Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 23.05.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par pilnvarojumu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai slēgt finansēšanas līgumus projektiem, kuros iepirkumu procedūras rezultātā samazinās nepieciešamais Fonda finansējums
Projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanas pasākumu veikšana" projektu iesniegumi
§ 2.1 Latvāņu ierobežošana Vaives pagasta īpašumā un lietošanā esošajās zemes platībās
1-08/716/2008 Vaives pagasta padome
Piešķirt - 7 413.16 €
§ 2.2 Latvāņu izplatīšanās ierobežošanas pasākumi Iecavas novadā
1-08/717/2008 Iecavas novada dome
Piešķirt - 9 223.06 €
§ 2.3 Invazīvās augu sugas Sosnovska latvānis izplatīšanās ierobežošanas pasākumu veikšana Siguldas novada domes valdījumā esošajās zemēs.
1-08/714/2008 Siguldas novada dome
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.4 Teleskopiskās pļaujmašīnas iegāde
1-08/707/2008 Barkavas pagasta padome
Piešķirt - 16 121.14 €
§ 2.5 Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanas pasākumu veikšana Krāslavas rajona Svariņu pagastā
1-08/710/2008 Svariņu pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.6 Latvāņu izplatīšanās ierobežošanas pasākumi Lubānas novadā.
1-08/726/2008 Lubānas novada pašvaldība
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.7 Latvāņu izplatības ierobežošana Irlavas pagastā
1-08/724/2008 Irlavas pagasta padome
Piešķirt - 465.28 €
§ 2.8 Latvāņu ierobežošana Nītaures pagasta valdījumā esošajās platībās.
1-08/725/2008 Nītaures pagasta padome
Noraidīt
§ 2.9 Sosnovska latvāņu izplatīšanās iereobežošanas pasākumi Priekuļu pagastā
1-08/718/2008 Priekuļu pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.10 Latvāņu iznīcināšana Tukumā
1-08/719/2008 Tukuma pilsētas dome
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.11 Latvāņu izplatīšanās ierobežojošo pasākumu veikšana Kandavas novadā
1-08/721/2008 Kandavas novada dome
Piešķirt - 3 339.48 €
§ 2.12 STOP - Sakārtota Teritorija Odres Pusē!
1-08/723/2008 Laucienes pagasta padome
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.13 Latvāņu apkarošana Ošupes pagasta padomes valdījumā esošo autoceļu ceļmalās un grāvjos.
1-08/722/2008 Ošupes pagasta padome
Piešķirt - 4 644.25 €
§ 2.14 Latvāņu izplatības ierobežošana Dzelzavas pagastā
1-08/720/2008 Dzelzavas pagasta padome
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātes "Metodikas izstrāde augsnes degradācijas pieļaujamo risku izvērtēšanai, kā arī metodikas izstrāde riska zonu noteikšanai" projektu iesniegumi
§ 3.1 Metodikas izstrāde Latvijai būtisko augsnes degradācijas pieļaujamo risku izvērtēšanai un noteikšanai, kā arī metodikas izstrāde riska zonu noteikšanai
1-08/731/2008 Infosab
Noraidīt
§ 3.2 Degradēto augšņu piesārņojuma ar naftas produktiem ķīmiskās oksidācijas metodikas izstrāde
1-08/734/2008 Ieviņi
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Vides monitorings" aktivitātes "Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings" projektu iesniegumi
§ 4.1 Jūras piekrastes biotopu monitorings
1-08/740/2008 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 16 335.99 €
§ 4.2 Vidzemes akmeņainās jūrmalas pludmales un stāvkrasta biotopu monitorings
1-08/742/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 4.3 Monitoringa metodikas precizēšana un aprobēšana bezmugurkaulnieku uzskaitēm
1-08/744/2008 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 12 094.41 €
§ 4.4 Abinieku monitorings bioloģiskās daudzveidības fona monitoringa vajadzībām
1-08/737/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Piešķirt - 7 825.79 €
§ 4.5 Sīko zīdītājdzīvnieku monitorings
1-08/743/2008 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Vides monitorings" aktivitātes "Abinieku un rāpuļu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros laika posmā 2008-2012" projektu iesniegumi
§ 5.1 Abinieku un rāpuļu sugu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros
1-08/736/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Piešķirt - 3 770.61 €
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža" projektu iesniegumi
§ 6.1 Neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Krāslavas novada Krāslavas pagasta Ezerkalna ciemā
1-08/754/2008 Krāslavas novada dome
Piešķirt - 22 753.14 €
§ 6.2 Vilpulkas pagasta neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu „Ziediņi”, kadastra apzīmējums 96940020270, demontāža.
1-08/753/2008 Vilpulkas pagasta padome
Piešķirt - 13 885.81 €
§ 6.3 Neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-50 demontāža Sēļu pagasta Sēļu ciemā
1-08/752/2008 Sēļu pagasta padome
Noraidīt
§ 6.4 Ķekavas notekūdeņu attīrīšanas būvju rekultivācija
1-08/745/2008 Ķekavas pagasta padome
Noraidīt
§ 6.5 Viesturu pagasta Bērsteles notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža
1-08/746/2008 Viesturu pagasta padome
Noraidīt
§ 6.6 Kastīres ciemata neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža
1-08/748/2008 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 4 614.37 €
§ 6.7 Sīļukalna ciemata neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža
1-08/747/2008 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 5 593.31 €
§ 6.8 Neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas ciemā
1-08/749/2008 Stāmerienas pagasta padome
Piešķirt - 36 105.37 €
§ 6.9 Neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Stāmerienas pagasta Kalnienas ciemā
1-08/750/2008 Stāmerienas pagasta padome
Noraidīt
§ 6.10 Neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Jēkabpils pilsētā
1-08/757/2008 Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 47 940.82 €
§ 6.11 Neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Ozolnieku novada Branku ciemā
1-08/755/2008 Ozolnieku novada dome
Noraidīt
§ 6.12 Neizmantojamo NAI „Ziemeļi” demontāža Iecavas novada Dimzukalnā
1-08/756/2008 Iecavas novada dome
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam „Engures ezers”" projekta iesniegums
§ 7.1 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam „ENGURES EZERS”
1-08/761/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 21 343.08 €
Dažādi
§ 8.1 Videi draudzīga un veselīga dzīvesveida popularizācija Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku vidū .
1-08/732/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 8.2 Vides aizsardzības kontroles institūciju ierēdņu apmācības vizītes darba kvalitātes paaugstināšanai un sadarbības veicināšanai starp Baltijas un Ziemeļvalstīm
1-08/735/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 272.61 €
§ 8.3 Valsts vides inspektoru un ekspertu apmācības
1-08/344/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 8.4 Ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošana Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā
1-08/103/2008 Mazzalves pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 8.5 Feimaņu pagasta Feimaņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana.
1-08/104/2008 Feimaņu pagasta padome
Noraidīt
§ 8.6 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija Aizputes pagasta ciemā „Kūdras”
1-08/20/2008 Aizputes pagasta padome
Piešķirt - 14 691.15 €
§ 8.7 Valmieras pagasta „Jeri” atdzelžošanas stacijas izbūve
1-08/50/2008 Valmieras pagasta padome
Atlikt
§ 8.8 Valmieras pagasta „Jeri” attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/49/2008 Valmieras pagasta padome
Atlikt
§ 8.9 Skudra
1-08/682/2008 Pūks un draugi
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 8.10 Ūdenssaimniecības attīstība Balvu pagasta Naudaskalna ciemā
1-08/756/2006 Balvu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 8.11 VVD Liepājas reģionālās vides Kuldīgas daļas ēkas renovācija un teritorijas labiekārtošana II etaps
1-08/365/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 8.12 VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes administratīvās ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/762/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 094.16 €
§ 8.13 Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas parkam "Doles sala", dabas liegumam "Babītes ezers" un dabas liegumam "Kaļķupes ieleja"
1-08/120/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Piešķirt - 58 297.90 €
§ 8.14 Par projektu vērtēšanu izsludzinātajos konkursos projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti"
§ 8.15 Par PROVIDUS līgumu
Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
§ 9.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Rēzeknes raj., z/s "Joksti"
1-19/1/2008 Rēzeknes RVP
Atlikt
§ 9.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopībā Liepājas raj., SIA " Pampāļi"
1-19/3/2008 Liepājas RVP
Atlikt
§ 9.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai Liepājas raj., SIA " Sātiņi - S"
1-19/2/2008 Liepājas RVP
Atlikt
§ 9.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem akvakultūrai Liepājas raj., SIA " Sātiņi - S"
1-19/4/2008 Liepājas RVP
Atlikt