Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 23 - 13.12.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par izmaiņam projektu īstenošanā un projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu
§ 2.1 Ūdens kvalitātes uzlabošana Ogres rajona Taurupes pagastā
1-08/757/2006 Taurupes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.2 Feimaņu pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana 1. kārtā
1-08/767/2006 Feimaņu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.3 Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Sutru pagasta Sutru ciemā
1-08/778/2006 Sutru pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.4 Ūdensapgādes sistēmas attīstība Vectilžas ciemā
1-08/789/2006 Vectilžas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.5 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Malienas pagastā
1-08/768/2006 Malienas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.6 Blontu ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ierīkošana
1-08/816/2006 Blontu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.7 Ūdenssaimniecības attīstība Balvu pagasta Naudaskalna ciemā
1-08/756/2006 Balvu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.8 Atomenerģija – nē, paldies!
1-08/123/2007 Latvijas Zaļā kustība
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.9 Latvijas augu vēstniecība bioloģiskas daudzveidības aizsardzībai
1-08/653/2006 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.10 Juridiskā palīdzība ieilgušo vides problēmu risināšanā
1-08/47/2007 Zemes draugi
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.11 Jauna lappuse
1-08/900/2006 Zemes draugi
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.12 Piesārņotās teritorijas platības un piesārņojuma avota noteikšana
1-08/233/2007 Suntažu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.13 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Demenes pagasta Jāņuciemā
1-08/784/2006 Demenes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.14 Latvijas kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbībai vides aizsardzībā
1-08/36/2007 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.15 Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku novada Branku ciemā
1-08/817/2006 Ozolnieku novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.16 Azbestīta (azbestcementa ražošanas atkritumu) izmantošanas ēku bēniņu siltumizolācijā radītā vides piesārņojuma izpēte Saldus rajona sabiedriskajās un daudzdzīvokļu ēkās
1-08/29/2007 Saldus rajona padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.17 Ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija Izvaltas ciemā
1-08/808/2006 Izvaltas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.18 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija un attīstība Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciemā
1-08/832/2006 Brīvzemnieku pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.19 DESMAIZE
1-08/836/2006 Zaļā brīvība
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.20 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Līksnas pagasta Līksnas ciemā
1-08/842/2006 Līksnas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.21 Sabiedrības izglītošana Latvijas ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanai
1-08/896/2006 Pasaules Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.22 Sabiedrības izglītošana līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām
1-08/164/2007 Carl Bro
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.23 Informatīvo plakātu - sugu plāksnīšu nomaiņa Rīgas zooloģiskajā dārzā
1-08/98/2007 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.24 Dabas parka "Abavas senleja" tūrisma attīstības plāns
1-08/223/2007 Abavas ielejas attīstības centrs
Apstiprināt izmaiņas
Par projektu konkursu nolikumiem
§ 3.1 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātei AUGSNES UN GRUNTS PIESĀRŅOJUMA LIKVIDĒŠANA UN REKULTIVĀCIJA, VĒSTURISKI PIESĀRŅOTO VIETU SANĀCIJA VALSTS VAI PAŠVALDĪBU ĪPAŠUMĀ VAI VALDĪJUMĀ ESOŠAJĀS ZEMĒS
§ 3.2 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātei METODIKAS IZSTRĀDE AUGSNES DEGRADĀCIJAS PIEĻAUJAMO RISKU IZVĒRTĒŠANAI UN NOTEIKŠANAI, KĀ ARĪ METODIKAS IZSTĀDE RISKA ZONU NOTEIKŠANAI
§ 3.3 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātei JŪRAS KRASTA EROZIJAS MONITORINGS
Dažādi
§ 4.1 "Elles kalna" alas atjaunošana
1-08/477/2005 Jaunpils pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Lendžu ciemā.
1-08/824/2006 Lendžu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanai (tai skaitā ārkārtējās vides avāriju situācijās)
1-08/507/2006 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.4 Valsts nozīmes derīgo izrakteņu krājumu uzmērīšanas pilotprojekts
1-08/419/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.5 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (EEIR) reģistra administratīvās struktūras uzturēšana
1-08/463/2007 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Atlikt
§ 4.6 Grunts piesārņojuma novēršana SIA „Žīguru mežrūpniecības sabiedrība”DUS teritorijā
1-08/57/2007 Žīguru mežrūpniecības sabiedrība
Pieņemt zināšanai
§ 4.7 Atstrādātu taukvielu pārstrāde biodegvielā
1-08/724/2006 Re Cikls
Pieņemt zināšanai
§ 4.8 Vides valsts inspektoru praktisko iemaņu nostiprināšana iepakojuma apsaimniekošanas pārbaudei uzņēmumā
1-08/31/2007 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Apstiprināt izmaiņas