Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 28.11.2012 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par projektu konkursu izsludināšanu 2013.gadā
§ 2.1 Projektu konkursa izsludināšana finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 2.2 Projektu konkursa izsludināšana finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids"
§ 2.3 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē.”
§ 2.4 "Nosacījumu, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai" projekta izskatīšana
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Latvijas Lielā Talka (20.aprīlis)
1-08/41/2012 Pēdas LV
Konceptuāli atbalstīt
Dažādi
§ 4.1 Gaujas Nacionālā parka fonda vēstule par lāču mājas būvniecības finansēšanu Līgatnes dabas takās
Pieņemt zināšanai