Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 23.01.2009 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Nometņu organizēšana"
§ 1.3 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Akciju t.sk. talku organizēšana"
§ 1.4 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Semināru, konferenču organizēšana"
§ 1.6 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Konkursu organizēšana"
§ 1.7 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātē "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu infratruktūras uzlabošanas pasākumi"
§ 1.8 Par projektu vadlīnijas "Vides monitorings" atkārtotu konkursu izsludināšanu un jau notikušo konkursu projektu iesniegumiem.
§ 1.9 Par valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammu 21.18.00 „LIFE programmas projekti”
§ 1.10 Par valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammu 21.19.00 „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”
§ 1.11 Par valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammu 21.17.00 „Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē”
§ 1.12 Par valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammu 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Projektu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātē "Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras darbības uzlabošanas pasākumi" konkursam iesniegtie projektu iesniegumu
§ 2.1 ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA VALDGALES PAGASTĀ, CĪRUĻU VIDĒJCIEMĀ
1-08/1058/2008 Valdgales pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 28 457.44 €
§ 2.2 Notekūdeņu savākšanas un infrastruktūras uzlabošanas pasākumi Balvu rajona Rugāju pagasta Tikaiņu ciemā.
1-08/1061/2008 Rugāju pagasta padome
Noraidīt
§ 2.3 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija apdzīvotajā vietā „Priedes”.
1-08/1075/2008 Sabiles novada dome
Konceptuāli atbalstīt - 28 457.44 €
§ 2.4 Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras darbības kvalitātes uzlabošana Vaives pagasta Rāmuļu ciemā
1-08/1079/2008 Vaives pagasta padome
Noraidīt
§ 2.5 Notekūdeņu un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija Kandavas pagasta „Jaudā – 1”
1-08/1069/2008 Kandavas novada dome
Konceptuāli atbalstīt - 18 941.27 €
§ 2.6 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā
1-08/1068/2008 Šķilbēnu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.7 Kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada rekonstrukcija Lubānas novada Indrānu pagasta Ozolu ciemā
1-08/1063/2008 Lubānas KP
Noraidīt
§ 2.8 „Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi Zlēku pagasta kultūras namā”
1-08/1059/2008 Zlēku pagasta padome
Noraidīt
§ 2.9 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanas pasākumi Rembates pag., Ķeguma nov.
1-08/1067/2008 Ķeguma Stars
Noraidīt
§ 2.10 Notekūdeņu savākšanas un infrastruktūras uzlabošanas pasākumi Balvu rajona Rugāju pagasta Sociālās aprūpes centrā
1-08/1060/2008 Rugāju pagasta padome
Noraidīt
§ 2.11 Mazzalves pagasta Ērberģes ciema kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/1073/2008 Mazzalves pagasta padome
Noraidīt
§ 2.12 „Neattīrītu notekūdeņu izlaides vietas likvidēšana Sausajā Daugavā”
1-08/1062/2008 Ķekavas Nami
Konceptuāli atbalstīt - 21 005.86 €
§ 2.13 Feimaņu pagasta Feimaņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana.
1-08/1054/2008 Feimaņu pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 28 457.44 €
§ 2.14 Mārsnēnu pagasta Mārsnēnu ciemata notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija
1-08/1057/2008 Mārsnēnu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.15 Pārsūknēšanas stacijas un spiedvada būvniecība Tukuma rajona Pūres pagastā ciematā „Dzintars”
1-08/1076/2008 Pūres pagasta padome
Noraidīt
§ 2.16 Kanalizācijas tīkla izbūve Dzērves pamatskolas „Skolotāju mājai”
1-08/1066/2008 Cīravas pagasta padome
Noraidīt
Projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANA ŪDEŅU EKOSISTĒMĀ" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi.
§ 3.1 Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu pilnveidošana Lubāna ezerā un tam piegulošajās ūdenstilpnēs
1-08/1107/2008 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Noraidīt
§ 3.2 Īģes upes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, uzraudzība, krastu biotopu atjaunošana
1-08/1100/2008 Burtnieku ezera pārvalde
Noraidīt
§ 3.3 Burtnieku, Kaņiera un Engures ezeru hidrobioloģiskās vides uzlabošana un zivju resursu saglabāšanas efektivitātes celšana
1-08/1112/2008 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 3.4 Zivju resursu aizsardzība DP „Pape”
1-08/1113/2008 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.5 SARGĀSIM DABU 2009
1-08/1121/2008 Mēs- zivīm
Piešķirt - 24 188.82 €
§ 3.6 Zivju migrācijas ceļa atjaunošana uz Slokas ezera sateces baseinu un niedru izpļaušana.
1-08/1116/2008 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 3.7 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2009”
1-08/1105/2008 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 3.8 Mūsas upes rekultivācija un vimbu nārsta vietu atjaunošana Bauskas dabas parkā
1-08/1122/2008 Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība
Noraidīt
§ 3.9 "SAGLABĀSIM DABAS RESURSUS"
1-08/1123/2008 Mēs- zivīm
Noraidīt
§ 3.10 Rīgas jūras līča un Kurzemes piekrastē Rīgas līcī ietekošo upju kontrole pavasara un rudens zvejas lieguma periodos
1-08/1081/2008 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 5 406.91 €
§ 3.11 Jūraskraukļa izplatība, skaits un ietekme uz vidi Latvijā”
1-08/1115/2008 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, LU aģentūra
Noraidīt
§ 3.12 Lašveidīgo zivju sugu nārsta vietu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/1120/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 3.13 Liec mieru upei
1-08/1090/2008 Mazupītes
Noraidīt
§ 3.14 Zivju resursu aizsardzības pasākumu materiāli tehniskais nodrošinājums Mālpilī
1-08/1101/2008 Mālpils zivīm
Noraidīt
§ 3.15 Mazo HES ietekmes uz melnā stārķa ligzdošanas sekmēm izvērtējums
1-08/1111/2008 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.16 Abavas zivis
1-08/1114/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 3.17 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, veicot Cieceres upes tīrīšanu.
1-08/1102/2008 Saldus pilsētas dome
Noraidīt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 4.1 Pārsūknēšanas stacijas un spiedvada būvniecība Tukuma rajona Pūres pagasta ciematā „Dzintars”
1-08/1140/2008 Pūres pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.2 Transportcisternu pievesto notekūdeņu pieņemšanas tvertnes izbūve attīrīšanas iekārtas vajadzībām
1-08/1152/2008 Naukšēnu pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.3 Atdzelžošanas tehnoloģijas iekārtu uzstādīšana Laucienes pagasta Laucienes ciemā
1-08/1154/2008 Laucienes pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.4 Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma
1-08/1153/2008 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.5 Zaņas pagasta administratīvās ēkas vides infrastruktūras uzlabošanas pasākumi
1-08/1151/2008 Zaņas pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.6 Vestienas dabas vide nākošajām paaudzēm
1-08/1139/2008 Vestienas pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.7 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana pilsētas depresīvajos daudzstāvu dzīvojamo māju rajonos
1-08/1155/2008 Jelgavas dome
Noraidīt
§ 4.8 Vides aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi Ilūkstē
1-08/1158/2008 Ilūkstes novada dome
Noraidīt
§ 4.9 Naujenes pagasta Kraujas, Vecstropu, Lociku, Naujenes ciemu kanalizācijas ūdeņu kontrolaku rekonstrukcija
1-08/1157/2008 Naujenes pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.10 TAKAS – (Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust)
1-08/1159/2008 Talsu pilsētas dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.11 Kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Amatas novada Amatas ciemā
1-08/1160/2008 Amatas novada dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.12 Publiski pieejamas rekreācijas zonas izveide Valles pagasta centra mākslīgās ūdenskrātuves apkārtnē
1-08/3/2009 Valles pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt
§ 4.13 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Valles ciemā, Dārza ielā.
1-08/4/2009 Valles pagasta padome
Piešķirt - 22 605.16 €
§ 4.14 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2009
1-08/2/2009 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 56 914.87 €
Projektu iesniegumi valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
§ 5.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”
1-08/833/2008 Vides ministrija
Piešķirt
§ 5.2 Upju baseinu apsaimniekošana
1-08/827/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 5.3 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums
1-08/823/2008 Vides ministrija
Piešķirt
§ 5.4 Zivju resursu izmantošanas kontrole Talsu un Ventspils rajonos
1-08/830/2008 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 5.5 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Salacā un Burtnieku ezerā 2009. gadā
1-08/832/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt
§ 5.6 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/840/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 5.7 Zivju aizsardzības pasākumi Rāznas nacionālajā parkā
1-08/841/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 5.8 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/844/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 5.9 Zivju resursu aizsardzības kontroles nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/845/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 5.10 Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teiču un Krustkalnu DR un apkārtējās teritorijās
1-08/846/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 6.1 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jēkabpils rajona Zasas pagasta Liepu un Akmeņāru ciemos
1-08/255/2008 Zasas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.2 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Ilzes ciemā
1-08/189/2008 Ilūkstes novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.3 Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/264/2008 Nīkrāces pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.4 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (EEIR) reģistra administratīvās struktūras uzturēšana
1-08/1126/2008 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Pieņemt zināšanai
§ 6.5 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.6 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Lādes ciemā
1-08/470/2007 Limbažu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.7 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas „Ziemeļi” rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā
1-08/197/2008 Iecavas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.8 Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas parkam "Doles sala", dabas liegumam "Babītes ezers" un dabas liegumam "Kaļķupes ieleja"
1-08/120/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Atlikt
§ 6.9 Atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā
1-08/163/2008 Vārkavas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 7.1 Rīcības plāna trokšņa samazināšanai izstrāde Rīgas aglomerācijai
1-08/711/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Piešķirt
§ 7.2 II Starptautiskā konference par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem "Šodiena un skats nākotnē", Rīga, 29.-30.01.2009.
1-08/1147/2008 Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Noraidīt
§ 7.3 "Peldošo salu" savākšana un izvešana no Pērkonu ezera
1-08/1/2009 Kubulu pagasta padome
Noraidīt
§ 7.4 Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2009
1-08/5/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 825.79 €
§ 7.5 Starptautiskās konferences „Zemes degradācija, Rīga 2009” organizēšana, tehniskās un saturiskās norises nodrošināšana
1-08/6/2009 VentEko, SIA
Noraidīt
§ 7.6 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/858/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 7.7 Kontroles lidojumi virs Latvijas ūdeņiem
1-08/944/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 64 029.23 €
§ 7.8 Zooloģisko un botānisko kolekciju glabātuves Brīvības ielā 35, Ļaudonā būvdarbu pabeigšana un telpu aprīkojums
1-08/882/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Konceptuāli atbalstīt
§ 7.9 Eiropas Kopienas vides finanšu instrumenta LIFE+ projektu sagatavošana un līdzfinansēšana
1-08/8/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 212 820.36 €
§ 7.10 Avārijas seku likvidēšana Ludzas pilsētas teritorijā
1-08/7/2009 Vides partneri
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā" aktivitātes "Periodisko izdevumu izdošana" projektu iesniegumi
§ 8.1 Apkārtējās dabas redzējums skolēnu acīm
1-08/1033/2008 Lietišķā Latgale
Noraidīt
§ 8.2 Periodiskais izdevums „GAIZIŅA ZIŅAS”
1-08/1026/2008 Bērzaunes pagasta padome
Noraidīt
§ 8.3 DABAS DRAUGI – izdevums vides izglītības un audzināšanas, zaļās domāšanas veidošanā pusaudžiem
Noraidīt
§ 8.4 Sadaļa “Tūrisms īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” žurnālā “TŪRISMS”
1-08/1016/2008 CorpMedia
Noraidīt
§ 8.5 Vides žurnāls Latvijas skolu 8. – 12.klašu skolēniem „sEKO zaļajiem”
1-08/1037/2008 RED- Radošu skolu Efektu darbnīca
Noraidīt
§ 8.6 Zaļais virziens- 2009
1-08/1006/2008 Zaļais virziens
Noraidīt
§ 8.7 Iepakojums – šodien, rīt un parīt
1-08/993/2008 Latvijas Iepakojuma asociācija
Noraidīt
§ 8.8 Izdevums integrētas un sabalansētas dārzkopības veicināšanai „Darbi dārzā”
1-08/1015/2008 Latvijas Dārzu biedrība
Noraidīt
§ 8.9 Izdevums „EKO VĒSTNESIS”
1-08/1042/2008 Daugavpils pedagoģiskā studija
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā" aktivitātes "TV un radio raidījumu veidošana" projektu iesniegumi
§ 9.1 TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” krievu valodā
1-08/990/2008 Vides projekti
Noraidīt
§ 9.2 TV raidījums "Tīrā, taupīgā Latvija"
1-08/1021/2008 Mēmais Šovs
Noraidīt
§ 9.3 Radio raidījums „Vide Elpo”
1-08/1032/2008 Radi vidi pats
Noraidīt
§ 9.4 TV Raidījumu cikls - Cilvēks. Vide. Kurzeme
1-08/1020/2008 Talsu Televīzija
Noraidīt
§ 9.5 TV raidījums „Zaļā brigāde”
1-08/1007/2008 Mistrus Media
Noraidīt
§ 9.6 VIDES MEHĀNIKA
1-08/1010/2008 Filmu studija Grants
Noraidīt
§ 9.7 „Zaļā minūte”
1-08/1022/2008 HansaMedia
Noraidīt
§ 9.8 Ieklausies apkārt notiekošajos vides procesos
1-08/1036/2008 Lietišķā Latgale
Noraidīt
§ 9.9 Vides ziņas
1-08/979/2008 Super FM
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā" aktivitātes "Interneta vides veidošana" projektu iesniegumi
§ 10.1 Latvijas Universitātes Botāniskā dārza interneta mājas lapas pilnveidošana
1-08/1001/2008 Latvijas Universitāte
Noraidīt
§ 10.2 Interneta lappuse “Putni Latvijā un pasaulē”
1-08/981/2008 Ornitofaunistikas fonds
Noraidīt
§ 10.3 www.celotajs.lv - Dabas teritoriju, Zaļā sertifikāta un Mācību sadaļu turpmāka attīstība
1-08/985/2008 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Noraidīt
§ 10.4 VAK mājaslapas pilnveidošana
1-08/1009/2008 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 10.5 Rīgas salu un piekrastes tīkla lapas www.avanport.org vides sadaļu papildināšana
1-08/1024/2008 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Noraidīt
§ 10.6 Mājas lapas www.auguvestnieciba.lv paplašināšana un popularizēšana
1-08/983/2008 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 10.7 Vidzemes Zaļais ceļvedis
1-08/1028/2008 Saules Koks
Noraidīt
§ 10.8 Dabas parka „Pape” interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/987/2008 Papes dabas parka fonds
Noraidīt
§ 10.9 Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta lapas www.lob.lv pilnveidošana
1-08/1012/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 10.10 LATVIJAS ZAĻĀ KARTE
1-08/1043/2008 Zaļā brīvība
Noraidīt
§ 10.11 Sabiedrības izglītošanas pieejas pilnveidošana ZAAO mājas lapā www.zaao.lv, izveidojot sadaļu „sabiedrības izglītošana”
1-08/1044/2008 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Noraidīt
§ 10.12 Latvijas Malakologu biedrības (LMB) mājas lapas atjaunošana
1-08/1035/2008 Latvijas Malakologu biedrība
Noraidīt
§ 10.13 Vašingtonas (CITES) un Ramsāres konvencijas mājas lapu izveide
1-08/1011/2008 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 10.14 Vides izziņas spēļu portāls
1-08/1014/2008 Bērnu vides skola
Noraidīt
§ 10.15 Vispusīgs, interesants un interaktīvs vides aizsardzības instruments – Pasaules Dabas Fonda mājas lapa
1-08/1025/2008 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 10.16 Abavas senlejas mājas lapa
1-08/973/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 10.17 Latvijas dendroloģiskās vērtības
1-08/1003/2008 Latvijas Dendroekologu biedrība
Noraidīt
§ 10.18 Portāla Dabasdati.lv izveide un pilnveidošana
1-08/984/2008 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 10.19 e- avīze par dzīvi zaļā vidē - ”Bizbizmāre.lv”
1-08/992/2008 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
§ 10.20 Bioenerģijas informācijas pieejamības nodrošināšana portālā „Bioenerģijas karte” www.biokarte.lv
1-08/989/2008 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 10.21 Vides izglītības resursu vietnes www.eko-skola.lv izveide
1-08/1023/2008 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
§ 10.22 Vides informācijas resurss „vidinfo.lv”
Noraidīt
§ 10.23 Ar sirdi medībās un zvejā!
1-08/977/2008 Smart Ant Technologies
Noraidīt
§ 10.24 Interneta mājas lapa dabas aizsardzībai un vides izglītībai www.slitere.lv
1-08/997/2008 Zaļā doma
Noraidīt
§ 10.25 Latvijas dabas topi
1-08/999/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 10.26 Vides ziņu portāls – videszinas.lv
1-08/1039/2008 Saules Koks
Noraidīt
§ 10.27 Vide visiem
1-08/1018/2008 Vides Vārds
Noraidīt
§ 10.28 ”Zemnieku saeimas” mājaslapa – vides informācijas resurss lauksaimniekiem
1-08/1004/2008 Zemnieku saeima
Noraidīt
§ 10.29 Taupigudri.lv mājas lapas izstrāde
1-08/1040/2008 Zita Bindare - Barānova
Noraidīt
§ 10.30 Dabas jaunumu ziņas
1-08/1000/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 10.31 Biedrības „Baltijas krasti” mājas lapas izveide un uzturēšana
1-08/1008/2008 Baltijas krasti
Noraidīt
§ 10.32 Mājas lapa Zemītes pagastam: „Zemīte zaļo”
1-08/1041/2008 Dzirnavstrauts
Noraidīt
§ 10.33 Interneta vortāla www.atkritumi.lv pilnveidošana - caur zināšanām un rīcību saglabāt vides kvalitāti ilgtspējīgai attīstībai
1-08/1017/2008 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 10.34 Vides apziņas veidošana ar interneta tehnoloģijām
1-08/1027/2008 UniParks
Noraidīt
§ 10.35 www.zali.lv
1-08/1038/2008 Art station 3
Noraidīt
§ 10.36 Sabiedrības izglītošana videi draudzīgai ūdens apsaimniekošanai, ieviešot vides izglītības komponentes SIA „Valmieras Ūdens” mājas lapā, interaktīvas spēles „ Ko es zinu par ūdeni?” izveide.
1-08/988/2008 Valmieras ūdens
Noraidīt