zinošs un organizēts tūrisms īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā
1-08/46/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.7 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/47/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.8 Mitrāju izpētes darbnīcas „Seko dzīvajam!”
1-08/48/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.9 Atbalsta centru uzturēšana un attīstība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/49/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.10 Ilgtspējīgs tūrisms – jaunas iespējas dabas aizsardzībai!
1-08/50/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.11 101.gads dabas aizsardzībai Latvijā!
1-08/51/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.12 Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”
1-08/52/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.13 Seminārs „Savvaļas dzīvnieku labturības prasības zooloģiskajos dārzos”
1-08/53/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.14 Bukleta – ceļveža „Maršruts Ziemeļvidzemē – devona un leduslaikmeta valstībā” sagatavošana un izdošana.
1-08/54/2013 Par zaļu Pierīgu
Noraidīt
§ 2.15 Reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā usb datu nesējā
1-08/55/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.16 Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji.
1-08/56/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 856.51 €
§ 2.17 Informatīvo materiālu izdošana ar moto: „ĪADT nav tikai četri burti!”
1-08/57/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.18 Buklets „Dabas liegums Liepājas ezers”
1-08/58/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.19 Skrejlapa „Kur novietot auto krasta kāpu aizsargjoslā”
1-08/59/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.20 „Likumam par ĪADT-20” - Informatīvo materiālu izdošana
1-08/60/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.21 Līgatnes dabas takās mītošo dzīvnieku kolekcijas pieejamības nodrošināšana – pamats apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai
1-08/61/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.22 Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”.
1-08/62/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.23 Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektoru profesionālās kvalifikācijas celšana.
1-08/63/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.24 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana sabiedrisko attiecību jomā organizācijas pozitīvāka tēla veidošanai nākotnē
1-08/64/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.25 Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana monetāros lielumos Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/65/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.26 Purva putnu uzskaites un bezmugurkaulnieku pētījumi Teiču purvā.
1-08/66/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.27 Niedru apauguma apsaimniekošanas plāna izstrāde Rāznas ezeram.
1-08/67/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.28 Melnais stārķis- ķīmisko draudu apzināšana
1-08/68/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.29 Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes pabeigšana
1-08/69/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 6 545.21 €
§ 2.30 ES Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas Najas tenuissima atradnes izpēte potenciālas jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai
1-08/70/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 2 909.77 €
§ 2.31 Potenciālo vēja elektrostaciju parku izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
1-08/71/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 9 390.95 €
§ 2.32 Kākauļa (Clangula hyemalis) sugas aizsardzības plāns
1-08/72/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.33 Ortofoto pieejas pakalpojuma nodrošināšana dabas datu sistēmas OZOLS vajadzībām
1-08/73/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.34 Datu par putnu populāciju lielumiem apkopošana un apstrāde atbilstoši EK vadlīnijām ziņojuma sagatavošanai par Putnu direktīvas ieviešanu Latvijā
1-08/74/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.35 Īpaši aizsargājamo aleju un ģeoloģisko dabas pieminekļu inventarizācija, robežu precizēšana un apdraudējuma novērtējums
1-08/75/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.36 Apmācības rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas jomā
1-08/76/2012 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 5 122.34 €
§ 2.37 Apmācības piesārņojuma novērtēšanas jomā
1-08/77/2012 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 5 122.34 €
§ 2.38 Dabas aizsardzības popularizēšana
1-08/78/2012 VARAM
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.39 Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana
1-08/79/2012 VARAM
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.40 Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros
1-08/80/2012 VARAM
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.41 Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādei nepieciešamās informācijas vākšana un analīze
1-08/81/2012 VARAM
Noraidīt
§ 2.42 Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējums
1-08/82/2012 VARAM
Piešķirt - 17 785.90 €
§ 2.43 Informatīvā materiāla „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jautājumi” izdošana
1-08/83/2012 VARAM
Piešķirt - 3 081.94 €
§ 2.44 Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām
1-08/84/2012 VARAM
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.45 Atbalsts operatoriem dalībai emisijas kvotu izsolēs
1-08/85/2012 VARAM
Noraidīt
§ 2.46 Novērtējums par Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas (ES ETS) un ne-ETS sloga salīdzinājumu un sagatavot priekšlikumus Dabas resursu nodoklim par CO2
1-08/86/2012 VARAM
Noraidīt
§ 2.47 Dalība 9. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2013”
Piešķirt - 9 469.21 €
§ 2.48 Informatīvo materiālu par Klimata un adaptācijas politiku Latvija izgatavošana
Noraidīt
§ 2.49 Baltijas jūras valstu (Polijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā
1-08/87/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.50 VVD ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1-08/88/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.51 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana.
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.52 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/90/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.53 Valsts vides dienesta dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) 2013.gadā
1-08/91/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.54 Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde
1-08/92/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.55 Profesionālās pilnveides izglītības programma „Akvakultūras pamati” Valsts vides dienesta inspektoriem, kuri veic iekšējo ūdeņu kontroli
1-08/93/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.56 Informatīvo materiālu izdošana radiācijas drošībā un kodoldrošībā
1-08/94/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.57 Interaktīva ceļojošā fotoizstāde ar nosacīto nosaukumu „Vides inspektoru romantika”
1-08/95/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.58 Saglabāsim tīru vidi Jelgavā
1-08/96/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.59 Sadarbības veicināšana ar pašvaldībām un to būvvaldēm
1-08/97/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.60 Valsts vides dienesta un pašvaldību sadarbības veicināšana vides aizsardzības jautājumu aktualizēšanā un risināšanā
1-08/98/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.61 Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā
1-08/99/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.62 Valsts vides dienesta personāla profesionālās kapacitātes celšanas un stratēģiskās rīcības plānošanas izveides seminārs darbībām ārkārtas un netradicionālu ar vides stāvokli saistītos apstākļos
1-08/100/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.63 Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā
1-08/101/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.64 Lašvedīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/102/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
Ārpus konkursa iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
1-08/4/2013 VARAM
Piešķirt - 1 000 398.40 €
§ 3.2 Latvijas Lielā Talka (20.aprīlis)
1-08/41/2012 Pēdas LV
Noraidīt
§ 3.3 Latvijas Lielā Talka (20. aprīlis)
1-08/8/2013 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.49 €
Dažādi
§ 4.1 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Zivju aizsardzības pasākumi”
§ 4.2 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā 21.19.00 „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”
§ 4.3 Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides izglītības fonda programma”
§ 4.4 Par Vienošanos ar vides aizsardzības iestādēm par projektu finansēšanu un izpildes kārtību