Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 31.01.2008 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par grozījumiem Nosacījumos, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektiem, kuru finansēšanai netiek izsludināti projektu konkursi
Projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā" projektu iesniegumi
§ 2.1 Engures ezera un Kurzemes piekrastē Rīgas jūras līcī ietekošo upju pastiprināta kontrole pavasara un rudens zvejas lieguma periodos
1-08/1/2008 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 5 971.79 €
§ 2.2 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2008”
1-08/3/2008 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.3 Zivju resursu saglabāšana Ratnieku ezerā
1-08/5/2008 Līgatnes pagasta padome
Piešķirt - 5 012.78 €
§ 2.4 Burtnieku ezera dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība.
1-08/6/2008 Burtnieku ezera pārvalde
Piešķirt - 34 247.10 €
§ 2.5 Abavas vecupes
1-08/7/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Atlikt
§ 2.6 Zivju resursu aizsardzība DP "Pape"
1-08/8/2008 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 20 517.81 €
§ 2.7 Zivju resursu izpēte Abavā
1-08/9/2008 Rāma
Noraidīt
§ 2.8 Sargāsim dabu
1-08/10/2008 Mēs- zivīm
Piešķirt - 21 343.08 €
Projektu vadlīnijas "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātes "Inčukalna gudrona dīķu apsaimniekošana"
§ 3.1 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2008. gadā.
Piešķirt - 28 208.43 €
§ 3.2 Necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu laukuma izveidošana Rēzeknē nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanas un apstrādes punkta teritorijā ar virszemes noteces savākšanas iekārtām un eļļu attīrītājiem
1-08/479/2007 Valders 2000
Noraidīt
§ 3.3 Inčukalna gudrona dīķu apsaimniekošanas pasākumu veikšana
1-08/2/2008 SORBAS
Noraidīt
§ 3.4 Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija
1-08/4/2008 CORVUS company
Noraidīt
Par izmaiņām projektu īstenošanā un projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu
§ 4.1 Motorzāģu ķēžu bioeļļu izstrāde un testēšana
1-08/715/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Zaļās Skolas dabas vērotāju praktiskie semināri – “Pļavas un meža vērotāji” un “Dzīvība ziemā”
1-08/128/2007 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Asares ciematā
1-08/908/2006 Asares pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Ūdens sagatavošanas staciju būvniecība Ludzas rajona Ciblas novada ciemos Cibla un Felicianova
1-08/749/2006 Ciblas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Lendžu ciemā.
1-08/824/2006 Lendžu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Informatīva kampaņa vides pārvaldības sistēmu (starptautiskie standarti ISO 14001:2004 un ISO 14004:2004) ieviešanai būvniecības uzņēmumos
1-08/9/2007 Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 5.1 Ludzas rajona Turaku ciema tuvumā notikušās avārijas rezultātā radušos krāsu atkritumu iznīcināšana
1-08/12/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 5.2 Saldus pilsētas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana- vides pārskata izstrāde
1-08/468/2007 Saldus pilsētas dome
Piešķirt - 3 580.02 €
§ 5.3 ”Elles kalna” alas atjaunošana
1-08/477/2005 Jaunpils pagasta padome
Pieņemt zināšanai
§ 5.4 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2008
1-08/16/2008 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 64 885.80 €
§ 5.5 Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konvencijas „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”
1-08/66/2008 Vides ministrija
Piešķirt - 70 160.39 €