Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 20 - 19.12.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par projektu konkursu izsludināšanu projektu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana"
§ 1.3 Par projektu konkursu izsludināšanu projektu "Ūdeņu aizsardzība"
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Pārsūknēšanas stacijas un spiedvada būvniecība Tukuma rajona Pūres pagasta ciematā „Dzintars”
1-08/1140/2008 Pūres pagasta padome
Atlikt
§ 2.2 Transportcisternu pievesto notekūdeņu pieņemšanas tvertnes izbūve attīrīšanas iekārtas vajadzībām
1-08/1152/2008 Naukšēnu pagasta padome
Atlikt
§ 2.3 Atdzelžošanas tehnoloģijas iekārtu uzstādīšana Laucienes pagasta Laucienes ciemā
1-08/1154/2008 Laucienes pagasta padome
Atlikt
§ 2.4 Lietusūdens akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu un Vaives ielas krustojuma
1-08/1153/2008 Cēsu pilsētas dome
Atlikt
§ 2.5 Zaņas pagasta administratīvās ēkas vides infrastruktūras uzlabošanas pasākumi
1-08/1151/2008 Zaņas pagasta padome
Atlikt
§ 2.6 Vestienas dabas vide nākošajām paaudzēm
1-08/1139/2008 Vestienas pagasta padome
Atlikt
§ 2.7 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana pilsētas depresīvajos daudzstāvu dzīvojamo māju rajonos
1-08/1155/2008 Jelgavas dome
Atlikt
§ 2.8 Vides aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi Ilūkstē
1-08/1158/2008 Ilūkstes novada dome
Atlikt
§ 2.9 Naujenes pagasta Kraujas, Vecstropu, Lociku, Naujenes ciemu kanalizācijas ūdeņu kontrolaku rekonstrukcija
1-08/1157/2008 Naujenes pagasta padome
Atlikt
§ 2.10 TAKAS – (Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust)
1-08/1159/2008 Talsu pilsētas dome
Atlikt
§ 2.11 Kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Amatas novada Amatas ciemā
1-08/1160/2008 Amatas novada dome
Atlikt
§ 2.12 II Starptautiskā konference par atkritumu apsaimniekošanas lautājumiem "Sodiena un skats nākotnē", Rīga, 29.-30.01.2009.
1-08/1147/2008 Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Atlikt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 3.1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Balgales pagastā
1-08/223/2008 Balgales pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Paplakas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana
1-08/214/2008 Virgas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Demenes pagasta c. Kumbuļi
1-08/56/2008 Demenes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Skudra
1-08/682/2008 Pūks un draugi
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 3.5 Sugu noteicējs „Latvijas gliemji”
1-08/646/2008 Latvijas Malakologu biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.6 Purmsātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana.
1-08/215/2008 Virgas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.7 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2008”
1-08/3/2008 Latvijas Makšķernieku asociācija
Apstiprināt izmaiņas
Par apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2009.gada projektiem
§ 4.1 Kioto protokola un Eiropas Savienības klimata politikas saistību izpilde Latvijā
1-08/949/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 85 439.18 €
§ 4.2 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/858/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 130 904.21 €
§ 4.3 Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu izpildes nodrošināšana dabas aizsardzības jomā
1-08/857/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 4.4 Finanšu vadības un budžeta grāmatvedības integrētās sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/866/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.5 Automašīnu noma
1-08/856/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 45 588.81 €
§ 4.6 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, LR likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpilde
1-08/855/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 228 314.01 €
§ 4.7 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana
1-08/862/2008 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 27 319.14 €
§ 4.8 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos - 2009
1-08/843/2008 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 101 691.23 €
§ 4.9 Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte
1-08/868/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 5 846.58 €
§ 4.10 Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BAPUS) uzturēšana 2009.gadā
1-08/839/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 46 054.09 €
§ 4.11 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/948/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 173 021.21 €
§ 4.12 Valsts vides dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
1-08/932/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 118 454.08 €
§ 4.13 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā aparāta un reģionālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/913/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 21 912.23 €
§ 4.14 Eiropas Komisijas LIFE Nature fonda projektam Nr.LIFE 04 NAT/LV/000199 „Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna”” RNP administrācijas kā partnera nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošinājums
1-08/970/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 3 463.27 €
§ 4.15 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas tehniskā nodrošinājuma stiprināšana.
1-08/895/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 4.16 Dienesta transportlīdzekļu noma
1-08/884/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 42 743.07 €
§ 4.17 VVD autoparka vadības sistēmas ieviešanas pilotprojekts
1-08/1156/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 4.18 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas vienību reģistra darbības nodrošināšana un uzlabojumi SEG inventarizācijā
1-08/853/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 108 678.95 €
§ 4.19 Latvijas Dabas muzeja telpu labiekārtošana (2008. – 2010.) (projekta turpinājums)
1-08/864/2008 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 80 107.68 €
§ 4.20 VVD centralizētās grāmatvedības izveidošana
1-08/922/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 39 840.41 €
§ 4.21 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra rekonstrukcija
1-08/897/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 134 605.10 €
§ 4.22 Līgumsaistību noslēgšana ar Dānijas firmu NIRAS Chemcontrol AS par līgumdarba “Tehnoloģijas un iekārtu piegāde, montāža un to sākotnējā ekspluatācija pesticīdu un tiem līdzīgu bīstamo atkritumu termiskai likvidācijai”
1-08/1124/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 40 551.85 €
Dažādi
§ 5.1 SPICĪTE – interaktīvs un krāsains vides žurnāls ar Dabas vērotāju gadagrāmatu maziem bērniem”
Noraidīt
§ 5.2 Informatīvais biļetens „Gaujas NP vērtības”
1-08/1029/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 5.3 Avārijas seku likvidēšana Ludzas pilsētas teritorijā
1-08/1161/2008 Vides partneri
Noraidīt
§ 5.4 Par Ķekavas pagasta padomes iesniegumu
§ 5.5 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošana Latvijā 2009.gadā
1-08/886/2008 Vides Izglītības fonds
Piešķirt