Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 18 - 22.11.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana"
§ 2.1 Par projektu konkursa izludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Semināru, konferenču organizēšana"
§ 2.2 Par projektu konkursa izludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem"
§ 2.3 Par projektu konkursa izludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Akciju, t.sk. talku organizēšana"
§ 2.4 Par projektu konkursa izludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Konkursu organizēšana"
§ 2.5 Par projektu konkursa izludināšanu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātē "Informatīvo materiālu izdošana"
Projektu iesniegumi valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
§ 3.1 Upju baseinu apsaimniekošana
1-08/827/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 526 462.57 €
§ 3.2 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums
1-08/823/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 146 128.93 €
§ 3.3 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”
1-08/833/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 2 013 363.61 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 4.1 Sabiedrības izglītošana līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām
1-08/164/2007 Carl Bro
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Pavārkalna dīķa un piegulošās teritorijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumi
1-08/274/2008 Tukuma pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (EEIR) reģistra administratīvās struktūras uzturēšana
1-08/463/2007 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Pasākumi vides informācijas pieejamības veicināšanai
1-08/769/2008 Pricewaterhouse Coopers
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 5.1 Limbažu pagasta padomes iesniegums par atbalstu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei
Noraidīt
§ 5.2 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 10 190.61 €
§ 5.3 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 62 380.12 €
§ 5.4 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 5 633.15 €
§ 5.5 Izmaiņas līgumā par projekta finansēšanas un izpildes kārtību
§ 5.6 Durbes novada domes iesniegums par 16.10.2008. Fonda padomes sēdes Nr.15 lēmumu §11.4.
Noraidīt
§ 5.7 Seminārs "Bioloģisko daudzveidību saudzējoša dārzkopība"
1-08/529/2008 Latvijas Dārzu biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.8 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai Liepājas raj., SIA " Sātiņi - S"
1-19/2/2008 Liepājas RVP
Pieņemt zināšanai
§ 5.9 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai Liepājas raj., SIA " Sātiņi - S"
1-19/4/2008 Liepājas RVP
Pieņemt zināšanai
§ 5.10 Iepakojuma depozīta sistēmas uzturēšanas izmaksu aprēķins
1-08/1086/2008 Pricewaterhouse Coopers
Piešķirt - 20 147.86 €