Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 10 - 23.12.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammu projekti
§ 2.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/155/2009 Vides ministrija
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.2 Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē
1-08/142/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 66 322.90 €
§ 2.3 Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza saimnieciskā darbības daļēja nodrošināšana
1-08/141/2009 Vides ministrija
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.4 Budžeta apakšprogrammas 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” nodrošināšana
1-08/140/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 890 330.73 €
Budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projekti"
§ 3.1 Latvijas Dabas muzeja 165 gadu jubilejas izdevuma "Daba un muzejs" izdošana
1-08/154/2009 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 4 639.98 €
§ 3.2 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā.
1-08/151/2009 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.3 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā aparāta un reģionālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/152/2009 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 88 738.82 €
§ 3.4 Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana un uzturēšana in vitro
1-08/144/2009 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 3.5 Augu izziņas taka „Rietumu loks”
1-08/145/2009 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 5 976.06 €
§ 3.6 Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā 2010.gadā
1-08/143/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 74 160.08 €
§ 3.7 Zvejas kontroles informācijas sistēmu darbības nodrošināšana atbilstoši ES prasībām
1-08/146/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 675.53 €
§ 3.8 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/147/2009 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.9 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2010.gadā
1-08/150/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 577.66 €
§ 3.10 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/149/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 118 240.65 €
§ 3.11 Apsardzes sistēmas ierīkošana un nodrošināšana Zebrenes bīstamo atkritumu poligonā
1-08/161/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 12 650.75 €
§ 3.12 Analīžu nodrošinājums vides avāriju gadījumos
1-08/163/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.13 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana
1-08/139/2009 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 27 319.14 €
Budžeta apakšprogrammas "Zivju aizsardzības pasākumi projekti"
§ 4.1 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/153/2009 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 4.2 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/148/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 44 081.99 €
Vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" projekti, kuriem piešķirts finansējums 2009.gadā un kuriem konceptuāli atbalstīts finansējuma laika posmā 2009 - 2011
§ 5.1 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/1013/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 5.2 Bērnu tuvināšana dabai - 2009 - 2011
1-08/974/2008 Zaļais circenis
Noraidīt
§ 5.3 Žurnāls MMD (Medības. Makšķerēšana. Daba
1-08/982/2008 Dumpis
Noraidīt
§ 5.4 Žurnāls «Vides Vēstis»
1-08/1019/2008 Vides Vārds
Piešķirt - 36 994.67 €
§ 5.5 Vides neformālās izglītības žurnāls „Mana Planēta”
1-08/1005/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Noraidīt
§ 5.6 TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/991/2008 Vides projekti
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 5.7 Vides raidījums „Dabas taka”
1-08/986/2008 Filmu studija "Ezis"
Noraidīt
§ 5.8 DABAS GRĀMATA
1-08/994/2008 Latvijas Televīzija
Noraidīt
§ 5.9 Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi draudzīgas saimniekošanas iespējām - „Zaļais īpašums”
1-08/975/2008 Labvakar
Noraidīt
§ 5.10 Radio raidījums krievu valodā „Noasa šķirsts”
1-08/849/2008 Latvijas Radio
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 5.11 Radio raidījums „Zaļais vilnis”
1-08/998/2008 Latvijas Radio
Piešķirt - 8 537.23 €
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 6.1 Latvijas Lielā talka (24.aprīlis)
1-08/137/2009 Latvijas Olimpiešu klubs
Atlikt
§ 6.2 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra administratīvās struktūras uzturēšana 2010.gadā.
1-08/136/2009 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Piešķirt - 28 457.44 €
Dažādi
§ 7.1 Atdzelžošanas stacijas būvniecība un iekārtu uzstādīšana Skaistas pagasta Skaistas ciemā
1-08/228/2008 Skaistas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.2 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2010
1-08/156/2009 Engures ezera dabas parka fonds
Atlikt
§ 7.3 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2010"
1-08/159/2009 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atlikt
§ 7.4 "Nepiesārņo mežu"
1-08/160/2009 Latvijas valsts meži, AS
Atlikt
§ 7.5 "Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude
1-08/158/2009 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt
§ 7.6 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2010. gadā
Piešķirt - 2 845.74 €