Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 10 - 16.07.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Statistiskie ziņojumi par radītā iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas apjomiem Latvijas Republikā atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam 2005/270/EK par 2006. un 2007. gadu
1-08/779/2008 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Piešķirt - 7 017.60 €
§ 2.2 Grāmatas "Augsnes zinātnes un zemes ilgtspējīga apsaimniekošana" iespiešana
1-08/780/2008 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 13 298.16 €
§ 2.3 „Sertifikācijas sistēmas izveide saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā”, III kārta”
1-08/781/2008 Sertifikācijas un testēšanas centrs
Atlikt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 3.1 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Līksnas pagasta Līksnas ciemā
1-08/842/2006 Līksnas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos - 2008
1-08/242/2007 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt
Dažādi
§ 4.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai Liepājas raj., SIA " Sātiņi - S"
1-19/4/2008 Liepājas RVP
Atlikt
§ 4.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai Liepājas raj., SIA " Sātiņi - S"
1-19/2/2008 Liepājas RVP
Atlikt
§ 4.3 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas „Ziemeļi” rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā
1-08/197/2008 Iecavas novada dome
Pieņemt zināšanai
§ 4.4 Par līdzekļu piešķiršanu sakoptākajiem Latvijas pagastiem un pilsētām projektu īstenošanai vides aizsardzībā
Konceptuāli atbalstīt
§ 4.5 Pasākumi vides informācijas pieejamības veicināšanai
1-08/769/2008 Pricewaterhouse Coopers
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Valsts vides dienesta institucionālais audits un VVD darbinieku efektivitātes izvērtēšana
1-08/764/2008 Ernst&Young Baltic
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.7 Ietekmes uz vidi novērtējuma likumdošanas sistēmas attīstība Latvijā
1-08/244/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Noraidīt
§ 4.8 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana
1-08/247/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 4.9 Vides pārraudzības valsts biroja dokumentācijas parvaldības programmatūras sistēmas attīstība
1-08/782/2008 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 5 549.20 €