Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 22 - 22.11.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" līdzekļu izlietojuma programma 2008.gadam
Projektu iesniegumi apakšprogrammā "Zivju aizsardzības pasākumi"
§ 2.1 Zivju resursu izmantošanas kontrole Talsu un Ventspils rajonos
1-08/402/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 10 785.37 €
§ 2.2 Zivju aizsardzības pasākumi Rāznas nacionālajā parkā.
1-08/403/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 5 187.79 €
§ 2.3 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/406/2007 Valsts vides dienests, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
Piešķirt - 185 882.55 €
§ 2.4 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Salacā un Burtnieku ezerā 2008. gadā
1-08/408/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 788.83 €
§ 2.5 Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos un apkārtējā teritorijā 2008. gadā
1-08/409/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 2.6 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/412/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 35 144.93 €
Vides ministrijas un Vides ministrijas padotības institūciju projektu iesniegumi valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
§ 3.1 Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums
1-08/411/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 146 128.93 €
§ 3.2 Upju baseinu apsaimniekošana
1-08/405/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 526 462.57 €
§ 3.3 Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/413/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 2 013 363.61 €
§ 3.4 Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai
1-08/415/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 120 944.10 €
Par Projektu konkursu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība"
§ 4.1 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātei DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNU IZSTRĀDE ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀM TERITORIJĀM
§ 4.2 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātei BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANA ŪDEŅU EKOSISTĒMĀ
Par Projektu konkursu vadlīnijā "Vides monitorings"
§ 5.1 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātei NATURA 2000 VIETU MONITORINGS
§ 5.2 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātei BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS FONA UN SPECIĀLAIS MONITORINGS
§ 5.3 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides monitorings" aktivitātei GAISA PIESĀRŅOJUMA IETEKME UZ EKOSISTĒMĀM (ICP-VEGETATION)
Par Projektu konkursu vadlīnijā "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija"
§ 6.1 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātei METODIKAS IZSTRĀDE AUGSNES DEGRADĀCIJAS PIEĻAUJAMO RISKU IZVĒRTĒŠANAI UN NOTEIKŠANAI, KĀ ARĪ METODIKAS IZSTĀDE RISKA ZONU NOTEIKŠANAI
Atlikt
§ 6.2 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātei AUGSNES UN GRUNTS PIESĀRŅOJUMA LIKVIDĒŠANA UN REKULTIVĀCIJA, VĒSTURISKI PIESĀRŅOTO VIETU SANĀCIJA VALSTS VAI PAŠVALDĪBU ĪPAŠUMĀ VAI VALDĪJUMĀ ESOŠAJĀS ZEMĒS
Atlikt
§ 6.3 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātei INČUKALNA GUDRONA DĪĶU APSAIMNIEKOŠANA
Par Projektu konkursu vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana"
§ 7.1 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātei INFORMATĪVO MATERIĀLU IZDOŠANA
§ 7.2 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātei AKCIJU, T.SK., TALKU ORGANIZĒŠANA
§ 7.3 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātei NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
§ 7.4 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātei SEMINĀRU, KONFERENČU ORGANIZĒŠANA
§ 7.5 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātei KONKURSU ORGANIZĒŠANA
Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2008. gadā
§ 8.1 Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2008. gadā
1-08/407/2007 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 42 686.15 €
Dažādi
§ 9.1 Trokšņa stratēģiskās kartes izstrāde Rīgas aglomerācijā ietilpstošajiem novadiem, pagastiem un pilsētām
1-08/67/2007 Rīgas domes Vides departaments
Apstiprināt izmaiņas
§ 9.2 Bioloģisko vērtību apzināšana un identificēšana Aizsargājamo ainavu apvidus "Vestiena" Braku teritorijā
1-08/603/2006 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Pieņemt zināšanai
§ 9.3 Infrastruktūras elementi dabas parkā „Bernāti”
1-08/662/2006 Nīcas pagasta padome
Pieņemt zināšanai
§ 9.4 Par grozījumiem Nosacījumos, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektiem, kuru finansēšanai netiek izsludināti projektu konkursi
§ 9.5 Zaļās Skolas dabas vērotāju praktiskie semināri – “Pļavas un meža vērotāji” un “Dzīvība ziemā”
1-08/128/2007 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 9.6 Upju vērotāju CD
1-08/130/2007 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 9.7 Amatas novada Drabešu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta izstrāde
1-08/752/2006 Amatas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 9.8 Biedrības ”Vides aizsardzības klubs” darbības nodrošināšanai un videofilmu uzņemšanai par aktuālām vides aizsardzības problēmām Jūrmalā un Rīgas rajonā
1-08/461/2007 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 9.9 EV - 03 "Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide".
1-08/462/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 270 345.64 €