Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 19 - 16.10.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kārtējo izdevumu projektu iesniegumi 2008.gadam
§ 2.1 ĶNPA ieviestā Life-Daba projekta rīcību teritoriju aerofotografēšana
1-08/258/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.2 Ķemeru nacionālā parka administrācijas vides valsts inspektoru operativitātes uzlabošana
1-08/266/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.3 Dabisko meža biotopu inventarizācija ĶNP ziemeļu daļā
1-08/265/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.4 Dabas daudzveidībai nozīmīgo pļavu atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/262/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.5 Vides izglītības un sabiedrības iesaistes nodrošinājums Ķemeru nacionālajā parkā 2008. gadā
1-08/309/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 16 078.45 €
§ 2.6 Mazā ērgļa barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību
1-08/301/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.7 Teiču un Kustkalnu dabas rezervātu dabas aizsardzības plānu ieviešanas pasākumi 2008.gadā
1-08/303/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 2.8 Īpaši atzīmējamās dienas un vides izglītības izdevumi Teiču dabas rezervātā 2008. gadā
1-08/304/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 2.9 Dabas izziņas nometne Teičos 2008. gadā
1-08/306/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.10 Dienesta transportlīdzekļu noma
1-08/300/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.11 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā aparāta un reģionālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/284/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.12 Rokasgrāmatas „1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Eiropas Savienībā un Latvijā. ” izdošana
1-08/289/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 14 143.35 €
§ 2.13 Apdraudēto dzīvnieku sugu aizsardzība
1-08/287/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.14 Sabiedrības informēšana par ĪADT dabas vērtībām un to aizsardzības prasībām
1-08/286/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 13 659.57 €
§ 2.15 Seminārs „Iepazīsti dabā Latvijas aizsargājamos augus”
1-08/285/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.16 Bukletu sērijas „Sargi dabu!” izdošana
1-08/282/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.17 Bioloģiskās daudzveidības dienas avīzes izdošana
1-08/281/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 2.18 Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālās struktūrvienības „Lubāna” darbības uzsākšana (2. daļa)
1-08/280/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.19 Eksotisko dzīvnieku un augu audzētāju informatīvais seminārs
1-08/283/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.20 Amerikas ūdeļu un jenotsuņu skaita samazināšana dabas parkā „Engures ezers”
1-08/292/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.21 CITES dienas Latvijā!
1-08/288/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 18 335.13 €
§ 2.22 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas tehniskā nodrošinājuma stiprināšana
1-08/389/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.23 Īpašumtiesību aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem īpašumiem, kuri atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/296/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 17 003.32 €
§ 2.24 Ziemeļvidzemes dabas aizsardzības reģiona darbības nodrošināšana.
1-08/386/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.25 Dabas aizsardzības plāna izstrāde Natura 2000 teritorijai dabas liegumam „Dūņezers”
1-08/298/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.26 Valsts nozīmes poldera „Silzemnieku pļavas” turpmākās apsaimniekošanas izvērtējums
1-08/387/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 2.27 Dabā ar izpratni
1-08/388/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 5 264.63 €
§ 2.28 Vides izglītības nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā
1-08/253/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 1 821.28 €
§ 2.29 Rāznas nacionālā parka ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde
1-08/255/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 31 303.18 €
§ 2.30 Biotualešu uzstādīšana visnoslogotākajās Rāznas ezera pludmalēs Rāznas nacionālā parka teritorijā
1-08/256/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 305.05 €
§ 2.31 Dabas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Rāznas nacionālā parka pārraudzībā esošajās teritorijās
1-08/257/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 4 410.90 €
§ 2.32 Gaujas nacionālā parka administrācijas inspektoru mobilitātes nodrošinājums
1-08/319/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.33 Apsaimniekošanas un uzraudzības pasākumi dabas vērtību aizsardzībai Gaujas nacionālajā parkā
1-08/320/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.34 Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP 2008-2010
1-08/322/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 85 372.31 €
§ 2.35 Pļavu apsaimniekošana Slīteres NP un Moricsalas DR
1-08/251/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 2.36 Slīteres NP tūrisma infrastruktūras uzturēšana un informatīvo materiālu pilnveidošana
1-08/249/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 7 825.79 €
§ 2.37 Slīteres NP teritorijā ligzdojošo putnu atlants. Lauku darbi
1-08/248/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 8 964.09 €
§ 2.38 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos - 2008
1-08/242/2007 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 120 944.10 €
§ 2.39 Biotestēšanas sistēmas izveide un eko-toksicitātes testu ieviešana Latvijā
1-08/252/2007 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.40 Nacionāla botāniskā dārza gerberu kolekcijas minerālās barošanas optimizēšana
1-08/269/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.41 Nacionālā botāniskā dārza sukulentu kolekcijas siltimnīcas uzturēšana un apskates apstākļu uzlabošana
1-08/270/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.42 VA "Nacionālā botāniskā dārza " informatīvās sistēmas izveide (otrā kārta)
1-08/271/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.43 Vietējās izcelsmes mutanto skujkoku kolekcijas papildināšana un Tālo Austrumu floras kolekcijas atjaunošana un papildināšana.
1-08/273/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.44 Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte
1-08/275/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 2.45 Latvijas savvaļas orhideju sugu aizsardzība dabā, botāniskā dārza ekspozīcijās un sterilajās audu kultūrās.
1-08/276/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 2.46 Jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum) Latvijas populācijas fizioloģiskā stāvokļa un ģenētiskās daudzveidības izpēte
1-08/278/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 2.47 Jaunās Ģeoloģijas un paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. – 2010.)
1-08/261/2007 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 120 944.10 €
§ 2.48 Izstāde „Lietus meži”
1-08/259/2007 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 8 394.94 €
§ 2.49 Ietekmes uz vidi novērtējuma likumdošanas sistēmas attīstība Latvijā
1-08/244/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 8 110.37 €
§ 2.50 Espoo konvencijas darbības nodrošinājums Latvijā
1-08/246/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Noraidīt
§ 2.51 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana
1-08/247/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 18 440.42 €
§ 2.52 Atļauju izdošanas konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana
1-08/335/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.53 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanai ārkārtējās vides avāriju situācijās
1-08/332/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.54 Valsts vides inspektoru sertifikācija paraugu ņemšanā
1-08/333/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.55 VVD apmācības preventīvo, neatliekamo vai sanācijas pasākumu veikšanā un zaudējumu noteikšanā tiešu kaitējuma draudu vai kaitējuma videi gadījumā, ja nav iespējams konstatēt atbildīgo operatoru
1-08/334/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.56 Dārza sakopšana un dižkoku ārstēšana Ventspilī, Dārzu ielā 2
1-08/328/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.57 Dabas aizsardzības kontroles rokasgrāmatas aktualizācija
1-08/375/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.58 Zivsaimniecības informācijas sistēmas pilnveidošana un ES prasībām atbilstošas zvejas kontroles nodrošināšana
1-08/325/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.59 ES un Starptautisko organizāciju prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana
1-08/326/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 25 327.12 €
§ 2.60 Valsts vides dienesta vides valsts inspektoru apmācība un starptautiskā pieredzes un inspektoru apmaiņa zvejas kontrolē.
1-08/327/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.61 Tehnisko un cilvēkresursu iesaistīšana Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes kapacitātes paaugstināšanai zivju nārsta periodos.
1-08/374/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 29 880.31 €
§ 2.62 Sēlijas un Latgales zaļās pērles.
1-08/331/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.63 Valsts vides inspektoru un ekspertu apmācības
1-08/344/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 2.64 Informatīvā bukleta sabiedriskajiem vides inspektoriem izdošana un apmācību organizēšana
1-08/343/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.65 „Zini, ne mini” – CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) dzīvnieku sugu noteicējs reģionālo vides pārvalžu inspektoriem
1-08/342/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.66 Kravas- apvidus automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/341/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 116 675.49 €
§ 2.67 Jūras vides kontroles lidojumi
1-08/324/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 116 675.49 €
§ 2.68 Valsts vides dienesta dalības nodrošināšana ES sadarbības tīklā vides aizsardzības likumdošanas ieviešanai un īstenošanai (IMPEL) 2008.gadā
1-08/338/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 12 677.79 €
§ 2.69 VVD ieteicamās iesniegumu formas tehnisko noteikumu saņemšanai un ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai izstrādāšana
1-08/337/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.70 Vadlīnijas „Pieļaujamā piesārņojuma noteikšana notekūdeņu emisijās no mazajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ”
1-08/336/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.71 Projektam Nr. LIFE 04 NAT / LV / 000199 „Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna” ” Daugavpils RVP un Rēzeknes RVP kā partneru nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošinājums
1-08/329/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 158.47 €
§ 2.72 Trīspadsmitā starptautiskā konkursa “Ūdens pasaule bērnu acīm” organizēšana
1-08/330/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 8 451.86 €
§ 2.73 Valsts vides dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
1-08/340/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 56 126.60 €
§ 2.74 Vides informācijas sistēmas pilnveidošana
1-08/379/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.75 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, Latvijas Republikas likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpildei
1-08/378/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 327 125.34 €
§ 2.76 Automašīnu noma
1-08/383/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 45 531.90 €
§ 2.77 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra tehniskā projekta izstrādes uzraudzība un projekta atbilstības izvērtēšana
1-08/316/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 49 800.51 €
§ 2.78 Gardenes bīstamo atkritumu novietnē uzkrāto bezsaimnieku un avārijas gadījumos radušos bīstamo atkritumu iznīcināšana
1-08/317/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 2.79 Vides radioaktīvā piesārņojuma izpēte Radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons"
1-08/377/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 2.80 Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu tās teritorijā
1-08/311/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.81 Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku likvidācija
1-08/312/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 2.82 Projekta ieviešanas vienības uzturēšana Kohēzijas fonda finansētā projekta - bīstamo atkritumu poligona būvniecība Dobeles rajona Zebrenes pagastā un ERAF finansēto vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projektu ieviešanas nodrošināšanai 2008.gadā
1-08/315/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 64 029.23 €
§ 2.83 Svaigu gaisu RDC
1-08/293/2007 Radiācijas drošības centrs
Noraidīt
§ 2.84 Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu izpildes nodrošināšana dabas aizsardzības jomā
1-08/294/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 56 203.44 €
§ 2.85 Kioto protokola un Eiropas Savienības klimata politikas saistību izpilde Latvijā
1-08/308/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 106 715.39 €
§ 2.86 Vides izglītības un zinātnes, izglītības ilgtspējīgai attīstībai inovācijas
1-08/307/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 27 347.60 €
§ 2.87 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/279/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 106 715.39 €
§ 2.88 Atbalsts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta tiesiskās un administratīvās ieviešanas sistēmas izveidošanai
1-08/228/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 186 751.93 €
§ 2.89 Dabas koncertzāle
1-08/295/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 27 034.56 €
§ 2.90 VVD līdzfinansējuma nodrošināšana Twinning Light projektam "VVD institucionālās kapacitātes stiprināšana elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas jomā"
1-08/401/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 228.72 €
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kapitālo izdevumu projektu iesniegumi 2008.gadam
§ 3.1 Ķemeru nacionālā parka administrācijas vides valsts inspektoru uzraudzības efektivitātes uzlabošana
1-08/263/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 3.2 Dabas aizsardzības objektu uzturēšana un atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/268/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.3 Tūrisma un vides izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana un atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/267/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.4 Vides izglītības tehniskais nodrošinājums Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/264/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.5 Mazā ērgļa barības izpētes tehniskais nodrošinājums
1-08/305/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 4 410.90 €
§ 3.6 Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu uguns novērošanas sistēmas tehniskais nodrošinājums
1-08/302/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 3.7 Zooloģisko un botānisko kolekciju fonda glabātuves izveide rekonstruējot valsts nekustamo īpašumu Brīvības ielā 35, Ļaudonā, 2.kārta
1-08/299/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 145 132.92 €
§ 3.8 Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālās struktūrvienības „Lubāna” darbības uzsākšana (1. daļa)
1-08/290/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 3.9 Datorprogrammas „ArcView 9.1” iegāde
1-08/291/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 5 406.91 €
§ 3.10 Kapitālās iegādes projekta “Īpašumtiesību aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem īpašumiem, kuri atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” realizācijai
1-08/297/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 3.11 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra rekonstrukcija
1-08/391/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 142 287.18 €
§ 3.12 Tūristu plūsmas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tūrisma objektos uzskaites aparatūras iegāde
1-08/390/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 3.13 Ziemeļvidzemes dabas aizsardzības reģiona darbības nodrošināšana
1-08/392/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 3.15 Rāznas nacionālā parka administrācijas valsts vides inspektoru materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/254/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 3.16 Paaugstinātas bīstamības tūrisma objektu rekonstrukcija
1-08/323/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 36 994.67 €
§ 3.17 Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP
1-08/321/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 119 521.23 €
§ 3.18 Slīteres mežniecības ēkas remonts
1-08/250/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 3.19 LHEI kapacitātes celšana - II etaps
1-08/241/2007 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 3.20 Laboratorijas iekārtu iegāde reto augu sugu kultivēšanai
1-08/277/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 3.21 Nacionālā botāniskā dārza akmeņdārza projekta izstrāde
1-08/274/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 3.22 Nacionālā botāniskā dārza ekspozīciju atjaunošana, kolekciju papildināšana, to uzturēšanai nepieciešamais aprīkujums
1-08/272/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.23 Latvijas Dabas muzeja telpu labiekārtošana (2008. – 2010.)
1-08/260/2007 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.24 Vides pārraudzības valsts biroja veiktspējas nodrošināšana
1-08/245/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 10 927.66 €
§ 3.25 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācija (5- 8.kārta)
1-08/345/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 184 973.34 €
§ 3.26 Valsts vides inspektoru darba efektivitātes paaugstināšana
1-08/352/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 36 536.50 €
§ 3.27 VVD struktūrvienību administratīvās kapacitātes palielināšana
1-08/351/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.28 Valsts vides inspektoru mobilitātes paaugstināšana grūti pieejamu objektu apsekošanai
1-08/350/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.29 Valsts vides dienesta darba efektivitātes paaugstināšana un IT infrastruktūras funkcionēšanas nodrošināšana
1-08/349/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 23 715.00 €
§ 3.30 Aprīkojuma iegāde sertificēto valsts vides inspektoru paraugu ņemšanā vajadzībām
1-08/348/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.31 Aprīkojuma, kas nodrošina kaitējuma videi novēršanu preventīvo, neatliekamo pasākumu veikšanu tiešu kaitējuma draudu vai kaitējuma videi gadījumā, ja nav iespējams konstatēt atbildīgo operatoru, nodrošinājums VVD
1-08/347/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.32 NATO drošības standartiem atbilstošas telpas iekārtošana VVD ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā
1-08/346/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 992.02 €
§ 3.33 Siltumtrases izbūve un apkures sistēmas rekonstrukcija Pļaviņās Atvaru ielā 5
1-08/354/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 21 769.94 €
§ 3.34 VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes arhīva telpu ierīkošana Madonā
1-08/355/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.35 VVD Daugavpils RVP darbinieku darba apstākļu uzlabošana
1-08/356/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.36 VVD Daugavpils RVP materiāli tehniskās bāzes avāriju situāciju novērtēšanai un īpaši aizsargājamo ūdenstilpju kontrolei uzlabošana.
1-08/357/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.37 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes direktora darba kabineta labiekārtošana
1-08/358/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.38 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes darba telpas mikroklimata nodrošināšana
1-08/359/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.39 Jelgavas reģionālas vides pārvaldes iekšējā ūdensvada rekonstrukcija
1-08/360/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 3.40 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes administratīvās ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija ar dzesēšanas baterijas uzstādīšanu
1-08/361/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.41 Piestātnes VL-14 remonts un krasta nostiprināšana– I daļa
1-08/362/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.42 Administratīvās ēkas remonts Salacgrīvā
1-08/363/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.43 VVD JIŪP Zvejas pārraudzības centra kapacitātes nostiprināšana
1-08/364/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.44 VVD Liepājas reģionālās vides Kuldīgas daļas ēkas renovācija un teritorijas labiekārtošana II etaps
1-08/365/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 50 556.06 €
§ 3.45 VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes administratīvās ēkas datu tīkla rekonstrukcija
1-08/366/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.46 VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes garāžu renovācija
1-08/367/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.47 Valmieras RVP administratīvās ēkas fasādes remonta 2.kārta
1-08/368/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 3.48 Gaisa kondicionēšanas sistēmas pilnveidošana Valmieras RVP administratīvajā ēkā.
1-08/369/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.49 Darba vietu iekārtošana Valmieras RVP.
1-08/370/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.50 Apkures sistēmas rekonstrukcija administratīvā ēkā Ventspilī, Dārzu ielā 2
1-08/371/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.51 Signalizācijas sistēmas pilnveidošana administratīvā ēkā Ventspilī, Dārzu ielā 2
1-08/372/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.52 Ielas un telpu kopšanas tehnikas iegāde administratīvās ēkas telpu un pieguļošās teritorijas uzturēšanai kārtībā Dārzu ielā 2, Ventspilī.
1-08/373/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.53 VVD atbalsta funkciju tehniskais nodrošinājums
1-08/353/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.54 Vides monitoringa aparatūras nepārtrauktas darbības nodrošināšana.
1-08/381/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 3.55 Ģeoloģiskās izpētes urbumu seržu glabātuves rekonstrukcija un aģentūras galvenās ēkas energoefektivitātes palielināšana
1-08/380/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 240 465.34 €
§ 3.56 Seismiskās stacijas modernizācija
1-08/382/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 3.57 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas vienību reģistra darbības nodrošināšana un uzlabojumi SEG inventarizācijā
1-08/384/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 128 058.46 €
§ 3.58 Datortehnikas un programmatūras iegāde LVĢMA vajadzībām
1-08/385/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 3.59 Salaspils kodolreaktora attīrīšanas iekārtu ēkas telpu kapitālais remonts un iekārtošana
1-08/310/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 3.60 Radioaktīvo atkritumu pārvadāšanas specializētā autotransporta garāžu rekonstrukcija
1-08/314/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 3.61 Radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons" elektroapgādes drošības paaugstināšana
1-08/313/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 3.62 Bīstamo atkritumu poligona Dobeles rajona Zebrenes pagastā apgāde ar pamatlīdzekļiem, poligona darbības nodrošināšanai
1-08/318/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 21 343.08 €
Par Zaudējumu kompensācijām par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
§ 4.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Laidu pagasta "Kalnbērzi"
1-19/27/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta "Kaibas"
1-19/17/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/15/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/14/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.5 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/13/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.6 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/12/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.7 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/11/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.8 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/10/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.9 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta Z/S "Vāveres"
1-19/9/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.10 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Vārmes pagasta Z/S "Ezergaiļi"
1-19/8/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.11 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Kabiles pagasta Z/S "Rozbeķi"
1-19/22/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.12 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Talsu raj. Balgales pagasta Z/S "Jaunstrauti"
1-19/36/2007 Ventspils RVP
Atlikt
§ 4.13 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Ventspils-2 laukā)
1-19/35/2007 Ventspils RVP
Atlikt
§ 4.14 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Biešu laukā)
1-19/34/2007 Ventspils RVP
Atlikt
§ 4.15 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Drenas laukā)
1-19/33/2007 Ventspils RVP
Atlikt
§ 4.16 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Upenieka laukā)
1-19/32/2007 Ventspils RVP
Atlikt
§ 4.17 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Lēļa laukā)
1-19/31/2007 Ventspils RVP
Atlikt
§ 4.18 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Kabiles pagasta Z/S "Rozbeķi"
1-19/37/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.19 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Jaundravinieki"
1-19/26/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
Dažādi
§ 5.1 Vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitātes "INERNETA VIDES VEIDOŠANA" projektu konkursa nolikums 2008.gadam
§ 5.2 Vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitātes "PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA" projektu konkursa nolikums 2008.gadam
§ 5.3 Vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitātes "TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA" projektu konkursa nolikums 2008.gadam