Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 08.12.2011 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Fonda budžeta 2012.gada apstiprināšana
Projektu konkursu izsludināšana vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā"
§ 2.1 Aktivitāte "Periodisko izdevumu izdošana"
§ 2.2 Aktivitāte "TV un radio raidījumu veidošana"
Projektu konkursa izsludināšana finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 3.1 Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 2012.gadam
§ 3.2 Projektu konkursa izsludināšana
Natura 2000 monitoringa iesniegumu finansējuma saņemšanai 2012.gadā izskatīšana
§ 4.1 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 88 854.08 €
§ 4.2 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 17 132.80 €
§ 4.3 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 077.92 €
§ 4.4 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 52 350.30 €
Projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai no atsevišķām budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām
§ 5.1 Zivju aizsardzības pasākumi
§ 5.2 Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
§ 5.3 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
§ 5.4 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
§ 5.5 Vides izglītības fonda programma
Dažādi
§ 6.1 R.Upmaļa iesniegums