Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 04.02.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par projektu konkursiem vadlīnijā "Vides monitorings"
§ 2.1 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "GAISA PIESĀRŅOJUMA IETEKMES UZ EKOSISTĒMĀM MONITORINGA VEIKŠANA"
§ 2.2 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings" apakšaktivitātē "Sīko zīdītājdzīvnieku monitorings"
Par projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" iesniegumiem
§ 3.1 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2009”
1-08/1105/2008 Latvijas Makšķernieku asociācija
Noraidīt
§ 3.2 SARGĀSIM DABU 2009
1-08/1121/2008 Mēs- zivīm
Noraidīt
§ 3.3 Zivju resursu aizsardzība DP „Pape”
1-08/1113/2008 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.4 Par projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā” konkursa izsludināšanu
Projektu iesniegumi vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings".
§ 4.1 Abinieku monitorings bioloģiskās daudzveidības fona monitoringa vajadzībām
1-08/1138/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Atlikt
§ 4.2 Putnu fona un speciālais monitorings 2009. gadā
1-08/1136/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 4.3 Zivju monitorings
1-08/1141/2008 Zivsaimniecības informācijas birojs
Atlikt
§ 4.4 Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
1-08/1150/2008 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Atlikt
§ 4.5 Jūras piekrastes biotopu monitorings
1-08/1137/2008 Latvijas Universitāte
Atlikt
Projektu iesniegumi vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Jūras krasta erozijas monitorings"
§ 5.1 Latvijas jūras krasti 2009
Atlikt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 6.1 Zemes dienas Lielā talka (18 – 25. aprīlis)
1-08/9/2009 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 6.2 Latvijas atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas modelis un rīcības plāns
1-08/10/2009 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Piešķirt - 42 498.34 €
§ 6.3 Dabas koncertzāle 2009
1-08/11/2009 Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas birojs Latvijā
Piešķirt - 23 537.15 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 7.1 Bijušās PSRS militārās bāzes Cekulē teritorijas un tās apkārtnes attīrīšana no azbesta saturošo (šīfera) atkritumiem
1-08/836/2008 Stopiņu novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.2 „Atdzelzošanas stacijas būvniecība Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā”
1-08/124/2008 Vecsalienas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.3 Matkules pamatskolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošana
1-08/204/2008 Kandavas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.4 Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamai daba-s teritorijai "Moricsalas dabas rezervāts"
1-08/139/2008 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.5 Apkures katlu nomaiņa Vides laboratorijā Jūrmalā, Ošu ielā 5
1-08/847/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 7.6 Priekuļu vidusskolas „EKO centra” izveidošana
1-08/476/2007 Priekuļu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.7 DUNALKAS PAGASTA A.SPĀĢA DUNALKAS PAMATSKOLAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS REKONSTRUKCIJA
1-08/243/2008 Dunalkas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.8 Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015. gadam projekta sabiedriskā apspriede tiešsaistē
1-08/751/2008 PROVIDUS, Sabiedriskās politikas centrs
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.9 Nāc un izzini, izpēti, sajūti „Brakus”
1-08/313/2008 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 8.1 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ēkas jumta seguma nomaiņa
1-08/917/2008 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 8.2 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanai ārkārtējās vides avāriju situācijās
1-08/931/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 8.3 VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un ar VVD pamatdarbību saistīto starptautisko vides institūciju darbībā 2009.gadā
1-08/942/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 19 749.46 €
§ 8.4 Zemes īpašnieku informēšanas nodrošināšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/927/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 408.84 €
§ 8.5 Valsts vides dienesta dalība Leonardo Da Vinci programmas projektā “Mācību programmas “Jūras un iekšējo ūdeņu naftas piesārņojuma gadījumos cietušo dzīvnieku aprūpe” izstrāde integrēšanai profesionālo vidusskolu mācību programmās
1-08/926/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 8.6 Zvejas pārraudzības centra darbības nodrošināšana un ES un Starptautisko organizāciju prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana
1-08/939/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 8.7 Mazā ērgļa barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību
1-08/881/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
§ 8.8 Ziemeļvidzemes biosfēra rezervāta sabiedriskā monitoringa programma
1-08/905/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 4 803.62 €
§ 8.9 Dabā ar izpratni
1-08/903/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
§ 8.10 Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu tās teritorijā
1-08/848/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 14 228.72 €