Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 26.03.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem projektiem, kam piešķirts finansējums no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" un "Vides izglītības fonda programma"
§ 1.3 Par projektu finansēšanas kalendārā plāna un finansējuma pieprasījuma veidlapu formu apstiprināšanu no budžeta apakšprogrammām "Vides aizsardzības projekti" un "Vides izglītības fonda programma" finansētajiem projektiem
Projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā" atkārtotam konkursam iesniegtie projekti
§ 2.1 Burtnieku ezera un Salacas upes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, uzraudzība un atjaunošana, kā arī sabiedrības izglītošana
1-08/34/2009 Burtnieku ezera pārvalde
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.2 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2009"
1-08/36/2009 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.3 Makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole daļā Gaujas baseina lašupēs un foreļupēs
1-08/37/2009 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.4 Zivju resursu aizsardzība DP "Pape"
1-08/26/2009 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.5 Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu pilnveidošana Lubāna ezerā un tam piegulošajās ūdenstilpnēs
1-08/27/2009 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.6 Zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroles un zivju uzskaites uzlabošana Natura 2000 vietā - Liepājas ezers
1-08/40/2009 Liepājas ezeri
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.7 Materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana zivju resursu aizsardzībai Saukas dabas parkā un tam pieguļošo teritoriju ūdenstilpnēs un dabas un vides procesu izpratnes veicināšana sabiedrībā.
1-08/43/2009 Saukas Dabas Parka Biedrība
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.8 Alūksnes novada ezera zivju resursu saglabāšana un aizsardzība
1-08/33/2009 Alūksnes novada makšķernieku klubs
Piešķirt - 711.44 €
§ 2.9 Kāla ezera ūdens ekosistēmas ilgtspējas attīstīšana veicinot daudzveidīgu zivju resursu saglabāšanu un kontroli
1-08/32/2009 Kāla ezera padome
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.10 Zivju migrācijas ceļa atjaunošana uz Slokas ezera sateces baseinu un nelegālās zvejas apkarošanu Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/41/2009 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.11 Zivju resursu saglabāšana un aizsardzības nodrošināšana
1-08/19/2009 Jēkabpils sporta centrs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.12 Akcija „Sargāsim dabu 2009”
1-08/25/2009 Mēs- zivīm
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.13 Zivju resursu aizsardzības pasākumu materiāli tehniskais nodrošinājums Mālpilī
1-08/30/2009 Mālpils zivīm
Noraidīt
§ 2.14 Bioloģiskās daudzveidības un zivju resursu saglabāšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu ezerā
1-08/35/2009 Ēdene LS
Noraidīt
§ 2.15 Liec mieru upei
1-08/45/2009 Mazupītes
Noraidīt
§ 2.16 Eiropas zuša (Anguilla anguilla) resursu saglabāšana un aizsardzības statusa nodrošināšana Latvijā
1-08/38/2009 Infosab
Noraidīt
§ 2.17 Bioloģiskās daudzveidības un zivju resursu saglabāšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada Rušonas pagasta Salmeja ezerā
1-08/29/2009 Korinte V
Noraidīt
§ 2.18 Dabas resursu aizsardzība un saglabāšana Rušonas ezerā
1-08/42/2009 Rušonas pagasta ezeru un dabas ainavu apsaimniekošanas biedrība
Noraidīt
§ 2.19 Ūdens ekosistēmas uzraudzības nodrošināšana
1-08/47/2009 Vides aizsardzības asociācija
Noraidīt
§ 2.20 Latvijas iekšējo ūdens resursu aizsardzība 2009
1-08/21/2009 Zaļa meža drauga biedrība
Noraidīt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Nepiesārņo mežu
1-08/31/2009 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 3.2 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2009. gadā.
Atlikt
§ 3.3 Talku organizēšana dabas un kultūrvēsturisko objektu sakopšanai Ķeguma novadā
1-08/22/2009 Zaļa meža drauga biedrība
Noraidīt
§ 3.4 Praktiskais seminārs (pieredzes apmaiņas) - Vācijas pieredze ekoskolas
1-08/23/2009 Zaļa meža drauga biedrība
Noraidīt
§ 3.5 Latvijas EMAS
1-08/24/2009 Zaļa meža drauga biedrība
Noraidīt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 4.1 Līgumsaistību noslēgšana ar Dānijas firmu NIRAS Chemcontrol AS par līgumdarba “Tehnoloģijas un iekārtu piegāde, montāža un to sākotnējā ekspluatācija pesticīdu un tiem līdzīgu bīstamo atkritumu termiskai likvidācijai”
1-08/1124/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Atdzelžošnas stacijas būvniecība un iekārtu uzstādīšana Skaistas pagasta Skaistas ciemā
1-08/228/2008 Skaistas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Izmantosim enerģiju lietderīgi, nesildīsim Planētu!
1-08/688/2008 Viļānu pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 „No Rūjas līdz Jūrai -2”
1-08/673/2008 Ķoņu kalna dzīves skola
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Lauki – manas mājas
1-08/615/2008 Latvijas Jauno Zemnieku klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Lūznavas ciematā
1-08/68/2008 Lūznavas pagasta padome
Atlikt
§ 4.7 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā.
1-08/4/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt
§ 4.8 Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē
1-08/3/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt - 11 324.64 €
Dažādi
§ 5.1 Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas parkam "Doles sala", dabas liegumam "Babītes ezers" un dabas liegumam "Kaļķupes ieleja"
1-08/120/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Tehniskā palīdzība bīstamo atkritumu poligona 'Zebrene" nodošanas koncesijā procesa nodrošināšanai
1-08/48/2009 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 5.3 Naftas produktu piesārņojuma ierobežošana un likvidācija Bauskas rajonā, Ceraukstes pagastā, "Ārcē"
1-08/14/2009 VentEko, SIA
Piešķirt - 9 960.10 €