Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 15 - 16.10.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par noslēgto līgumu ar projektu vērtēšanas ekspertiem pagarināšanu
§ 1.3 Par projektu īstenošanas gaitas un finansējuma izlietošanas uzraudzības uzlabošanu
Par projektu konkursu izsludināšanu projektu vadlīnijā "Vides monitorings"
§ 2.1 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings"
§ 2.2 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitoringa veikšana"
§ 2.3 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātē "Jūras krasta erozijas monitorings"
Par projektu konkursa izsludināšanu projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība"
§ 3.1 Par projektu konkursa izsludināšanu projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā"
Projektu vadlīnijas "Atkritumu apsaimniekošana" aktivitātes "Bezsaimnieka azbestu saturošo atkritumu savākšana un apglabāšana" projektu iesniegumi
§ 4.1 Azbestcementa savākšana no sabrukuša šķūna krāsmatām Trikātas ciematā
1-08/834/2008 Trikātas pagasta padome
Piešķirt - 2 975.22 €
§ 4.2 Aizputes pagastā savākto bezsaimnieka azbestu saturošo atkritumu transportēšana un noglabāšana videi draudzīgā veidā
1-08/835/2008 Aizputes pagasta padome
Piešķirt - 1 731.63 €
§ 4.3 Bijušās PSRS militārās bāzes Cekulē teritorijas un tās apkārtnes attīrīšana no azbesta saturošo (šīfera) atkritumiem
1-08/836/2008 Stopiņu novada dome
Piešķirt - 5 778.28 €
Projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde" projektu iesniegumi
§ 5.1 Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde 4 ĪADT
1-08/831/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 995.67 €
Projektu iesniegumi apakšprogrammā "Zivju aizsardzības pasākumi"
§ 6.1 Zivju resursu izmantošanas kontrole Talsu un Ventspils rajonos
1-08/830/2008 Slīteres nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 6.2 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Salacā un Burtnieku ezerā 2009. gadā
1-08/832/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 6.3 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/840/2008 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 6.4 Zivju aizsardzības pasākumi Rāznas nacionālajā parkā
1-08/841/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 6.5 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/844/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 6.6 Zivju resursu aizsardzības kontroles nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/845/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 6.7 Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teiču un Krustkalnu DR un apkārtējās teritorijās
1-08/846/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
Projektu iesniegumi valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
§ 7.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/833/2008 Vides ministrija
Atlikt
§ 7.2 Upju baseinu apsaimniekošana
1-08/827/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 7.3 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums
1-08/823/2008 Vides ministrija
Atlikt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 8.1 Gardenes bīstamo atkritumu novietnē uzkrāto bezsaimnieku bīstamo atkritumu iznīcināšana
1-08/828/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 8.2 Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education) 2009. gada Gadskārtējās Asamblejas norises nodrošināšana Latvijā
1-08/885/2008 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 8.3 Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošana Latvijā 2009.gadā
1-08/886/2008 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 8.4 Pētījums „Latvijas starpposma mērķi nacionālajiem emisiju griestiem atsevišķām gaisu piesārņojošām vielām 2020. gadā, saskaņā ar Direktīvu 2001/81/EC un Direktīvu 2003/35/EC grozījumiem”
1-08/978/2008 Fizikālās enerģētikas institūts
Piešķirt - 12 350.53 €
§ 8.5 Dabas aizsardzības institūciju darbības optimizācijas iespēju izvērtēšana
1-08/980/2008 Ernst&Young Baltic
Piešķirt - 63 381.82 €
Projektu iesniegumi vadlīnijā "avārijas seku novērtēšana, likvidēšana un citu ārkārtas darbību veikšana"
§ 9.1 Avārijas seku likvidēšana (grunts savākšana un utilizācija) noplūdes vietā Ogrē, Baldones ielā
1-08/829/2008 Vides Konsultāciju Birojs-Serviss
Piešķirt - 6 020.94 €
§ 9.2 Apkures katlu nomaiņa Vides laboratorijā Jūrmalā, Ošu ielā 5
1-08/847/2008 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 39 543.03 €
Par izmaiņām projektu īstenošanas gaitā un finansējuma izlietošanā
§ 10.1 Daugavas hidroekosistēmas novērtējums jaunceļamo Baltkrievijas HES potenciālās ietekmes zonā
1-08/286/2008 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, LU aģentūra
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.2 Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Balvu rajona Briežuciema pagasta Grūšļevas ciematā
1-08/61/2008 Briežuciema pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.3 Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku novada Branku ciemā
1-08/817/2006 Ozolnieku novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.4 Monitoringa metodikas precizēšana un aprobēšana bezmugurkaulnieku uzskaitēm
1-08/744/2008 Daugavpils Universitāte
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.5 Lauksaimniecības noteču monitorings
1-08/759/2008 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.6 Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību izpildes nodrošināšana Latvijā
1-08/400/2007 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 10.7 Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu izpildes nodrošināšana dabas aizsardzības jomā
1-08/294/2007 Vides ministrija
Piešķirt
§ 10.8 Vides izglītības un zinātnes, izglītības ilgtspējīgai attīstībai inovācijas
1-08/307/2007 Vides ministrija
Piešķirt
§ 10.9 Valsts vides inspektoru un ekspertu apmācības
1-08/344/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 10.10 Latvijas - Lietuvas vides institūciju sadarbības pasākumi vienotas pieejas veidošanā pārrobežu un citu piesārņojuma novēršanā
1-08/733/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 10.11 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanai ārkārtējās vides avāriju situācijās
1-08/332/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 10.12 Valsts vides dienesta dalības nodrošināšana ES sadarbības tīklā vides aizsardzības likumdošanas ieviešanai un īstenošanai (IMPEL) 2008.gadā
1-08/338/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 711.44 €
§ 10.13 Zemes dzīļu resursu izmantošanas situācijas fiksācija izmantojot uzmērīšanu no gaisa
1-08/790/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 947.63 €
§ 10.14 Dabas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Rāznas nacionālā parka pārraudzībā esošajās teritorijās
1-08/257/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 10.15 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas tehniskā nodrošinājuma stiprināšana
1-08/389/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt
§ 10.16 Dabā ar izpratni
1-08/388/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 1 992.02 €
Dažādi
§ 11.1 RĪGĀ IR SALAS 2007
1-08/844/2006 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 11.2 Rīgā ir salas
1-08/229/2006 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 11.3 Seminārs "Bioloģisko daudzveidību saudzējoša dārzkopība"
1-08/529/2008 Latvijas Dārzu biedrība
Atlikt
§ 11.4 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
Noraidīt
§ 11.5 Latvāņu apkarošana Ošupes pagasta padomes valdījumā esošo autoceļu ceļmalās un grāvjos.
1-08/722/2008 Ošupes pagasta padome
Noraidīt
§ 11.6 Bīstamo atkritumu reģistrācijas kartes – pavadzīmes un administratīvo pārkāpumu protokolu veidlapu izgatavošana
1-08/976/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 11.7 Valsts pirmpirkuma tiesības izmantošana uz nekustamo īpašumu „Purlauri” Mores pagastā, Siguldas novadā, Rīgas rajonā.
1-08/760/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
Konceptuāli atbalstītie projekti vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātē "Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi"
§ 12.1 Atdzelžošanas stacijas būvniecība un iekārtu uzstādīšana Skaistas pagasta Skaistas ciemā
1-08/228/2008 Skaistas pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 12.2 Atdzelzošanas stacijas būvniecība Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā
1-08/124/2008 Vecsalienas pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 12.3 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 12.4 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Ziru pagasta ūdensapgādes artēziskajam urbumam “Centrs”Ziru ciemā
1-08/147/2008 Ziru pagasta padome
Piešķirt - 10 674.38 €
§ 12.5 Ūdens sagatavošanas stacija Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā
1-08/226/2008 Ērgļu novada dome
Piešķirt - 21 004.43 €
§ 12.6 Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ķoņu pagasta Avotu artēziskajam urbumam
1-08/74/2008 Ķoņu pagasta padome
Piešķirt - 13 948.41 €
§ 12.7 Dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana Medzes pagasta Tāšu ciemā ūdensgūtnē „Parku ūdenstornis”
1-08/72/2008 Medzes pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €