Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 09.09.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par izmaiņām projektu īstenošanā
§ 2.1 Abinieku un rāpuļu sugu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros
1-08/736/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.2 Botāniskā ceļveža pa Dienvidaustrumlatviju atkārtota izdošana
1-08/360/2008 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.3 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra tehniskā projekta izstrādes uzraudzība un projekta atbilstības izvērtēšana
1-08/316/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.4 Ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija Izvaltas ciemā
1-08/808/2006 Izvaltas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
§ 3.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai Liepājas raj., SIA " Sātiņi - S"
1-19/2/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 34 684.07 €
§ 3.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai Liepājas raj., SIA " Sātiņi - S"
1-19/4/2008 Liepājas RVP
Piešķirt - 27 874.76 €
§ 3.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rēzeknes raj. Rikavas pag. "Joksti"
1-19/5/2008 Rēzeknes RVP
Atlikt
§ 3.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem psotījumiem z/s "Purgaļi"
1-19/6/2008 Lielrīgas RVP
Atlikt
Dažādi
§ 4.1 Dabas pieminekļi Kandavas novadā
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 4.2 Smārdes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kvalitātes uzlabošana
1-08/129/2008 Smārdes pagasta padome
Noraidīt
§ 4.3 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana Jūrkalnes ciemā
1-08/194/2008 Jūrkalnes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Atdzelžošanas stacijas būvniecība ūdensapgādes objektā „Robežnieki” Robežnieku pagastā Krāslavas rajona.
1-08/254/2008 Robežnieku pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.5 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jūrkalnes ciemā
1-08/195/2008 Jūrkalnes pagasta padome
Piešķirt - 12 600.95 €
§ 4.6 Laidu pagasta Valtaiķu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/100/2008 Laidu pagasta padome
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 4.7 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jēkabpils rajona Zasas pagasta Liepu un Akmeņāru ciemos
1-08/255/2008 Zasas pagasta padome
Piešķirt - 14 793.60 €
§ 4.8 Laidu pagasta Vangas ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/101/2008 Laidu pagasta padome
Piešķirt - 10 813.83 €
§ 4.9 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Pildas ciemā
1-08/94/2008 Pildas pagasta padome
Piešķirt - 21 314.62 €