Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 27.03.2008 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par projektu konkursa nolikumu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam „Engures ezers”"
§ 1.3 Par projektu konkursa nolikumu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātē "Informatīvo zīmju un stendu par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikumu prasībām izgatavošana"
§ 1.4 Par grozījumiem Nosacījumos, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektiem, kuru finansēšanai netiek izsludināti projektu konkursi
§ 1.5 Par ekspertu konkursu uz Latvijas vides aizsardzības fondā iesniegto projektu vērtēšanu
Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "DABAS PIEMINEKĻU APZINĀŠANA UN IZPĒTE" projektu iesniegumi
§ 2.1 Dižkoku apzināšana, izpēte, glābšana Krāslavas rajonā
1-08/143/2008 Dabas retumu krātuve, ASF
Noraidīt
§ 2.2 Dabas parka "Abavas senleja" dabas pieminekļu apzināšana un izpēte
1-08/142/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 2.3 Latvijas 2008. gada koka - melnalkšņa dižkoku apzināšana un izpēte
1-08/164/2008 Dabas retumu krātuve, ASF
Noraidīt
§ 2.4 Dabas pieminekļi Kandavas novadā
Noraidīt
§ 2.5 Dižkoku inventarizācija Daugavpils rajonā
1-08/37/2008 Daugavpils Universitāte
Noraidīt
§ 2.6 Liepājas rajona dižakmeņu apzināšana
1-08/18/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Piešķirt - 7 110.09 €
§ 2.7 Dabas pieminekļu apzināšana un izpēte Jūrmalas pilsētas administratīvajā rajonā
1-08/263/2008 Jānis Artemjevs
Noraidīt
§ 2.8 Nenovērtēto Latvijas dabas pieminekļu - dižakmeņu apzināšana un to bioloģiskās vērtības izpēte
1-08/166/2008 Dabas retumu krātuve, ASF
Noraidīt
§ 2.9 Aleju apzināšana un izpēte Valmieras rajonā
1-08/151/2008 Saules Koks
Noraidīt
§ 2.10 Smilšakmens atsegumu apzināšana Salacas baseina upju ielejās
1-08/28/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 2.11 Latvijas ūdenskritumu apzināšana
1-08/32/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 2.12 Talsu rajona alu apzināšana
1-08/17/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 2.13 Strazdes „Robežnieki” dendroloģiskā stādījuma apzināšana un izpēte
1-08/259/2008 Ivars Frīdemanis
Noraidīt
§ 2.14 Dabas pieminekļu apzināšana un izpēte Ropažu novada teritorijā
1-08/256/2008 Ropažu novada dome
Noraidīt
§ 2.15 Valmieras rajona dižakmeņu apzināšana
1-08/27/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Piešķirt - 7 108.67 €
§ 2.16 Dabas pieminekļu apzināšana un izpēte Rīgas rajona mežos
1-08/150/2008 VAK Mantojums
Noraidīt
Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNU IZSTRĀDE ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀM DABAS TERITORIJĀM" projektu iesniegumi
§ 3.1 Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas parkam "Doles sala", dabas liegumam "Babītes ezers" un dabas liegumam "Kaļķupes ieleja"
1-08/120/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Atlikt
§ 3.2 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam "Daugavas loki"
1-08/57/2008 Dabas parks "Daugavas loki"
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.3 Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamai dabas teritorijai "Moricsalas dabas rezervāts"
1-08/139/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 3.4 Grīņu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna izstrāde
1-08/140/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 19 208.77 €
§ 3.5 Dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai - dabas liegumam "Pāvilostas pelēkā kāpa"
1-08/219/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 12 324.92 €
§ 3.6 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Pāvilostas pelēkā kāpa”
1-08/135/2008 Zemes draugi
Noraidīt
Vadlīnijas "Vides monitorings" aktivitātes "BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS FONA UN SPECIĀLAIS MONITORINGS" projektu iesniegumi
§ 4.1 Putnu fona un speciālais monitorings 2008. gadā
1-08/41/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 4.2 Zivju monitorings
1-08/43/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
Piešķirt - 24 535.01 €
§ 4.3 Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
1-08/24/2008 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 4.4 Jūras piekrastes biotopu monitorings
1-08/26/2008 Latvijas Universitāte
Noraidīt
§ 4.5 Abinieku monitorings bioloģiskās daudzveidības fona monitoringa vajadzībām
1-08/13/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Noraidīt
§ 4.6 Monitoringa metodikas precizēšana un aprobēšana bezmugurkaulnieku uzskaitēm
1-08/36/2008 Daugavpils Universitāte
Noraidīt
Vadlīnijas "Vides monitorings" aktivitātes "GAISA PIESĀRŅOJUMA IETEKMES UZ EKOSISTĒMĀM MONITORINGA VEIKŠANA" projektu iesniegumi
§ 5.1 Latvijas vides kvalitātes fitoindikatīvais vērtējums
1-08/39/2008 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 5.2 Integrēts vērtējums gaisa piesārņojuma ietekmei uz meža ekosistēmām
1-08/38/2008 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 9 960.10 €
Vadlīnijas "Vides monitorings" aktivitātes "JŪRAS KRASTA EROZIJAS MONITORINGS" projektu iesniegumi
§ 6.1 Latvijas jūras krasti 2008
1-08/35/2008 Metrum
Piešķirt - 13 918.53 €
§ 6.2 Vidzemes akmeņainās jūrmalas pludmales zonas monitorings
1-08/33/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
Vadlīnijas "Vides monitorings" aktivitātes "NATURA 2000 VIETU MONITORINGS LAIKA POSMĀ 2008 – 2012" projektu iesniegumi
§ 7.1 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 64 256.89 €
§ 7.2 Ziemeļvidzemes Natura 2000 teritoriju atsegumu, alu un avotu biotopu novērtējums un monitorings
1-08/34/2008 Latvijas Petroglifu centrs
Noraidīt
§ 7.3 Kurzemes piekrastes Natura 2000 vietu biotopu monitorings 2008-2012
1-08/45/2008 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 7.4 Alūksnes, Gulbenes un Balvu rajonā esošo NATURA 2000 vietu biotopu monitorings 2008-2012
1-08/44/2008 Vides projekti
Noraidīt
§ 7.5 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 55 211.69 €
§ 7.6 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 5 860.81 €
§ 7.7 Upju gliemeņu monitorings
1-08/48/2008 Latvijas Malakologu biedrība
Noraidīt
§ 7.8 Abinieku un rāpuļu sugu monitoringu Natura 2000 monitoringa ietvaros
1-08/14/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Noraidīt
§ 7.9 Natura 2000 vietu monitorings (zivis)
1-08/42/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
Piešķirt - 5 886.42 €
§ 7.10 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 10 267.44 €
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumi
§ 8.1 Vaives pagasta Rāmuļu ciema ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi.
1-08/180/2008 Vaives pagasta padome
Atlikt
§ 8.2 Dobeles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nodarbību telpu ēkas autonomās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide
1-08/199/2008 Dobeles pilsētas dome
Atlikt
§ 8.3 Autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi SAC “Tērvete”
1-08/46/2008 SAC "Tērvete"
Atlikt
§ 8.4 Notekūdeņu sistēmas rekonstrukcija Codes pagasta veco ļaužu vispārējā tipa pansionātā "Derpele"
1-08/149/2008 Codes pagasta padome
Atlikt
§ 8.5 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošana Daudzeses pamatskolā.
1-08/145/2008 Daudzeses pagasta padome
Atlikt
§ 8.6 Laidzes pamatskolas ārējās kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/119/2008 Laidzes pagasta padome
Atlikt
§ 8.7 DUNALKAS PAGASTA A.SPĀĢA DUNALKAS PAMATSKOLAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS REKONSTRUKCIJA
1-08/243/2008 Dunalkas pagasta padome
Atlikt
§ 8.8 Rubas speciālās internātpamatskolas autonomās ūdens apgādes izveides un ārējās kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi.
1-08/69/2008 Rubas speciālā internātpamatskola
Atlikt
§ 8.9 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Liepājas rajona Cīravas pagasta Dzērves pamatskolai
1-08/25/2008 Cīravas pagasta padome
Atlikt
§ 8.10 Ūdenssaimniecības attīstība Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemata Jaunsaules pamatskolā
1-08/218/2008 Jaunsaules pamatskola
Atlikt
§ 8.11 DUNALKAS PAGASTA RĀVAS PAMATSKOLAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS
1-08/242/2008 Dunalkas pagasta padome
Atlikt
§ 8.12 Matkules pamatskolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošana
1-08/204/2008 Kandavas novada dome
Atlikt
§ 8.13 Atdzelžošanas stacijas uzbūve un kanalizācijas sistēmas uzlabošana Pilsrundāles vidusskolā
1-08/210/2008 Rundāles pagasta padome
Atlikt
§ 8.14 Ūdenssaimniecības sakārtošana J. Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”
1-08/59/2008 Gaujienas pagasta padome
Atlikt
§ 8.15 Salas pamatskolas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises izbūve
1-08/77/2008 Saunas pagasta padome
Atlikt
§ 8.16 Turlavas pagasta Kultūras nama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/102/2008 Turlavas pagasta padome
Atlikt
§ 8.17 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā
1-08/109/2008 Zlēku pagasta padome
Atlikt
§ 8.18 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā
1-08/141/2008 Baltinavas Kristīgā internātpamatskola
Atlikt
§ 8.19 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Aizputes pagasts „Skola”.
1-08/21/2008 Aizputes pagasta padome
Atlikt
§ 8.20 Dzeramā ūdens kvalitātes un ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Stacijas pamatskolā
1-08/196/2008 Kubulu pagasta padome
Atlikt
§ 8.21 Ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija Codes pamatskolā
1-08/152/2008 Codes pagasta padome
Atlikt
§ 8.22 Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Ziru pagasta Ziru pamatskolā
1-08/148/2008 Ziru pagasta padome
Atlikt
§ 8.23 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Ludzas rajona Istras pagasta Istras vidusskolā
1-08/132/2008 Istras pagasta padome
Atlikt
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Bezsaimnieka artēzisko urbumu tamponēšana" projektu iesniegumi
§ 9.1 Neizmantojamu artēzisko urbumu tamponēšana Aglonā
1-08/258/2008 Aglonas pagasta padome
Piešķirt - 5 085.34 €
§ 9.2 Jaunolaines ciema aku tamponāža Pionieru ielā
1-08/262/2008 Olaines pagasta padome
Piešķirt - 5 024.16 €
§ 9.3 Pakalniņu un Bērznieku bezsaimnieka artēzisko urbumu tamponēšana
1-08/212/2008 Zantes pagasta padome
Piešķirt - 6 284.82 €
§ 9.4 Vānes pagasta artēzisko urbumu „Ievlīči” un „Centrs” tamponēšana
1-08/144/2008 Vānes pagasta padome
Piešķirt - 6 284.82 €
§ 9.5 Trīs artēzisko urbumu tamponēšana Saldū
1-08/55/2008 Saldus komunālserviss
Piešķirt - 17 384.65 €
§ 9.6 Neizmantojamo pazemes ūdeņu ieguves artēzisko urbumu tamponēšana Balvu pilsētā.
1-08/238/2008 Balvu pilsētas dome
Piešķirt - 27 283.57 €
§ 9.7 Ūdensapgādes urbuma VĢD DB Nr.4568 tamponēšana Tārgalē, Ventspils rajonā.
1-08/200/2008 Tārgales pagasta padome
Piešķirt - 5 621.77 €
§ 9.8 Ūdensapgādes urbuma VĢD DB Nr.4581 tamponēšana Tārgalē, Ventspils rajonā.
1-08/184/2008 Tārgales pagasta padome
Piešķirt - 5 213.40 €
§ 9.9 Neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā
1-08/248/2008 Ērgļu novada dome
Piešķirt - 5 653.07 €
Projekti, kuru finansēšanai netiek izsludināti projektu konkursi
§ 10.1 Pavārkalna dīķa un piegulošās teritorijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumi
1-08/274/2008 Tukuma pilsētas dome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 10.2 Tējas dārzs un piramīda - aktīvajā atpūtas trasē
1-08/270/2008 Priekuļu pagasta padome
Noraidīt
§ 10.3 Informatīvā materiāla „Latvānis – tā izplatības ierobežošana” atkārtota izdošana un izplatīšana
1-08/307/2008 Vides projekti
Noraidīt
§ 10.4 Kampaņa „Nē-kūlas dedzināšanai 2008”
1-08/300/2008 Vides projekti
Piešķirt - 14 176.07 €
§ 10.5 Zaļā sertifikāta pretendentu pārbaude
1-08/321/2008 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 8 537.23 €
Par izmaiņām projektu īstenošanā un projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu
§ 11.1 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Līksnas pagasta Līksnas ciemā
1-08/842/2006 Līksnas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 11.2 Blontu ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ierīkošana
1-08/816/2006 Blontu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 11.3 Ūdensapgādes sistēmas attīstība Vectilžas ciemā
1-08/789/2006 Vectilžas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 11.4 Ziemeļu gulbis - ekoloģija un aizsardzība Latvija (2007. - 2009.)
1-08/712/2006 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt
§ 11.5 Ziemeļu gulbja satelītizsekošana 2007
1-08/631/2006 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 601.38 €
§ 11.6 Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai Liepājas ezers
1-08/295/2006 Liepājas pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 11.7 Slocenes upes piesārņojuma avotu novērtējums un pasākumi tā novēršanai Tukuma pilsētā
1-08/831/2006 Tukuma pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 11.8 DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES UZLABOŠANA SIDGUNDAS PAMATSKOLĀ
1-08/797/2006 Mālpils pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 11.9 Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikācija un uzturēšana Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
1-08/1/2007 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Apstiprināt izmaiņas
§ 11.10 Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plāna pilnveidošana un dabas resursu izpēte
1-08/4/2007 Engures ezera dabas parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 12.1 Informatīvais vides portāls „VideInfo”
1-08/448/2007 Vides projekti
Atlikt
§ 12.2 Burtnieku ezera dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība.
1-08/6/2008 Burtnieku ezera pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 12.4 Par līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību pielikuma Nr.3 "Darba uzdevums" apstiprināšanu
Pieņemt zināšanai
§ 12.5 Par atkārtota projekta konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātei "Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais monitorings"
§ 12.6 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātei "Abinieku un rāpuļu monitorings Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros laika posmā 2008-2012"