Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 12.08.2010 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Fonda finansējuma pārdali
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Neskatīts
LIFE + līdzfinansējumam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Meža biotopu stāvokļa novērtējums un biotopu atjaunošanas pasākumi Gaujas nacionālajā parkā
1-08/14/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.2 Meliorācijas sistēmu ietekmēto biotopu stāvokļa novērtējums Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/13/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.3 Invazīvo sugu detalizētas kartēšanas izstrādāšana un apkarošanas aktivitāšu veikšana aizsargājamo ainavu apvidus „Vestiena” teritorijā
1-08/19/2010 Madonas novada pašvaldība
Noraidīt
§ 3.4 Vietējās sabiedrības iesaistīšana Natura2000 teritoriju apsaimniekošanā un pozitīvas attieksmes veicināšana, demonstrējot caur dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem gūstamos vides, sociālos un ekonomiskos ieguvumus.
1-08/9/2010 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.5 Inteliģentas lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas integrētai klimata politikas izstrādei
1-08/10/2010 Fizikālās enerģētikas institūts
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.6 Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai ar daļiņām no biomasas sadedzināšanas individuālajā apkurē
1-08/16/2010 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 3.7 Ilgtspējīga piepilsētas apdzīvojuma pārvaldība Pierīgas piemērs
1-08/17/2010 Rīgas plānošanas reģions
Noraidīt
§ 3.8 Informācijas kampaņa par energoefektivitāti (EEFI)
1-08/11/2010 Rīgas Tehniskā universitāte
Noraidīt
§ 3.9 Komunikācijas kampaņa Baltijas valstīs par bīstamām ķīmiskām vielām: NEREDZAMAIS KĻŪST REDZAMS "BaltInfoHaz"
1-08/15/2010 Baltijas Vides Forums
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.10 Aizsargājamo ainavu apvidi “Augšdaugava” un “Augšzeme”, sadarbība un sabiedrības rezonanse – saglabāšanas un attīstības garantija
1-08/20/2010 BATMAN
Noraidīt
§ 3.11 Informatīvā kampaņa „Nē cilvēku izraisītiem mežu ugunsgrēkiem!”
1-08/12/2010 Vides projekti
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.12 Klimats – vides un ģimenes aktualitāte
1-08/18/2010 Madonas novada pašvaldība
Noraidīt
Izmaiņas projektu īstenošanā un finansējuma izlietojumā
§ 4.1 Dabas koncertzāle 2010
1-08/157/2009 Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas birojs Latvijā
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Bezsaimnieka bīstamo atkritumu Rīgā, Ūnijas ielā 8b un 8k-10 savākšana un utilizācija
1-08/130/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Rīgas jūras līča un Kurzemes piekrastē Rīgas līcī ietekošo upju kontrole pavasara un rudens zvejas lieguma periodos
1-08/1081/2008 Engures ezera dabas parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/147/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.5 Apsardzes sistēmas ierīkošana un nodrošināšana Zebrenes bīstamo atkritumu poligonā
1-08/161/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 280.58 €
§ 4.6 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2010.gadā
1-08/150/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 4.7 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, LR likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpilde
1-08/132/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 5.1 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 5.2 Zivju monitorings
1-08/43/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
Pieņemt zināšanai
§ 5.3 Par projektu 1-08/130/2009 un 1-08/134/2009 līdzekļu izlietošanas lietderības, efektivitātes un atbilstības pārbaudes veikšanas rezultātiem
Pieņemt zināšanai
§ 5.4 Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē
1-08/3/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt - 755.36 €
§ 5.5 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā.
1-08/4/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt