Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 13.06.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Fonda administrācijas publiskais pārskats
Projektu iesniegumi vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība”
§ 2.1 DABAS LIEGUMA «ČUŽU PURVS» DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IEVIEŠANA
1-08/222/2007 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 2 105.85 €
§ 2.2 Dabas parka "Abavas senleja" tūrisma attīstības plāns
1-08/223/2007 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 2 114.39 €
§ 2.3 Informācijas stendu uzstādīšana dabas parka „Piejūra” teritorijā
1-08/226/2007 Carnikavas novada dome
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.4 Dabas lieguma „Plieņciema kāpa”- vides bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība
1-08/215/2007 Engures pagasta pārvalde
Noraidīt
§ 2.5 Īpaši aizsargājamās putnu sugas Kurzemes piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā : populāciju stāvoklis, apdraudējumi, aizsardzības pasākumu plāns
Piešķirt - 10 132.27 €
§ 2.6 Zoodārza speciālista līdzdalība 4. Starptautiskajā Simpozijā par putnu vairošanu nebrīvē
1-08/220/2007 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 902.10 €
§ 2.7 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana organizējot fizisko aktivitāšu pasākumus ezermalās, mežaārēs un pļavu biotopos
1-08/216/2007 Vides projekti
Piešķirt - 35 455.12 €
§ 2.8 Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde 7 ĪADT
1-08/221/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 22 700.50 €
§ 2.9 Dabas lieguma „Rušonas ezera salas” dabas aizsardzības plāna izstrāde
1-08/205/2007 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 2.10 Krasta erozijas konstatācija Rīgas jūras līča Engures pagasta krasta kāpu aizsargjoslā ar fiksāciju ortofotokartē
1-08/214/2007 Engures pagasta pārvalde
Noraidīt
§ 2.11 Apbūves un krastu erozijas konstatācija Latvijas teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs
1-08/217/2007 Metrum
Piešķirt - 40 894.76 €
§ 2.12 Apbūves un krastu erozijas konstatācija Latvijas teritorijas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs
1-08/218/2007 Metrum
Piešķirt - 41 991.79 €
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 3.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Bauskas raj., Stelpes pag. "Līvi"
1-19/1/2007 Jelgavas RVP
Atlikt
§ 3.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rēzeknes raj., Viļānu pag., "Dadži"
1-19/2/2007 Rēzeknes RVP
Atlikt
§ 3.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Daugavpils rajona, Līksnas pag., Z/S "Reiņi"
1-19/3/2007 Daugavpils RVP
Atlikt
§ 3.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Daugavpils raj., Līksnas pag., Z/S "Mantinieki"
1-19/4/2007 Daugavpils RVP
Atlikt
Dažādi
§ 4.1 Branku ciema ūdensapgādes sistēmu apvienošana
1-08/593/2006 Ozolnieku novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Rīgā ir salas
1-08/229/2006 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Drustu vides izglītības centrs – 2007
1-08/104/2007 Tautskola 99 Baltie zirgi
Noraidīt
§ 4.4 Vides pētījumi un tūrisma aktivitātes Rikas upes lokos
1-08/96/2007 Šķilbēnu pagasta padome
Noraidīt
§ 4.5 Zili zaļi brīnumi
1-08/192/2007 Aizkraukles rajona Pilskalnes pamatskola
Noraidīt
§ 4.6 Informatīvo vitrīnu izveide par CITES konvencijā iekļautajām sugām
1-08/437/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 3 841.75 €
§ 4.7 Dabas aizsardzības plānu izstrādes procesā iesaistīto institūciju pārstāvju kvalifikācijas paaugstināšana
1-08/436/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 695.48 €
§ 4.8 Vides interpretācija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/230/2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 1 607.85 €
§ 4.9 Lai cirvis ieaug saknēs!
1-08/207/2007 Varakļānu pilsētas dome
Noraidīt
§ 4.10 Piesārņotās teritorijas platības un piesārņojuma avota noteikšana
1-08/233/2007 Suntažu pagasta padome
Atlikt
§ 4.11 Dīzeļdegvielas noplūdes radīto seku likvidēšana Daugavas upē
1-08/231/2007 Krāslavas rajona padome
Noraidīt
§ 4.12 BirdLife International direktoru tikšanās Latvijā
1-08/232/2007 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt