Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 21.05.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Projektu iesniegumi vadlīnijā „Avārijas seku novērtēšana, likvidēšana un citu ārkārtas darbību veikšana”
§ 2.1 Degvielas noplūde Daugavā no Baltkrievijas
1-08/204/2007 Eko Osta
Piešķirt - 7 004.80 €
§ 2.2 Medicīnas atkritumu pagaidu uzglabāšana.
1-08/61/2007 Lautus
Noraidīt
§ 2.3 Atrasto toksisko atkritumu savākšana Liepājas kara ostas teritorijā
Piešķirt - 43 562.54 €
§ 2.4 Absorbējošo bonu savākšana un utilizācija.
1-08/213/2007 Bīstamo atkritumu serviss
Piešķirt - 20 212.14 €
§ 2.5 Daugavas piesārņojuma izplatības ierobežošana, apsekošana, informatīvo ziņojumu sagatavošana un krastu attīrīšanas darbu veikšana.
1-08/211/2007 VentEko, SIA
Piešķirt - 24 303.36 €
Par izmaiņām projektu tāmēs
§ 3.1 Nederīgo laboratoriju ķimikāliju utilizācijas nodrošināšana
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Dabas lieguma "Ummis" dabas aizsardzības plāns
1-08/65/2005 Latvijas ezeri
Apstiprināt izmaiņas
Atliktie projektu iesniegumi
§ 4.1 Azbestīta (azbestcementa ražošanas atkritumu) izmantošanas ēku bēniņu siltumizolācijā radītā vides piesārņojuma izpēte Saldus rajona sabiedriskajās un daudzdzīvokļu ēkās
1-08/29/2007 Saldus rajona padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.2 Bioloģiskās attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija un būvniecība Jūrkalnes pagasta Labragā projektējamā Rīvas parka teritorijā
1-08/795/2006 Valdis Tračums
Piešķirt - 31 277.57 €
§ 4.3 Vides izziņas taka “Zaķu purvā”
1-08/928/2006 Uldis Maskovskis
Noraidīt
§ 4.4 Pētījums par rūpniecisko siltumsūkņu pielietošanu siltumenerģijas ieguvē un to izmantošanas radīto slodzi uz vidi, ietekmi uz sociālo ekonomikas sfēru Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
1-08/25/2007 Belss
Noraidīt
§ 4.5 Pētījums par kūdras granulu pielietošanu bioenerģijas ieguvē un to izmantošanas radīto slodzi uz vidi, ietekmi uz sociālo ekonomikas sfēru Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
1-08/26/2007 Belss
Noraidīt
Dažādi
§ 5.1 Ķemeru nacionālā parka uzraudzības nodrošināšana
1-08/426/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Aizsargājamo ģeoloģisko dabas pieminekļu robežu koordinātu noteikšana
1-08/439/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.3 Dabas aizsardzības plānu kopsavilkumu izdošana
1-08/438/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Pieņemt zināšanai
§ 5.4 Vangažu pilsētas iedzīvotāju izglītošana par vides aizsardzības jautājumiem
1-08/918/2006 Vangažu pilsētas dome
Piešķirt
§ 5.5 Īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem piemērotas vides vadības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanas pieejas demonstrācija
1-08/236/2006 PPE Serviss
Apstiprināt izmaiņas