Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 17 - 10.09.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007. gadam""
§ 1.3 Par likumprojektu "Par valsts budžetu 2008.gadam"
§ 1.4 Nolikums par atsevišķu fizisko un juridisko personu prēmēšanu par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā
§ 1.5 Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides izglītības fonda programma”
§ 1.6 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Zivju aizsardzības pasākumi"
§ 1.7 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts” …." nodrošinājums
§ 1.8 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Upju baseinu apsaimniekošana”
§ 1.9 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana”
§ 1.10 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta apakšprogrammā „Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai”
Par zaudējumu kompensāciju par nemedījamo sugu vai migrējošo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
§ 2.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Jēkabpils raj., Rubenes pag., "Ielejas"
1-19/7/2007 Daugavpils RVP
Atlikt
§ 2.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Jēkabpils raj., Rubenes pag., "Kalna Svilumi"
1-19/6/2007 Daugavpils RVP
Atlikt
§ 2.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rīgas raj., Krimuldas pagasta "Purgaļos"
1-19/5/2007 Lielrīgas RVP
Atlikt
§ 2.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Bauskas raj., Stelpes pag. "Līvi"
1-19/1/2007 Jelgavas RVP
Atlikt
Par izmaiņām projektu īstenošanā
§ 3.1 Vangažu pilsētas iedzīvotāju izglītošana par vides aizsardzības jautājumiem
1-08/918/2006 Vangažu pilsētas dome
Piešķirt
§ 3.2 Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikācija un uzturēšana Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
1-08/1/2007 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Starptautiskā dendroekoloģijas konference TRACE 2007 Latvijā
1-08/604/2006 Latvijas Dendroekologu biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Savākto bezsaimnieku dzīvsudraba bīstamo atkritumu utilizācijas nodrošināšana
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 4.1 Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana
1-08/243/2007 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 4.2 Darba vietu ierīkošana JIUP Liepājas kontroles sektoru darbiniekiem
1-08/376/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 538.40 €
§ 4.3 Teritorijas Voleru iela 2 drošības sistēmas renovācija
1-08/516/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.4 Kuģu radio aprīkojuma iegāde
1-08/515/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.5 Svitenes ciema ūdenssaimniecības attīstība
1-08/785/2006 Svitenes pagasta padome
Piešķirt - 15 947.55 €
§ 4.6 BirdLife International direktoru tikšanās Latvijā
1-08/232/2007 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 3 229.92 €
§ 4.7 Vides NVO sadarbības stiprināšana LVAF konsultatīvās padomes darba efektivitātes uzlabošanai
1-08/393/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 1 540.97 €