Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 15.08.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par paskaidrojuma sniegšanu Administratīvā rajona tiesai lietā Nr.A42637808
Par projektu konkursa izsludināšana vadlīnijā "Atkritumu apsaimniekošana" aktivitātē "Bezsaimnieka azbestu saturošo atkritumu savākšana un apglabāšana"
§ 2.1 Par projektu konkursa izsludināšana vadlīnijā "Atkritumu apsaimniekošana" aktivitātē "Bezsaimnieka azbestu saturošo atkritumu savākšana un apglabāšana"
Par projektu konkursa izsludināšana vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde"
§ 3.1 Par projektu konkursa izsludināšana vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde"
Par finansējuma atcelšanu projektu īstenošanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 4.1 Par piešķirtā finansējuma apjoma projektu īstenošanai no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām samazinājumu
§ 4.2 EV - 03 "Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide".
1-08/462/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt
§ 4.3 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums
1-08/411/2007 Vides ministrija
Piešķirt
§ 4.4 Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/413/2007 Vides ministrija
Piešķirt
§ 4.5 Upju baseinu apsaimniekošana
1-08/405/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 4.6 Paaugstinātas bīstamības tūrisma objektu rekonstrukcija
1-08/323/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 4.7 Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP
1-08/321/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 4.8 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas vienību reģistra darbības nodrošināšana un uzlabojumi SEG inventarizācijā
1-08/384/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 4.9 Vides pārraudzības valsts biroja veiktspējas nodrošināšana
1-08/245/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt
§ 4.10 Siltumtrases izbūve un apkures sistēmas rekonstrukcija Pļaviņās Atvaru ielā 5
1-08/354/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.11 Rāznas nacionālā parka ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde
1-08/255/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.12 Videi draudzīga un veselīga dzīvesveida popularizācija Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku vidū .
1-08/732/2008 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.13 VA "Nacionālā botāniskā dārza " informatīvās sistēmas izveide (otrā kārta)
1-08/271/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt
§ 4.14 Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte
1-08/275/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt
Par finansējuma pieškiršanu projektu īstenošanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 5.1 Par finansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 5.2 ENERGORESURSU TAUPĪBAS PASĀKUMI UN NBD GENOFONDA KOLEKCIJU AUDZĒŠANAS APSTĀKĻU UZLABOŠANA TO PILNVĒRTĪGĀ AI IZMANTOŠANAI SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANĀ
1-08/789/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 59 646.79 €
§ 5.3 Atašeju darbības nodrošināšana Briselē
1-08/783/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 32 128.45 €
§ 5.4 Digitālās paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana (projekta „Jaunās Ģeoloģijas un paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. – 2010.) ietvaros)
1-08/785/2008 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.5 Orhusas konvencijas darbības nodrošinājums Latvijā
1-08/784/2008 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 4 951.59 €
§ 5.6 Sabiedrības informēšanas pasākumu veikšana un gatavības radiācijas avārijām nodrošināšana
1-08/786/2008 Radiācijas drošības centrs
Piešķirt - 15 367.02 €
§ 5.7 Zemes dzīļu resursu izmantošanas situācijas fiksācija izmantojot uzmērīšanu no gaisa
1-08/790/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 5.8 Bez dabas resursu lietošanas atļaujas iegūto dabas resursu apjoma noteikšana
1-08/791/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 711.44 €
§ 5.9 Valsts vides dienesta materiāli tehniskais nodrošinājums dabas resursu un dabas aizsardzības kontroles nodrošināšanā 2008.gadā
1-08/792/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 49 800.51 €
§ 5.10 Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzības funkciju pilnveidošana
1-08/794/2008 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 5.11 Vides inspekcijas darbību nodrošināšana ZBR teritorijā
1-08/787/2008 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 5.12 Gaujas nacionālā parka administrācijas kontroles funkcijas veikšanas uzlabošana
1-08/788/2008 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 5.13 Pļavu apsaimniekošanas pasākumi Teiču dabas rezervātā
1-08/793/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 5.14 Ķemeru nacionālā parka administrācijas teritorijas kontroles uzlabošana.
1-08/795/2008 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 5.15 Vides ministrijas pastāvēšanas 15. gadu un Vides aizsardzības sistēmas izveides 20. gadu atzīmēšanas pasākums – „Vides dārza svētki”.
1-08/797/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 5.16 Dabas resursu uzraudzības kapacitātes paaugstināšana Rāznas nacionālā parka Ežezera dabas lieguma zonā.
1-08/798/2008 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 5.17 ENERGORESURSU TAUPĪBAS PASĀKUMI – SILTUMU REGULĒJOŠO ARMATŪRU NOMAIŅA NBD
1-08/799/2008 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 3 538.68 €
§ 5.18 Pēterezera un Ēvažu dabas taku remonts Slīteres NP
1-08/800/2008 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 988.03 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 6.1 Jaunu sadaļu izveide ikrīta raidījuma "Rīts ar draugiem" ietvaros LTV7 krievu valodā
1-08/451/2007 Producentu grupa VIDERE
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.2 Rakstu sērija par ofisā izmantojamo elektrisko un elektronisko iekārtu enerģijas patēriņu un paņēmieniem to izmantošanas energoefektivitātes palielināšanai
1-08/183/2007 Vides vadības tehnoloģijas
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 6.3 Starptautisks ceļojošais vides un kino mākslas festivāls ”Moving Baltic sea” Rīgā
1-08/623/2008 Vides Izglītības fonds
Apstiprināt izmaiņas
Par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds apakšprogrammām"
§ 7.1 Par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Zivju aizsardzības pasākumi"
§ 7.2 Par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs", "Labākais vides žurnālistikā", "Gada balva "Ābols"" un "Labākais iepakojums Latvijā"
§ 7.3 Par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "ES fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana" un "Atbalsta pasākumi NOR valdības divpusējā finanšu instrumenta"
§ 7.4 Par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Upju baseina apsaimniekošana"
§ 7.5 Par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Vides izglītības fonda programma"
§ 7.6 Par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 7.7 Par lēmumu 2008.gadā neizsludināt pretentendu izvirzīšanu prēmiju saņemšanai par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā
Dažādi
§ 8.1 Par Latvijas ornitoloģijas biedrības iesniegumu
§ 8.2 Sertifikācijas sistēmas izveide saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā”, III kārta”
1-08/781/2008 Sertifikācijas un testēšanas centrs
Piešķirt - 36 283.23 €
§ 8.3 VVD Liepājas reģionālās vides Kuldīgas daļas ēkas renovācija un teritorijas labiekārtošana II etaps
1-08/365/2007 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 8.4 Iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas aspektu analīze un priekšnosacījumu izstrāde stikla pudelēm, PET pudelēm un skārdenēm
1-08/796/2008 Pricewaterhouse Coopers
Piešķirt - 22 666.35 €
§ 8.5 Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde
1-08/771/2008 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas