Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 16.12.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis 2009
§ 1.2 Fonda finansiālais stāvoklis 2010
§ 1.3 Par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai no Fonda apakšprogrammām 2010.gadā
Vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" projekti, kuriem piešķirts finansējums 2009.gadā un kuriem konceptuāli atbalstīts finansējuma laika posmā 2009 - 2011
§ 2.1 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/1013/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 2.2 Bērnu tuvināšana dabai - 2009 - 2011
1-08/974/2008 Zaļais circenis
Atlikt
§ 2.3 Žurnāls MMD (Medības. Makšķerēšana. Daba
1-08/982/2008 Dumpis
Atlikt
§ 2.4 Žurnāls «Vides Vēstis»
1-08/1019/2008 Vides Vārds
Atlikt
§ 2.5 Vides neformālās izglītības žurnāls „Mana Planēta”
1-08/1005/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Atlikt
§ 2.6 TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/991/2008 Vides projekti
Atlikt
§ 2.7 Vides raidījums „Dabas taka”
1-08/986/2008 Filmu studija "Ezis"
Atlikt
§ 2.8 DABAS GRĀMATA
1-08/994/2008 Latvijas Televīzija
Atlikt
§ 2.9 Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi draudzīgas saimniekošanas iespējām - „Zaļais īpašums”
1-08/975/2008 Labvakar
Atlikt
§ 2.10 Radio raidījums krievu valodā „Noasa šķirsts”
1-08/849/2008 Latvijas Radio
Atlikt
§ 2.11 Radio raidījums „Zaļais vilnis”
1-08/998/2008 Latvijas Radio
Atlikt
Vadlīnijas "Vides monitorings" projekti, kuriem piešķirts finansējums 2008. un 2009.gadā un kuriem konceptuāli atbalstīts finansējuma laika posmā 2008 - 2012
§ 3.1 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 3.2 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 3.3 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 3.4 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 3.5 Natura 2000 vietu monitorings (zivis)
1-08/42/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
Atlikt
Pašvaldību projekti, kuriem konceptuāli piešķirts finansējums no 2010.gada budžeta līdzekļiem
§ 4.1 Pārsūknēšanas stacijas un spiedvada būvniecība Tukuma rajona Pūres pagasta ciematā „Dzintars”
1-08/1140/2008 Pūres pagasta padome
Piešķirt
§ 4.2 Transportcisternu pievesto notekūdeņu pieņemšanas tvertnes izbūve attīrīšanas iekārtas vajadzībām
1-08/1152/2008 Naukšēnu pagasta padome
Piešķirt
§ 4.3 Atdzelžošanas tehnoloģijas iekārtu uzstādīšana Laucienes pagasta Laucienes ciemā
1-08/1154/2008 Laucienes pagasta padome
Piešķirt
§ 4.4 Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma
1-08/1153/2008 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt
§ 4.5 Zaņas pagasta administratīvās ēkas vides infrastruktūras uzlabošanas pasākumi
1-08/1151/2008 Zaņas pagasta padome
Piešķirt
§ 4.6 TAKAS – (Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust)
1-08/1159/2008 Talsu pilsētas dome
Piešķirt
§ 4.7 Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē
1-08/3/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt
§ 4.8 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā.
1-08/4/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt
§ 4.9 Sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukuma izbūve Ķekavā, Nākotnes ielā 6
1-08/124/2009 Ķekavas pagasta padome
Piešķirt
§ 4.10 Notekūdeņu un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija Kandavas pagasta „Jaudā – 1”
1-08/1069/2008 Kandavas novada dome
Piešķirt - 18 942.41 €
§ 4.11 „Neattīrītu notekūdeņu izlaides vietas likvidēšana Sausajā Daugavā”
1-08/1062/2008 Ķekavas Nami
Piešķirt - 21 005.86 €
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 5.1 Latvijas Lielā talka (24.aprīlis)
1-08/137/2009 Latvijas Olimpiešu klubs
Atlikt
§ 5.2 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra administratīvās struktūras uzturēšana 2010.gadā.
1-08/136/2009 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Atlikt
§ 5.3 Ekspertu atalgojums Koncesionāra vērtēšanai par Zebrenes bīstamo atkritumu poligona nodošanu koncesijā
1-08/135/2009 Valsts vides dienests
Noraidīt
Izmaiņas projektu īstenošanā un finansējuma izmantošanā
§ 6.1 Valsts vides dienesta dalība Leonardo Da Vinci programmas projektā “Mācību programmas “Jūras un iekšējo ūdeņu naftas piesārņojuma gadījumos cietušo dzīvnieku aprūpe” izstrāde integrēšanai profesionālo vidusskolu mācību programmās
1-08/926/2008 Valsts vides dienests
Pieņemt zināšanai
§ 6.2 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/948/2008 Valsts vides dienests
Pieņemt zināšanai
§ 6.3 VVD autoparka vadības sistēmas ieviešanas pilotprojekts
1-08/1156/2008 Valsts vides dienests
Pieņemt zināšanai
§ 6.4 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanai ārkārtējās vides avāriju situācijās
1-08/931/2008 Valsts vides dienests
Pieņemt zināšanai
§ 6.5 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Līksnas pagasta Līksnas ciemā
1-08/842/2006 Līksnas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.6 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Ilzes ciemā
1-08/189/2008 Ilūkstes novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.7 Purmsātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana.
1-08/215/2008 Virgas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.8 Paplakas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana
1-08/214/2008 Virgas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 7.1 Avārijas situācijas likvidācija - bīstamo atkritumu radītā piesārņojuma likvidēšana
1-08/138/2009 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 15 514.99 €
§ 7.2 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome