Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 25.04.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes ""Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumi
§ 2.1 Īvandes ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtas uzstādīšana
1-08/97/2008 Īvandes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.2 Dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana Medzes pagasta Tāšu ciemā ūdensgūtnē „Parku ūdenstornis”
1-08/72/2008 Medzes pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 21 343.08 €
§ 2.3 Atdzelžošanas stacijas būvniecība un iekārtu uzstādīšana Skaistas pagasta Skaistas ciemā
1-08/228/2008 Skaistas pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 21 343.08 €
§ 2.4 Valmieras pagasta „Jeri” atdzelžošanas stacijas izbūve
1-08/50/2008 Valmieras pagasta padome
Noraidīt
§ 2.5 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana un regulēšana Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorijā Emburgā.
1-08/156/2008 Brocēnu siltums
Noraidīt
§ 2.6 „Atdzelzošanas stacijas būvniecība Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā”
1-08/124/2008 Vecsalienas pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 21 343.08 €
§ 2.7 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 21 343.08 €
§ 2.8 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija Preiļu rajona Stabulnieku pagasta Stabulnieku ciematā
1-08/112/2008 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 2.9 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Ziru pagasta ūdensapgādes artēziskajam urbumam “Centrs”Ziru ciemā
1-08/147/2008 Ziru pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 10 674.38 €
§ 2.10 Ūdens sagatavošanas stacija Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā
1-08/226/2008 Ērgļu novada dome
Konceptuāli atbalstīt - 21 343.08 €
§ 2.11 Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ķoņu pagasta Avotu artēziskajam urbumam
1-08/74/2008 Ķoņu pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 21 343.08 €
Projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "Informatīvo zīmju un stendu par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikumu prasībām izgatavošana" projektu iesniegumi
§ 3.1 Nē - kāpu izbraukāšanai!
1-08/738/2008 J&E Auto
Piešķirt - 44 932.87 €
§ 3.2 Informatīvās zīmes un stendi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslai
1-08/739/2008 Airport
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde" projektu iesniegumi
§ 4.1 Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde 5 ĪADT
1-08/727/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 12 965.21 €
Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātes "Informatīvo materiālu izdošana" projektu ies niegumi
§ 5.1 ZAĻAIS “LOGS”
1-08/427/2008 Latvijas Pašvaldību savienība
Piešķirt - 5 303.04 €
§ 5.2 Eiropas mobilitātes nedēļa un Eiropas diena „Pilsētā bez automašīnām!”
1-08/499/2008 Komunikoloģisko pētījumu centrs
Noraidīt
§ 5.3 Karte par dabas parku Abavas senleja
1-08/471/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 1 415.76 €
§ 5.4 „Iepazīsti aizsargājamo dabas teritoriju nozīmīgumu”
1-08/599/2008 Virešu pagasta padome
Piešķirt - 426.86 €
§ 5.5 „Oglekļa pēda” un „Zaļais birojs” - atbildības aktualizēšana Latvijas uzņēmumos
1-08/658/2008 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 5.6 Interaktīvs, informatīvs materiāls videi draudzīgas meža apsaimniekošanas veicināšanai
1-08/661/2008 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 8 118.91 €
§ 5.7 Putnu un sikspārņu gredzenošanas pastkaršu izdošana
1-08/426/2008 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 1 879.61 €
§ 5.8 Buklets par dabas parku Abavas senleja
1-08/511/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 2 397.54 €
§ 5.9 Iedzīvotāju izglītošana un informēšana par dalīto atkritumu vākšanu, kā vienu no vides resursu saglabāšanas veidiem, ieviešot un optimizējot dalīto atkritumu vākšanas sistēmu.
1-08/592/2008 Jumis, Siguldas pilsētas SIA
Piešķirt - 3 783.42 €
§ 5.10 Vides gidu Avīzītes un Vides dienas akcijas informatīvo materiālu izdošana
1-08/553/2008 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 5.11 Dabas ekspozīcijas modernizācija un papildināšana
1-08/548/2008 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Noraidīt
§ 5.12 Saudzīgi basām pēdām gāju
1-08/333/2008 Engures pagasta pārvalde
Noraidīt
§ 5.13 Brošūras “Meža ainavu mācību takas “Pilskalnes Siguldiņa “izdošana
1-08/350/2008 Ilūkstes novada dome
Piešķirt - 6 760.06 €
§ 5.14 Ogres novada iedzīvotāju informēšana un izglītošana par atkritumu šķirošanu
1-08/459/2008 Ogres novada dome
Piešķirt - 3 521.61 €
§ 5.15 "REACH regulas ieviešanas vadlīniju uzņēmumiem (RIP 3) izdošana latviešu valodā (II daļa)"
1-08/619/2008 Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, (LAĶĪFA)
Piešķirt - 10 448.15 €
§ 5.16 Brošūras „Klimata pārmaiņas un rīcības, lai mazinātu to ietekmes un piemērotos”
Piešķirt - 9 510.48 €
§ 5.17 Standarti vides aizsardzībai - informatīvo materiālu kopums par vides pārvaldībai veltītajiem nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem
1-08/316/2008 Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Noraidīt
§ 5.18 Nosargāts nākotnei. Gaujas nacionālajam parkam 35 gadi
1-08/610/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 5.19 Brošūras par Balgales pagasta vides un kultūrvēsturiskajiem objektiem izdošana
1-08/570/2008 Balgales pagasta padome
Noraidīt
§ 5.20 Interaktīvā Latvijas dabas karte ar uzlīmēm bērnu nedēļas žurnālā SPICĀ
Piešķirt - 3 279.72 €
§ 5.21 Siltumnīcas efekta gāzu emisijas mērīšana, uzskaite un ziņošana
1-08/317/2008 Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Noraidīt
§ 5.22 DVD „A-Enerģija” papildtirāža
1-08/510/2008 Vides projekti
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 5.23 Plakāts Latvijas minerāli un ieži
1-08/539/2008 Jungas
Piešķirt - 7 487.15 €
§ 5.24 Latvijas zaļā karte
1-08/346/2008 Zaļā brīvība
Noraidīt
§ 5.25 Botāniskā ceļveža pa Dienvidaustrumlatviju atkārtota izdošana
1-08/360/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 3 200.04 €
§ 5.26 Dabas tūrisms Tukuma rajonā
1-08/435/2008 Tukuma rajona padome
Noraidīt
§ 5.27 Ej dabā, pamodini sajūtas!
1-08/609/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 4 674.13 €
§ 5.28 Sugu noteicējs „Latvijas gliemji”
1-08/646/2008 Latvijas Malakologu biedrība
Piešķirt - 8 110.37 €
§ 5.29 Brošūras par dabas aizsardzības sistēmu krievu valodā sagatavošana
1-08/361/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 5.30 Izglītojošu rakstu sērijas internetā
1-08/371/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 5.31 Ziedēt puķu pļavai
1-08/338/2008 Mākslinieku un amatnieku biedrība „Reālā Aptieka”
Noraidīt
§ 5.32 Teic man, Gauja, Valmieras stāstu!
1-08/554/2008 Valmieras pilsētas pašvaldība
Noraidīt
§ 5.33 Izglītojošu rakstu sērija DABAS DRAUGI bērnu nedēļas žurnālā SPICĀ
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 5.34 Informatīva materiāla izdošana par ilgtspējīgu būvniecību
1-08/552/2008 Zaļās mājas
Piešķirt - 8 266.89 €
§ 5.35 Nodod veco auto pārstrādei!
1-08/347/2008 Metāla ražotāju un tirgotāju apvienība
Noraidīt
§ 5.36 Vides pieejamība – jaunas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti
1-08/409/2008 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.37 Brošūra „Dosimies kopā makšķerēt!”
1-08/378/2008 Latvijas Makšķernieku asociācija
Noraidīt
§ 5.38 Bioplastmasas materiālu lietošanas veicināšana Latvijā
1-08/395/2008 Latvijas Iepakojuma asociācija
Piešķirt - 5 701.45 €
§ 5.39 Abavas upes un baseina aizsardzība
1-08/644/2008 Abavas ieleja
Piešķirt - 1 956.45 €
§ 5.40 Zaļā enerģētika
1-08/344/2008 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 5.41 Ceturtais izziņas līmenis
1-08/397/2008 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Noraidīt
§ 5.42 Informatīva materiāla "PĻAVA. Bioloģiski vērtīgu zālāju indikatorsugas" sagatavošana
1-08/362/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 053.73 €
§ 5.43 Bukleta „Ilggadējie krāšņākie Jēkabpils daiļdārzi” sagatavošana un izdošana”
1-08/473/2008 Jēkabpils pilsētas dome
Noraidīt
§ 5.44 ‘’Biogāzes ražošanas vides un saimnieciskie ieguvumi’’ [rokasgrāmata]
1-08/326/2008 Zaļais virziens
Noraidīt
§ 5.45 „Dabas stāsti - no Vēveriem līdz Arakstei”
1-08/339/2008 Naukšēnu pagasta padome
Noraidīt
§ 5.46 Kurnas upes stāsti
1-08/405/2008 Balvu novada muzejs
Noraidīt
§ 5.47 Rakstu sagatavošana portālam „Bioenerģijas karte” www.biokarte.lv
1-08/497/2008 Vides projekti
Noraidīt
§ 5.48 Brošūras „No pļavas” sagatavošana un izdošana
1-08/556/2008 Ūdenszīmes
Noraidīt
§ 5.49 Ūdentiņis, akmentiņis,Tie dzīvos saules mūžu, ja …
1-08/626/2008 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
Noraidīt
§ 5.50 Infomatīvi-izglītojošs materiāls "Zāle - NE-zāle" "Videi draudzīga dārzkopība bioloģiskajai daudzveidībai un nezāļu loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā".
1-08/463/2008 Latvijas Dārzu biedrība
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.51 Esi profesionālis arī vides jomā
Noraidīt
§ 5.52 Putniem draudzīga lauku saimniecība
1-08/444/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 5.53 Brošūra Dabas vērotāja rokasgrāmata 2009.gadam
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.54 Jaunā Latvijas Sarkanā grāmata: bezmugurkaulnieki
1-08/450/2008 Latvijas Entomoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 5.55 Iecavas novada vides tūrisma atlants
1-08/374/2008 Ceļteka
Noraidīt
§ 5.56 Informatīvi izglītojošas brošūras par Ogres rajona dabas teritorijām izdošana
1-08/403/2008 Pašvaldības aģentūra Ogres rajona Tūrisma informācijas centrs
Noraidīt
§ 5.57 Viduslatgales Zaļais Ceļvedis
1-08/545/2008 Saules Koks
Noraidīt
§ 5.58 Garkalnes novada vides tūrisma atlants
1-08/379/2008 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 5.59 „Ūdeņu raksti”
1-08/372/2008 Ceļteka
Noraidīt
§ 5.60 Raksti par dabu bērniem žurnālā SPICĪTE.
Noraidīt
§ 5.61 Vides izglītība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/404/2008 Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija "Latturinfo"
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 5.62 Izglītojošo rakstu sērijas ”Bioplastmasas nākotnes izaicinājumi” publicēšana www.bioplastics.lv un citos interneta portālos, kā arī zaļā dzīvesstila žurnālā „Vides vēstis”
1-08/600/2008 Baltic BioPlastic
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātes "Semināru un konferenču organizēšana" projektu iesniegumi
§ 6.1 Semināru cikls "Dabas vērtības - Lubāna mitrāja ilgtspējīgas attīstības pamats"
1-08/518/2008 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Piešķirt - 3 121.78 €
§ 6.2 Pedagogu seminārs "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai Ekoskolu programmā"
1-08/699/2008 Amatas pamatskola
Piešķirt - 569.15 €
§ 6.3 Konference „Vides un Tūrisma mijiedarbība Latvijā – procesi, sekas, virzība.”
1-08/328/2008 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Noraidīt
§ 6.4 Starptautiska konference „Ūdens resursu attīstības scenāriji Baltijas jūras austrumu reģionā”
1-08/322/2008 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 3 086.21 €
§ 6.5 "Dabas skolas" dabas izpētes programmas "Seko dzīvajam!" pasākumu īstenošana 2008.gadā
1-08/569/2008 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 3 059.17 €
§ 6.6 Konference "VIDE UN ENERĢIJA 2008"
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 6.7 Normatīvo aktu skaidrojums piesārņojuma jautājumos lauksaimniekiem
1-08/523/2008 Zemnieku saeima
Piešķirt - 13 851.66 €
§ 6.8 Seminārs Pēdu aktīvistiem - "Izglītoties, lai izglītotu"
1-08/566/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 1 926.57 €
§ 6.9 Pašvaldību pilnvaroto personu, biedrības „Mēs- zivīm” biedru un sabiedrisko inspektoru apmācība ūdens bioloģisko resursu kontrolē
1-08/666/2008 Mēs- zivīm
Piešķirt - 8 185.78 €
§ 6.10 22. Baltijas botāniķu konferences organizēšana
1-08/368/2008 Latvijas Botāniķu biedrība
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 6.11 VIDES IZGLĪTOTĀJU KONFERENCE „NĀC ĀRĀ!”
1-08/624/2008 Vides izglītotāju asociācija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 6.12 "Visu daru es ar prieku!"
1-08/451/2008 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 9 874.73 €
§ 6.13 LOB Skolu programmas attīstība
1-08/443/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 6.14 Starptautiskā vides konference „Eco-Balt 2008”, Rīgā, 2008. gada 15.-16. maijā
1-08/604/2008 Intego Plus, SIA
Piešķirt - 9 641.38 €
§ 6.15 Semināru cikls "Zaļā saimniekošana lauku tūrisma mītnēs"
1-08/505/2008 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 6.16 Konference „Izglītība pārmaiņām: no teorijas līdz praktiskai rīcībai”
1-08/635/2008 Bērnu vides skola
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 6.17 Izprast, lai iemīlētu!
1-08/657/2008 Ilūkstes novada dome
Piešķirt - 2 189.80 €
§ 6.18 Semināru cikls „Zaļais iepirkums būvniecībā un apsaimniekošanā esošā situācija un neizmantotās iespējas”
1-08/551/2008 Zaļās mājas
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.19 "Seminārs - apmācība dabas aizsardzības institūciju un organizāciju darbiniekiem par sabiedrisko attiecību iespējām dabas aizsardzības ideju popularizēšanai. 2. daļa: Iekšējās komunikācijas. Preses materiālu sagatavošana un darbs ar medijiem."
1-08/358/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 13 059.12 €
§ 6.20 “Izvēlies dabas aizsardzību!”
1-08/359/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 6.21 Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu dalībnieku apmācības semināri
1-08/442/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 6.22 Pieredze, sadarbība, jauni izaicinājumi vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanā Ziemeļvidzemē
1-08/542/2008 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Piešķirt - 4 169.01 €
§ 6.23 Starptautisks ceļojošais vides un kino mākslas festivāls ”Moving Baltic sea” Rīgā
1-08/623/2008 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 10 287.36 €
§ 6.24 Mežu un parku ekosistēmu daudzveidības koncepcija un sabiedriskotā vērtība
1-08/349/2008 Varakļānu pilsētas dome
Noraidīt
§ 6.25 Zaļā skola 2008
1-08/415/2008 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 5 392.68 €
§ 6.26 Dialogs klimata pārmaiņu samazināšanai-domā un rīkojies!
1-08/607/2008 Vides izglītības fonds „Par sakoptu Latviju”
Noraidīt
§ 6.27 Vides izglītība pensionāriem
1-08/320/2008 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 6.28 Valsts vides inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana videi kaitīgo preču apsaimniekošanas kontroles jomā
1-08/482/2008 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Noraidīt
§ 6.29 Videi un cilvēkiem draudzīgā bioloģiskā lauksaimniecība
1-08/678/2008 Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs
Noraidīt
§ 6.30 Informatīvi izglītojošais seminārs - Gaujas NP 35
1-08/608/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 6.31 „Apmācības seminārs Purva ekskursijas vadīšana”
1-08/357/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 6.32 Semināru cikls vides aktīvistu atbalsta grupām
1-08/631/2008 Zemes draugi
Noraidīt
§ 6.33 Ekoskolu seminārs
1-08/447/2008 Vides Vārds
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 6.34 Iedzīvotāju izglītošanas un informēšanas pasākumi par energoefektivitāti un mājsaimniecībā izmantoto iekārtu ietekmi saistībā ar klimata izmaiņām
1-08/454/2008 Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija
Noraidīt
§ 6.35 Zaļā saimniekošana tūrismā
1-08/478/2008 Tukuma rajona padome
Noraidīt
§ 6.36 Jaunie vides pētnieki Īslīcē
1-08/634/2008 Bērnu vides skola
Piešķirt - 4 240.16 €
§ 6.37 Baltijas jūras piekrastes izpētes semināru cikls „Poseidons”
1-08/641/2008 Talsu rajona Bērnu un jauniešu centrs
Noraidīt
§ 6.38 Zaļā doma lauku skolām
1-08/557/2008 Ūdenszīmes
Piešķirt - 4 823.54 €
§ 6.39 Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi 22. Baltijas botāniķu konferences ietvaros
1-08/543/2008 Latvijas Botāniķu biedrība
Noraidīt
§ 6.40 Dabisko meža biotopu ekspertu kalibrācijas seminārs
1-08/382/2008 Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome
Piešķirt - 6 317.55 €
§ 6.41 “Mēs un putni!”
1-08/544/2008 Saldus Jaņa Rozentāla vēstures un mākslas muzejs
Noraidīt
§ 6.42 Seminārs "Bioloģisko daudzveidību saudzējoša dārzkopība"
1-08/529/2008 Latvijas Dārzu biedrība
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 6.43 Valkas rajona mazpulku vasaras skola "Rikandas Robinsoni"
1-08/365/2008 Valkas rajona Bērnu un jauniešu interešu centrs
Noraidīt
§ 6.44 Bioloģiskās daudzveidības interpretācijas kvalitātes celšana Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
1-08/370/2008 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 6 671.85 €
§ 6.45 Zemes apsaimniekotāju un savvaļas dzīvnieku līdzāspastāvēšana
1-08/537/2008 Zemnieku saeima
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.46 Sabiedrisko vides inspektoru apmācība
1-08/481/2008 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Noraidīt
§ 6.47 Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par dalītas atkritumu apsaimniekošanas ieviešanas procesiem savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā
1-08/457/2008 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 3 628.32 €
§ 6.48 PIRMIE SOĻI ZINĀTNĒ
1-08/639/2008 Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 6.49 Seminārs speciālo skolu dabas zinību pedagogiem
1-08/491/2008 Saules bērni
Noraidīt
§ 6.50 Seminārs „Vides izglītība ilgtspējīgai attīstībai”
1-08/330/2008 Grāmatvedības un finanšu koledža
Noraidīt
§ 6.51 Semināri un starptautiskā konference "Vide un biodegvielas"
1-08/560/2008 Latvijas biodegvielu asociācija
Noraidīt
§ 6.52 Sabiedrības zināšanu uzlabošana saistībā ar sugu un biotopu aizsardzību
1-08/412/2008 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
Noraidīt
§ 6.53 Mūsu zaļā Augšdaugava: diskusiju forums uzņēmējiem, zinātniekiem un pašvaldību darbiniekiem par dabas aizsardzību un reģiona attīstību
1-08/508/2008 Daugavpils Universitāte
Noraidīt
§ 6.54 Dzīvosim zaļi!
1-08/598/2008 Bulduru Dārzkopības vidusskola
Noraidīt
§ 6.55 Izglītojošu semināru cikls ,,Apstājies un ieklausies – Tu esi putnu pasaulē”
1-08/314/2008 Iecavas novada dome
Noraidīt
§ 6.56 Konferences ‘’The 1st European Swan Research Group Conference "'Swan Ecology and Biology"'' organizēšana
1-08/515/2008 Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts
Piešķirt - 7 006.22 €
§ 6.57 Zinātniski praktiska konference „Biogāzes ražošana Eiropā un Latvijā”
1-08/440/2008 Latvijas Biogāzes asociācija
Piešķirt - 9 378.15 €
§ 6.58 Latvijas Petroglifu centra 1.konference "Daba un senatne"
1-08/521/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 6.59 Biopolimēra materiālu – būtība, ietekme uz vidi, ieviešanas perspektīvas Latvijā
1-08/455/2008 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 6.60 Vides zinību integrēšana profesionālajā tālākizglītībā
Noraidīt
§ 6.61 Sabiedrības apmācība vides aizsardzības pasākumu organizēšanā
1-08/345/2008 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 6.62 Zaļās Skolas dabas vērotāju praktiskie semināri 2008 – “Pļavas un meža vērotāji” un “Dzīvība ziemā”
1-08/416/2008 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 6.63 Zaļie pārgājieni — 2008
1-08/373/2008 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 6.64 Skola – ekoloģiskais izglītības centrs
1-08/353/2008 Kreatīvs
Noraidīt
§ 6.65 Seminārs „Ekstensīvo liellopu šķirņu pozitīvā ietekme uz vidi”
1-08/606/2008 ABC Projekts
Noraidīt
§ 6.66 Es arī esmu atbildīgs par vidi, kurā mēs dzīvojam
1-08/671/2008 Nīkrāces pamatskola
Noraidīt
§ 6.67 Ārā būt!
1-08/532/2008 Cepums
Noraidīt
§ 6.68 Baltijas jūras un ostu akvatoriju ūdeņu aizsardzības izglītības programma
1-08/401/2008 Latvijas Koalīcija par tīru Baltiju
Noraidīt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
§ 7.1 Vides mācību centra izveide Priekuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Mežmaliņa
1-08/741/2008 Priekuļu pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 7.2 Virszemes ūdeņu ekoloģiskās klasifikācijas sistēmas zinātniski pētnieciskā izstrāde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvas 2000/60/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā prasībām
1-08/712/2008 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 152 509.09 €
§ 7.3 Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015. gadam projekta sabiedriskā apspriede tiešsaistē
1-08/751/2008 PROVIDUS, Sabiedriskās politikas centrs
Piešķirt - 8 968.36 €
Dažādi
§ 8.1 Sargāsim dabu
1-08/10/2008 Mēs- zivīm
§ 8.2 Sadarbības attīstība un pieredzes apmaiņa vides aizsardzības prasību ieviešanā Gruzijas Adžārijas Autonomās Republikas rekreācijas zonās un aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/287/2008 Vides projekti, valsts SIA
§ 8.3 Latvijas Ornitoloģijas biedrības iesniegums
Noraidīt
§ 8.4 Tehniskā projekta izstrāde „Višķu pagasta Višķu ciema ūdenssaimniecības sektora sakārtošana” projekta realizācijai
1-08/464/2007 Višķu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 8.5 Valsts vides inspektoru un ekspertu apmācības
1-08/344/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 8.6 Videi draudzīga un veselīga dzīvesveida popularizācija Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku vidū .
1-08/732/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 8.7 Latvijas- Lietuvas vides institūciju sadarbības pasākumi vienotas pieejas veidošanā pārrobežu un citu piesārņojuma novēršanā
1-08/733/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 126.33 €
Projektu konkursu izsludināšana vadlīnijā "Multisektoriālie projekti"
§ 9.1 Par projektu konkursa izsludināšanu projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums”
§ 9.2 Par projektu konkursa izsludināšana projektu vadlīnijā "Mulitsektoriālie projekti" aktivitātē "Dabas resursu nodokļa likmju par derīgo izrakteņu ieguvi un izmantošanu efektivitātes izvērtējums"
§ 9.3 Par projektu konkursa izsludināšanu projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Pasākumi vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanai"
§ 9.4 Par projektu konkursa izsludināšanu projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Pasākumi vides informācijas pieejamības veicināšanai”
§ 9.5 Par projektu konkursa izsludināšanu projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020.gadam"
§ 9.6 Par projektu konkursa izsludināšanu projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde"