Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 25 - 27.12.2007 rezultāti

Par līdzekļu piešķiršanu sakoptākajiem Latvijas pagastiem un pilsētām projektu īstenošanai vides aizsardzībā
§ 1.1 Asenizācijas punkta izveide Līgatnes pagastā
1-08/465/2007 Līgatnes pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 1.2 Tehniskā projekta izstrāde „Višķu pagasta Višķu ciema ūdenssaimniecības sektora sakārtošana” projekta realizācijai
1-08/464/2007 Višķu pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 1.3 Krišjāņa Barona pieminekļa apkārtnes labiekārtošana
1-08/477/2007 Siguldas novada dome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 1.4 Puķu piramīdas ziedošam Tukumam
1-08/469/2007 Tukuma pilsētas dome
Noraidīt
§ 1.5 Cieceres dabas takas pilnveide Saldus pilsētā
1-08/467/2007 Saldus pilsētas dome
Piešķirt - 10 648.70 €
§ 1.6 Saldus pilsētas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana- vides pārskata izstrāde
1-08/468/2007 Saldus pilsētas dome
Atlikt
§ 1.7 Plūdu draudu modelēšana Jelgavas pilsētas teritorijai
1-08/471/2007 Jelgavas dome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 1.8 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Lādes ciemā
1-08/470/2007 Limbažu pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 1.9 Abula upes tīrīšana, uzlabojot vides ekosistēmu
1-08/473/2007 Trikātas pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 1.10 Vērgales centra katlu mājas skursteņa rekonstrukcija
1-08/466/2007 Vērgales pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 1.11 Rubenes pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/472/2007 Rubenes pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 1.12 PIRAMĪDA - aktīvajā atpūtas trasē
1-08/475/2007 Priekuļu pagasta padome
Noraidīt
§ 1.13 Priekuļu vidusskolas „EKO centra” izveidošana
1-08/476/2007 Priekuļu pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 1.14 Skrundas pilsētas robežzīmju izstrāde un uzstādīšana, uzlabojot un aizsargājot pilsētvides dabisko ainavu
1-08/478/2007 Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Piešķirt - 14 228.72 €
Par izmaiņam projektu īstenošanā un projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu
§ 2.1 Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību izpildes nodrošināšana Latvijā
1-08/400/2007 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.2 Būvprojekta sagatavošana Tukuma pilsētas Kurzemes ielas katlumājas rekonstrukcijai
1-08/38/2006 Tukuma siltums
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.3 Vides izglītības avīze/žurnāls - alternatīvs izglītības materiāls
1-08/560/2006 Latvijas Olimpiešu klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.4 Liepājas Karostā - bijušās PSRS karabāzes teritorijā atrasto sulfurilhlorīda atkritumu iznīcināšana
1-08/420/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.5 Ludzas rajona dižkoku apzināšana, izpēte, glābšana
1-08/598/2006 Dabas retumu krātuve, ASF
Apstiprināt izmaiņas
Par projektu konkursa nolikumu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība"
§ 3.1 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība", aktivitāte "Dižkoku apzināšana un izpēte"
Par projektu konkursu nolikumu projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti"
§ 4.1 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Multisektoriālie projekti", aktivitāte "Attīstības sadarbības vides aizsardzībā veicināšana ar Latvijas republikas noteiktajām saņēmējvalstīm"
Dažādi
§ 5.1 KĀRUMIŅŠ
1-08/149/2007 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Par Latvijas vides aizsardzības fondā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertu vietām
§ 5.3 Vides izglītība bērniem žurnālā SPICĪTE
Noraidīt
§ 5.4 Vides gidu Avīzītes un pielikuma – bukleta Vides gidu piedāvājumi - izdošana
1-08/434/2007 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 5.5 Atstrādātu taukvielu pārstrāde biodegvielā
1-08/724/2006 Re Cikls
Noraidīt
§ 5.6 Jaunākās paaudzes sauso tualešu (ST) praktiskā ieviešana grunts un augsnes aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un kvalitatīvas vides nodrošināšanai aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/274/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.7 Ķemeru nacionālā parka purva takas maršruta aprīkošana ar jaunākās paaudzes sauso tualešu kompleksu tūristu un apmeklētāju vajadzībām
1-08/384/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.8 Ūdens struktūrdirektīvas, Ūdens apsaimniekošanas likuma prasību izpildei nepieciešamo pazemes ūdeņu kvalitātes kritēriju izstrāde, iespēju novērtējums labas kvalitātes sasniegšanai 2015.gadā paz. ūd.
1-08/257/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.9 Par atsevišķu fizisko un juridisko personu prēmēšanu par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā 2007.gadā
§ 5.10 Kurzemes un Latgales reģionu iepakotāju un videi kaitīgo preču ražotāju atbildīgo darbinieku seminārs-apmācība
1-08/115/2007 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs