Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 18 - 03.10.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par finansējumu pašvaldībām vides aizsardzības projektu īstenošanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" 2008.gadā
§ 1.3 Par finansējumu fizisko personu prēmēšanai par ieguldījumi Latvijas vides aizsardzībā no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" 2008.gadā
§ 1.4 Par projektu konkursu nolikumu vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā"
§ 1.5 Par projektu konkursu nolikumu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kārtējo izdevumu projektu iesniegumi 2008.gadam
§ 2.1 ĶNPA ieviestā Life-Daba projekta rīcību teritoriju aerofotografēšana
1-08/258/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.2 Ķemeru nacionālā parka administrācijas vides valsts inspektoru operativitātes uzlabošana
1-08/266/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.3 Dabisko meža biotopu inventarizācija ĶNP ziemeļu daļā
1-08/265/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.4 Dabas daudzveidībai nozīmīgo pļavu atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/262/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.5 Vides izglītības un sabiedrības iesaistes nodrošinājums Ķemeru nacionālajā parkā 2008. gadā
1-08/309/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.6 Mazā ērgļa barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību
1-08/301/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.7 Teiču un Kustkalnu dabas rezervātu dabas aizsardzības plānu ieviešanas pasākumi 2008.gadā
1-08/303/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.8 Īpaši atzīmējamās dienas un vides izglītības izdevumi Teiču dabas rezervātā 2008. gadā
1-08/304/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.9 Dabas izziņas nometne Teičos 2008. gadā
1-08/306/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.10 Dienesta transportlīdzekļu noma
1-08/300/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.11 Transportlīdzekļu (automobiļu) noma Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā aparāta un reģionālo struktūrvienību darbības nodrošināšanai
1-08/284/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.12 Rokasgrāmatas „1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Eiropas Savienībā un Latvijā. ” izdošana
1-08/289/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.13 Apdraudēto dzīvnieku sugu aizsardzība
1-08/287/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.14 Sabiedrības informēšana par ĪADT dabas vērtībām un to aizsardzības prasībām
1-08/286/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.15 Seminārs „Iepazīsti dabā Latvijas aizsargājamos augus”
1-08/285/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.16 Bukletu sērijas „Sargi dabu!” izdošana
1-08/282/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.17 Bioloģiskās daudzveidības dienas avīzes izdošana
1-08/281/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.18 Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālās struktūrvienības „Lubāna” darbības uzsākšana (2. daļa)
1-08/280/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.19 Eksotisko dzīvnieku un augu audzētāju informatīvais seminārs
1-08/283/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.20 Amerikas ūdeļu un jenotsuņu skaita samazināšana dabas parkā „Engures ezers”
1-08/292/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.21 CITES dienas Latvijā!
1-08/288/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 2.22 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas tehniskā nodrošinājuma stiprināšana
1-08/389/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.23 Īpašumtiesību aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem īpašumiem, kuri atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/296/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.24 Ziemeļvidzemes dabas aizsardzības reģiona darbības nodrošināšana.
1-08/386/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.25 Dabas aizsardzības plāna izstrāde Natura 2000 teritorijai dabas liegumam „Dūņezers”
1-08/298/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.26 Valsts nozīmes poldera „Silzemnieku pļavas” turpmākās apsaimniekošanas izvērtējums
1-08/387/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.27 Dabā ar izpratni
1-08/388/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 2.28 Vides izglītības nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā
1-08/253/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.29 Rāznas nacionālā parka ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde
1-08/255/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.30 Biotualešu uzstādīšana visnoslogotākajās Rāznas ezera pludmalēs Rāznas nacionālā parka teritorijā
1-08/256/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.31 Dabas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Rāznas nacionālā parka pārraudzībā esošajās teritorijās
1-08/257/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.32 Gaujas nacionālā parka administrācijas inspektoru mobilitātes nodrošinājums
1-08/319/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.33 Apsaimniekošanas un uzraudzības pasākumi dabas vērtību aizsardzībai Gaujas nacionālajā parkā
1-08/320/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.34 Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP 2008-2010
1-08/322/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.35 Pavu apsaimniekošana Slīteres NP un Moricsalas DR
1-08/251/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.36 Slīteres NP tūrisma infrastruktūras uzturēšana un informatīvo materiālu pilnveidošana
1-08/249/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.37 Slīteres NP teritorijā ligzdojošo putnu atlants. Lauku darbi
1-08/248/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 2.38 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos - 2008
1-08/242/2007 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Konceptuāli atbalstīt - 150 165.62 €
§ 2.39 Biotestēšanas sistēmas izveide un eko-toksicitātes testu ieviešana Latvijā
1-08/252/2007 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 2.40 Nacionāla botāniskā dārza gerberu kolekcijas minerālās barošanas optimizēšana
1-08/269/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 2.41 Nacionālā botāniskā dārza sukulentu kolekcijas siltimnīcas uzturēšana un apskates apstākļu uzlabošana
1-08/270/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 2.42 VA "Nacionālā botāniskā dārza " informatīvās sistēmas izveide (otrā kārta)
1-08/271/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 2.43 Vietējās izcelsmes mutanto skujkoku kolekcijas papildināšana un Tālo Austrumu floras kolekcijas atjaunošana un papildināšana.
1-08/273/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 2.44 Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte
1-08/275/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 2.45 Latvijas savvaļas orhideju sugu aizsardzība dabā, botāniskā dārza ekspozīcijās un sterilajās audu kultūrās.
1-08/276/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 2.46 Jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum) Latvijas populācijas fizioloģiskā stāvokļa un ģenētiskās daudzveidības izpēte
1-08/278/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 2.47 Jaunās Ģeoloģijas un paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. – 2010.)
1-08/261/2007 Latvijas Dabas muzejs
Konceptuāli atbalstīt - 120 944.10 €
§ 2.48 Izstāde „Lietus meži”
1-08/259/2007 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
§ 2.49 Ietekmes uz vidi novērtējuma likumdošanas sistēmas attīstība Latvijā
1-08/244/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Atlikt
§ 2.50 Espoo konvencijas darbības nodrošinājums Latvijā
1-08/246/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Atlikt
§ 2.51 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana
1-08/247/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Konceptuāli atbalstīt - 18 440.42 €
§ 2.52 Atļauju izdošanas konsultatīvās padomes darbībasAtļauju izdošanas konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana
1-08/335/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.53 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanai ārkārtējās vides avāriju situācijās
1-08/332/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.54 Valsts vides inspektoru sertifikācija paraugu ņemšanā
1-08/333/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.55 VVD apmācības preventīvo, neatliekamo vai sanācijas pasākumu veikšanā un zaudējumu noteikšanā tiešu kaitējuma draudu vai kaitējuma videi gadījumā, ja nav iespējams konstatēt atbildīgo operatoru
1-08/334/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.56 Dārza sakopšana un dižkoku ārstēšana Ventspilī, Dārzu ielā 2
1-08/328/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.57 Dabas aizsardzības kontroles rokasgrāmatas aktualizācija
1-08/375/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.58 Zivsaimniecības informācijas sistēmas pilnveidošana un ES prasībām atbilstošas zvejas kontroles nodrošināšana
1-08/325/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.59 ES un Starptautisko organizāciju prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana
1-08/326/2007 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt - 28 172.86 €
§ 2.60 Valsts vides dienesta vides valsts inspektoru apmācība un starptautiskā pieredzes un inspektoru apmaiņa zvejas kontrolē.
1-08/327/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.61 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/374/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.62 Sēlijas un Latgales zaļās pērles.
1-08/331/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.63 Valsts vides inspektoru un ekspertu apmācības
1-08/344/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.64 Informatīvā bukleta sabiedriskajiem vides inspektoriem izdošana un apmācību organizēšana
1-08/343/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.65 „Zini, ne mini” – CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) dzīvnieku sugu noteicējs reģionālo vides pārvalžu inspektoriem
1-08/342/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.66 Kravas- apvidus automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/341/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.67 Jūras vides kontroles lidojumi
1-08/324/2007 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt - 128 058.46 €
§ 2.68 Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu gadskārtējās sporta spēles
1-08/339/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.69 Valsts vides dienesta dalības nodrošināšana ES sadarbības tīklā vides aizsardzības likumdošanas ieviešanai un īstenošanai (IMPEL) 2008.gadā
1-08/338/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.70 VVD ieteicamās iesniegumu formas tehnisko noteikumu saņemšanai un ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai izstrādāšana
1-08/337/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.71 Vadlīnijas „Pieļaujamā piesārņojuma noteikšana notekūdeņu emisijās no mazajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ”
1-08/336/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.72 Projektam Nr. LIFE 04 NAT / LV / 000199 „Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna” ” Daugavpils RVP un Rēzeknes RVP kā partneru nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošinājums
1-08/329/2007 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt - 7 158.47 €
§ 2.73 Trīspadsmitā starptautiskā konkursa “Ūdens pasaule bērnu acīm” organizēšana
1-08/330/2007 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt - 8 487.43 €
§ 2.74 Valsts vides dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
1-08/340/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 2.75 Vides informācijas sistēmas pilnveidošana
1-08/379/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 2.76 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, Latvijas Republikas likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpildei
1-08/378/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Konceptuāli atbalstīt - 327 125.34 €
§ 2.77 Automašīnu noma
1-08/383/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 2.78 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra tehniskā projekta izstrādes uzraudzība un projekta atbilstības izvērtēšana
1-08/316/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 2.79 Gardenes bīstamo atkritumu novietnē uzkrāto bezsaimnieku un avārijas gadījumos radušos bīstamo atkritumu iznīcināšana
1-08/317/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 2.80 Vides radioaktīvā piesārņojuma izpēte Radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons"
1-08/377/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 2.81 Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu uzglabāšanu tās teritorijā
1-08/311/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Konceptuāli atbalstīt - 14 228.72 €
§ 2.82 Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku likvidācija
1-08/312/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Konceptuāli atbalstīt - 56 914.87 €
§ 2.83 Projekta ieviešanas vienības uzturēšana Kohēzijas fonda finansētā projekta - bīstamo atkritumu poligona būvniecība Dobeles rajona Zebrenes pagastā un ERAF finansēto vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projektu ieviešanas nodrošināšanai 2008.gadā
1-08/315/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 2.84 Svaigu gaisu RDC
1-08/293/2007 Radiācijas drošības centrs
Atlikt
§ 2.85 Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu izpildes nodrošināšana dabas aizsardzības jomā
1-08/294/2007 Vides ministrija
Konceptuāli atbalstīt - 56 914.87 €
§ 2.86 Kioto protokola un Eiropas Savienības klimata politikas saistību izpilde Latvijā
1-08/308/2007 Vides ministrija
Konceptuāli atbalstīt - 106 715.39 €
§ 2.87 Vides izglītības un zinātnes, izglītības ilgtspējīgai attīstībai inovācijas
1-08/307/2007 Vides ministrija
Konceptuāli atbalstīt - 28 457.44 €
§ 2.88 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/279/2007 Vides ministrija
Konceptuāli atbalstīt - 106 715.39 €
§ 2.89 Orhusas konvencijas Trešā pušu sanāksme
1-08/238/2007 Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas departaments
Noraidīt
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kapitālo izdevumu projektu iesniegumi 2008.gadam
§ 3.1 Ķemeru nacionālā parka administrācijas vides valsts inspektoru uzraudzības efektivitātes uzlabošana
1-08/263/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 3.2 Dabas aizsardzības objektu uzturēšana un atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/268/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 3.3 Tūrisma un vides izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana un atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/267/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 3.4 Vides izglītības tehniskais nodrošinājums Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/264/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 3.5 Mazā ērgļa barības izpētes tehniskais nodrošinājums
1-08/305/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 3.6 Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu uguns novērošanas sistēmas tehniskais nodrošinājums
1-08/302/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 3.7 Zooloģisko un botānisko kolekciju fonda glabātuves izveide rekonstruējot valsts nekustamo īpašumu Brīvības ielā 35, Ļaudonā, 2.kārta
1-08/299/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Atlikt
§ 3.8 Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālās struktūrvienības „Lubāna” darbības uzsākšana (1. daļa)
1-08/290/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.9 Datorprogrammas „ArcView 9.1” iegāde
1-08/291/2007 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.10 Kapitālās iegādes projekta “Īpašumtiesību aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem īpašumiem, kuri atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” realizācijai
1-08/297/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 3.11 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra rekonstrukcija
1-08/391/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Konceptuāli atbalstīt - 142 287.18 €
§ 3.12 Tūristu plūsmas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tūrisma objektos uzskaites aparatūras iegāde
1-08/390/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 3.13 Ziemeļvidzemes dabas aizsardzības reģiona darbības nodrošināšana
1-08/392/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 3.14 Dabas koncertzāle
1-08/295/2007 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Atlikt
§ 3.15 Rāznas nacionālā parka administrācijas valsts vides inspektoru materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/254/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Konceptuāli atbalstīt - 42 686.15 €
§ 3.16 Paaugstinātas bīstamības tūrisma objektu rekonstrukcija
1-08/323/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 3.17 Dabas izglītības attīstības nodrošināšana Gaujas NP
1-08/321/2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Konceptuāli atbalstīt - 142 287.18 €
§ 3.18 Slīteres mežniecības ēkas remonts
1-08/250/2007 Slīteres nacionālā parka administrācija
Konceptuāli atbalstīt - 42 686.15 €
§ 3.19 LHEI kapacitātes celšana - II etaps
1-08/241/2007 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 3.20 Laboratorijas iekārtu iegāde reto augu sugu kultivēšanai
1-08/277/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 3.21 Nacionālā botāniskā dārza akmeņdārza projekta izstrāde
1-08/274/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 3.22 Nacionālā botāniskā dārza ekspozīciju atjaunošana, kolekciju papildināšana, to uzturēšanai nepieciešamais aprīkujums
1-08/272/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 3.23 Latvijas Dabas muzeja telpu labiekārtošana (2008. – 2010.)
1-08/260/2007 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
§ 3.24 Vides pārraudzības valsts biroja veiktspējas nodrošināšana
1-08/245/2007 Vides pārraudzības valsts birojs
Atlikt
§ 3.25 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācija (5- 8.kārta)
1-08/345/2007 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt - 184 973.34 €
§ 3.26 Valsts vides inspektoru darba efektivitātes paaugstināšana
1-08/352/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.27 VVD struktūrvienību administratīvās kapacitātes palielināšana
1-08/351/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.28 Valsts vides inspektoru mobilitātes paaugstināšana grūti pieejamu objektu apsekošanai
1-08/350/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.29 Valsts vides dienesta darba efektivitātes paaugstināšana un IT infrastruktūras funkcionēšanas nodrošināšana
1-08/349/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.30 Aprīkojuma iegāde sertificēto valsts vides inspektoru paraugu ņemšanā vajadzībām
1-08/348/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.31 Aprīkojuma, kas nodrošina kaitējuma videi novēršanu preventīvo, neatliekamo pasākumu veikšanu tiešu kaitējuma draudu vai kaitējuma videi gadījumā, ja nav iespējams konstatēt atbildīgo operatoru, nodrošinājums VVD
1-08/347/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.32 NATO drošības standartiem atbilstošas telpas iekārtošana VVD ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā
1-08/346/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.33 Siltumtrases izbūve un apkures sistēmas rekonstrukcija Pļaviņās Atvaru ielā 5
1-08/354/2007 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt - 21 769.94 €
§ 3.34 VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes arhīva telpu ierīkošana Madonā
1-08/355/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.35 VVD Daugavpils RVP darbinieku darba apstākļu uzlabošana
1-08/356/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.36 VVD Daugavpils RVP materiāli tehniskās bāzes avāriju situāciju novērtēšanai un īpaši aizsargājamo ūdenstilpju kontrolei uzlabošana.
1-08/357/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.37 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes direktora darba kabineta labiekārtošana
1-08/358/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.38 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes darba telpas mikroklimata nodrošināšana
1-08/359/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.39 Jelgavas reģionālas vides pārvaldes iekšējā ūdensvada rekonstrukcija
1-08/360/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.40 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes administratīvās ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija ar dzesēšanas baterijas uzstādīšanu
1-08/361/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.41 Piestātnes VL-14 remonts un krasta nostiprināšana– I daļa
1-08/362/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.42 Administratīvās ēkas remonts Salacgrīvā
1-08/363/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.43 VVD JIŪP Zvejas pārraudzības centra kapacitātes nostiprināšana
1-08/364/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.44 VVD Liepājas reģionālās vides Kuldīgas daļas ēkas renovācija un teritorijas labiekārtošana II etaps
1-08/365/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.45 VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes administratīvās ēkas datu tīkla rekonstrukcija
1-08/366/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.46 VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes garāžu renovācija
1-08/367/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.47 Valmieras RVP administratīvās ēkas fasādes remonta 2.kārta
1-08/368/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.48 Gaisa kondicionēšanas sistēmas pilnveidošana Valmieras RVP administratīvajā ēkā.
1-08/369/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.49 Darba vietu iekārtošana Valmieras RVP.
1-08/370/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.50 Apkures sistēmas rekonstrukcija administratīvā ēkā Ventspilī, Dārzu ielā 2
1-08/371/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.51 Signalizācijas sistēmas pilnveidošana administratīvā ēkā Ventspilī, Dārzu ielā 2
1-08/372/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.52 Ielas un telpu kopšanas tehnikas iegāde administratīvās ēkas telpu un pieguļošās teritorijas uzturēšanai kārtībā Dārzu ielā 2, Ventspilī.
1-08/373/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.53 VVD atbalsta funkciju tehniskais nodrošinājums
1-08/353/2007 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.54 Vides monitoringa aparatūras nepārtrauktas darbības nodrošināšana.
1-08/381/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 3.55 Ģeoloģiskās izpētes urbumu seržu glabātuves rekonstrukcija un aģentūras galvenās ēkas energoefektivitātes palielināšana
1-08/380/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 3.56 Seismiskās stacijas modernizācija
1-08/382/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 3.57 Jauna siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistra izveide atbilstoši Kioto protokola prasībām
1-08/384/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 3.58 Datortehnikas un programmatūras iegāde LVĢMA vajadzībām
1-08/385/2007 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Atlikt
§ 3.59 Salaspils kodolreaktora attīrīšanas iekārtu ēkas telpu kapitālais remonts un iekārtošana
1-08/310/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 3.60 Radioaktīvo atkritumu pārvadāšanas specializētā autotransporta garāžu rekonstrukcija
1-08/314/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 3.61 Radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons" elektroapgādes drošības paaugstināšana
1-08/313/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 3.62 Bīstamo atkritumu poligona Dobeles rajona Zebrenes pagastā apgāde ar pamatlīdzekļiem, poligona darbības nodrošināšanai
1-08/318/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
Par Zaudējumu kompensācijām par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
§ 4.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Dižpurviņi"
1-19/30/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Dižpurviņi"
1-19/18/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vidiņi"
1-19/29/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Kondrāti"
1-19/28/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.5 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Jaundravinieki"
1-19/26/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.6 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Ģēģeri"
1-19/25/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.7 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Strautiņi"
1-19/24/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.8 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Akmeņkalni"
1-19/23/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.9 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Pelču pagasta Z/S "Upeskalni"
1-19/21/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.10 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Apšenieki"
1-19/20/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.11 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta "Lieknsētās"
1-19/19/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.12 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Bērziņi"
1-19/16/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
Par projektu audita rezultātiem un izmaiņām finanšu līdzekļu izlietošanā
§ 5.1 Ģeomorfoloģiskā objekta Stiglovas grava biotopa izpēte un dabas takas izveide
1-08/74/2006 Šķilbēnu pagasta padome
Pieņemt zināšanai
§ 5.2 Pilotprojekts: „Azbestu saturošo materiālu demontāža un atkritumu apsaimniekošana.”
1-08/269/2006 Šķilbēnu pagasta padome
Pieņemt zināšanai
§ 5.3 Šķilbanu mākslīgās ūdenskrātuves attīrīšana
1-08/473/2005 Šķilbēnu pagasta padome
Pieņemt zināšanai
§ 5.4 Zaļie gidi – dabas sargi
1-08/118/2007 Eži pasākumu aģentūra
Pieņemt zināšanai
§ 5.5 Juridiskā palīdzība ieilgušo vides problēmu risināšanā
1-08/47/2007 Zemes draugi
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Zaļā Dzīve - žurnāls par bioloģisko dārzkopību
1-08/578/2006 Latvijas Dārzu biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.7 Atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) un mikroliegumos noteikšana
1-08/378/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
Izmaiņas apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2007.gada projektu īstenošanā
§ 6.1 Ziemeļvidzemes biosferas rezervāta vides informācijas centra izbūve
1-08/490/2006 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 136 595.69 €
§ 6.2 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos
1-08/418/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt
§ 6.3 LHEI kapacitātes celšana - I etaps
1-08/419/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 6.4 Rāznas nacionālā parka administrācijas valsts vides inspektoru materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana.
1-08/396/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 34 148.92 €
§ 6.5 Zooloģisko un botānisko kolekciju fonda glabātuves izveide rekonstruējot valsts nekustamo īpašumu Brīvības ielā 35, Ļaudonā, 1.kārta
1-08/397/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 91 063.80 €
§ 6.6 Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanai nepieciešamā traktora iegāde
1-08/398/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 6.7 Teiču dabas rezervāta administratīvās ēkas jumta un iekštelpu remonts
1-08/399/2007 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 11 382.97 €
Dažādi
§ 7.1 Žirafu mītnes celtniecības pabeigšana
1-08/395/2007 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 547 506.84 €
§ 7.2 Grāmatas „Augsnes diagnostika un apraksts” izstrāde
1-08/394/2007 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 7.3 Personāla un metodisko materiālu sagatavošana valsts līmeņa apmācības programmas gatavībai naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā 2006. - 2008. gadam realizācijai.
1-08/500/2006 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 7.4 Bīstamo atkritumu reģistrācijas kartes - pavadzīmes izgatavošana
1-08/239/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 418.88 €
§ 7.5 Atjaunojama energoresursa - bioetanola dehidratēšanas tehnoloģijas ar krasi samazinātu enerģijas patēriņu, izveidošana (pētījuma projekts)
1-08/600/2006 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pieņemt zināšanai
§ 7.6 Rokasgrāmata īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanai.
1-08/650/2006 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 7.7 Bioloģiskās attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija un būvniecība Jūrkalnes pagasta Labragā projektējamā Rīvas parka teritorijā
1-08/795/2006 Valdis Tračums
Noraidīt
§ 7.8 Eiropas Padomes Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību izpildes nodrošināšana Latvijā
1-08/400/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 85 372.31 €
§ 7.9 Ūdens kvalitātes uzlabošana Ogres rajona Taurupes pagastā
1-08/757/2006 Taurupes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.10 NVO viedokļa formulēšana par plūdu riska pārvaldības pasākumu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību
1-08/45/2007 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.11 Jaunas Ģeoloģijas - paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. - 2009.)
1-08/412/2006 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 49 373.65 €