Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 15 - 06.07.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Fonda Konsultatīvās padomes vēlēšanām
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" atliktie projektu iesniegumi
§ 2.1 LHEI kapacitātes celšana - I etaps
1-08/419/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 40 586.00 €
§ 2.2 Bioloģiskās daudzveidības, tai skaitā invazīvo jūras sugu, izvērtējums un vides monitoringa shēmas izstrādāšana Liepājas ostas akvatorijā.
1-08/417/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 14 072.20 €
§ 2.3 Biotestēšanas sistēmas izveide un eko-toksicitātes testu ieviešana Latvijā
1-08/416/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 15 736.96 €
§ 2.4 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos
1-08/418/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 93 993.49 €
Apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" atliktie projektu iesniegumi
§ 3.1 Sabiedrības izglītošana līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām
1-08/164/2007 Carl Bro
Piešķirt - 14 198.84 €
§ 3.2 Mācību brošūra par enerģiju
1-08/132/2007 PR Koncepts
Noraidīt
§ 3.3 REACH regulas ieviešanas vadlīniju uzņēmumiem (RIP 3) izdošana latviešu valodā (I daļa)
1-08/189/2007 Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, (LAĶĪFA)
Piešķirt - 12 058.84 €
§ 3.4 Vides prasību ieviešanas veicināšana lauksaimniecības uzņēmumos
1-08/116/2007 Zemnieku saeima
Piešķirt - 14 211.64 €
Dažādi
§ 4.1 Eko izstāde un konference „Dzīvoju videi draudzīgi un veselīgi!”
1-08/150/2007 Olaines pilsētas dome
Noraidīt
§ 4.2 Kuldīgas apkārtnes avotu ūdens,- mīti un realitāte, jauniešu skatījumā.
1-08/803/2006 Sanita Kūle
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Biotopu aizsardzības pasākumi Gaujasmalas dabas takās Cēsu pilsētā
1-08/225/2007 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 32 060.15 €
§ 4.4 Slīteres nacionālā parka administrācijas tūrisma infrastruktūras un informatīvo materiālu pilnveidošana un uzturēšana
1-08/407/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 4.5 Kolkas raga teritorijas labiekārtošanas plāns
1-08/404/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 4.6 Valsts vides dienesta inspektoru darba aprīkojums
1-08/531/2006 Valsts vides dienests
Pieņemt zināšanai
§ 4.7 Logu žalūziju iegāde Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Liepājas jūras kontroles sektora jauniekārtotajām telpām Jaunā ostmala 2a, Liepājā
1-08/234/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.8 Informatīvi bukleti par vides un dabas aizsardzības aktualitātēm
1-08/753/2006 Ventspils pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.9 Kvalitatīvs dzeramais ūdens Smiltenes tehnikuma teritorijā
1-08/235/2007 Smiltenes tehnikums
Noraidīt
§ 4.10 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā, Latvijā
1-08/237/2007 Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
Piešķirt - 48 928.78 €
§ 4.11 Orhusas konvencijas Trešā pušu sanāksme
1-08/238/2007 Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas departaments
Konceptuāli atbalstīt
§ 4.12 Daugavas ekoloģiskā stāvokļa novērtējums
1-08/236/2007 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 4.13 Par līdzekļu piešķiršanu sakoptākajiem Latvijas pagastiem un pilsētām projektu īstenošanai vides aizsardzībā
§ 4.14 Atstrādātu taukvielu pārstrāde biodegvielā
1-08/724/2006 Re Cikls
Pieņemt zināšanai
Projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammā "Nozares vides projekti" 2008. gadam apstiprināšana
§ 5.1 Projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammā "Nozares vides projekti" 2008. gadam apstiprināšana