Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 30.09.2010 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Fonda finansējuma pārdali
§ 1.3 Par finansējuma piešķiršanu iemaksu veikšanai Austrumeiropas energoefektivitātes un vides partnerības fondā
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 3.1 Latvijas Dabas muzeja pagalma seguma atjaunošanas un pagraba pārseguma zem pagalma nostiprināšanas projekta izstrāde
1-08/21/2010 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 1 636.30 €
§ 3.2 Latvijas Dabas muzeja pagalma seguma un pagraba pārseguma zem pagalma nostiprināšanas būvdarbi
1-08/22/2010 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 19 635.63 €
§ 3.3 Semināri par dabas aizsardzības politikas pilnveidošanu un sistēmas optimizāciju.
1-08/23/2010 Vides ministrija
Piešķirt - 1 892.42 €
§ 3.4 Elektriskās armatūras izveidošana un parapeta montāža (Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra telpu iekārtošana ).
1-08/24/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 2 845.74 €
Izmaiņas projektu īstenošanā un finansējuma izlietojumā
§ 4.1 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 5.1 Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu LIFE+ projektu īstenošanai
§ 5.2 Inteliģentas lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas integrētai klimata politikas izstrādei
1-08/10/2010 Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
§ 5.3 Par administratīvās rajona tiesas lēmumu administratīvajā lietā Nr.A42637808
§ 5.4 Zivju monitorings
1-08/43/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA