Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 25.03.2010 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par projektu konkursiem 2010.gadā
§ 1.3 Par finansējuma pārdali budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Atlikt
§ 2.2 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana
1-08/2/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 99 601.03 €
§ 2.3 Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2010. gadā
1-08/6/2010 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 10 442.46 €
§ 2.4 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2010
1-08/156/2009 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.5 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2010"
1-08/159/2009 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 18 497.33 €
§ 2.6 "Nepiesārņo mežu"
1-08/160/2009 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 853.72 €
§ 2.7 "Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude
1-08/158/2009 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.8 Dabas koncertzāle 2010
1-08/157/2009 Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas birojs Latvijā
Piešķirt - 18 781.91 €
§ 2.9 Latvijas Lielā talka (24.aprīlis)
1-08/137/2009 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.10 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2010. gadā
Piešķirt - 7 757.50 €
Dažādi
§ 3.1 5.Baltijas valstu vides inspektoru tikšanās
1-08/3/2010 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.2 Starptautisko saistību izpilde zvejas un radiācijas drošības kontrolē
1-08/4/2010 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.3 Telpu iekārtošana pastāvīgās ekspozīcijas izveidei Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centrā
1-08/5/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 5 264.63 €
§ 3.4 Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza saimnieciskā darbības daļēja nodrošināšana
1-08/141/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 258 306.73 €
§ 3.5 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
§ 3.6 Putnu fona un speciālais monitorings 2009. gadā
1-08/1136/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
§ 3.7 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Madlienas ciemā
1-08/188/2008 Madlienas pagasta pašvaldība
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.8 Sugu noteicējs „Latvijas gliemji”
1-08/646/2008 Latvijas Malakologu biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.9 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
§ 3.10 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/147/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 057.97 €
§ 3.11 Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē
1-08/142/2009 Vides ministrija
§ 3.12 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
§ 3.13 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
§ 3.14 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
§ 3.15 Natura 2000 vietu monitorings (zivis)
1-08/42/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
§ 3.16 Budžeta apakšprogrammas 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” nodrošināšana
1-08/140/2009 Vides ministrija
Pieņemt zināšanai