Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 27.02.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Fonda administrācijas priekšlikumiem budžeta grozījumiem
Projektu iesniegumi vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings".
§ 2.1 Abinieku monitorings bioloģiskās daudzveidības fona monitoringa vajadzībām
1-08/1138/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Noraidīt
§ 2.2 Putnu fona un speciālais monitorings 2009.gadā
1-08/1136/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 69 614.00 €
§ 2.3 Zivju monitorings
1-08/1141/2008 Zivsaimniecības informācijas birojs
Piešķirt - 22 839.94 €
§ 2.4 Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
1-08/1150/2008 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Piešķirt - 9 089.31 €
§ 2.5 Jūras piekrastes biotopu monitorings
1-08/1137/2008 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Projektu iesniegumi vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Jūras krasta erozijas monitorings"
§ 3.1 Latvijas jūras krasti 2009
Piešķirt - 9 960.10 €
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 4.1 Vides aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi Ilūkstē
1-08/17/2009 Ilūkstes novada dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.2 Iesaisties un zini!
1-08/18/2009 Jelgavas dome
Piešķirt - 28 457.44 €
LVAF apakšprogrammu projektu iesniegumi
§ 5.1 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana
1-08/12/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 432 062.14 €
§ 5.2 Budžeta apakšprogrammas 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” nodrošināšana
1-08/13/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 855 918.58 €
§ 5.3 Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē
1-08/15/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 170 097.21 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 6.1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana Jūrkalnes ciemā
1-08/194/2008 Jūrkalnes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.2 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jūrkalnes ciemā
1-08/195/2008 Jūrkalnes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.3 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Līksnas pagasta Līksnas ciemā
1-08/842/2006 Līksnas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.4 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.5 Atdzelžošanas stacijas būvniecība ūdensapgādes objektā „Robežnieki” Robežnieku pagastā Krāslavas rajona.
1-08/254/2008 Robežnieku pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.6 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecība Ludzas rajona Salnavas pagasta ciemā Salnava
1-08/217/2008 Salnavas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.7 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Vaives pagasta Rīdzenes ciemā
1-08/172/2008 Vaives pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.8 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanas pasākumi Vaives pagasta Rīdzenes ciemā
1-08/181/2008 Vaives pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.9 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Ziru pagasta ūdensapgādes artēziskajam urbumam “Centrs”Ziru ciemā
1-08/147/2008 Ziru pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.10 Ziemeļu gulbja populācijas pētījumi Latvijā (2008. - 2009.)
1-08/758/2008 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.11 Informatīva materiāla izdošana par ilgtspējīgu būvniecību
1-08/552/2008 Zaļās mājas
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.12 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos - 2009
1-08/843/2008 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt
§ 6.13 Valsts vides dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
1-08/932/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
Dažādi
§ 7.1 Naftas produktu piesārņojuma ierobežošana un likvidācija Bauskas rajonā, Ceraukstes pagastā, "Ārcē"
1-08/14/2009 VentEko, SIA
Atlikt
§ 7.2 "Ērgļu novietnes izgatavošana"
1-08/880/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
§ 7.3 Mazā ērgļa barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību
1-08/881/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
§ 7.4 Dabas izziņas nometne Teičos 2009. gadā
1-08/879/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
§ 7.5 Īpaši atzīmējamās dienas un vides izglītības izdevumi Teiču dabas rezervātā 2009. gadā
1-08/878/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
§ 7.6 Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku likvidācija
1-08/838/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 13 991.10 €
§ 7.7 Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves ,,Kosmoss" zemes kadastrālā (robežu) uzmērīšana
1-08/16/2009 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 7.8 Informatīvais biļetens „ Gaujas NP vērtības”
1-08/1029/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 7.9 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2008
1-08/16/2008 Engures ezera dabas parka fonds
Pieņemt zināšanai