Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 21.03.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" projektu konkursu un nolikumu
Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" iesniegumi
§ 2.1 Vides valsts inspektoru praktisko iemaņu nostiprināšana iepakojuma apsaimniekošanas pārbaudei uzņēmumā
1-08/31/2007 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Piešķirt - 4 280.00 €
§ 2.2 Dokumentālā videofilma „Atoma likme” (darba nosaukums)
1-08/18/2007 Vides Filmu Studija
Noraidīt
§ 2.3 Vides valsts inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas pārbaudē
1-08/32/2007 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Atlikt
§ 2.4 Praktiski paņēmieni jaunās ķīmisko vielu politikas ieviešanai Latvijā
1-08/24/2007 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 7 918.28 €
§ 2.5 Otrās paaudzes biodegvielu ražošanas un pielietošanas vides un saimnieciskie ieguvumi
1-08/28/2007 Latvijas biodegvielu asociācija
Piešķirt - 12 804.42 €
§ 2.6 Vides izglītības izpratnes veicināšana bērniem gadagrāmatā Dabas vērotāji 2007
Piešķirt - 4 203.16 €
§ 2.7 Starptautiskā vides konference Eco-Balt 2007, Rīgā, 2007. gada 10.-11. maijā.
1-08/13/2007 Intego Plus, SIA
Piešķirt - 11 233.57 €
§ 2.8 Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizācija Daugavpils un Kuldīgas rajonos
1-08/8/2007 Latvijas Botāniķu biedrība
Piešķirt - 15 367.02 €
§ 2.9 NVO viedokļa formulēšana par plūdu riska pārvaldības pasākumu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību
1-08/45/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 34 360.93 €
§ 2.10 DABAS DRAUGI – žurnāla „Spicā” pielikums vides izglītības izpratnes veicināšanai
Piešķirt - 19 156.12 €
§ 2.11 SPICĪTE – interaktīvs krāsains vides izglītības žurnāls ar kalendāru maziem bērniem
Piešķirt - 28 144.40 €
§ 2.12 Zivjērgļa izpēte un aizsardzība
1-08/44/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 12 454.40 €
§ 2.13 Garkalnes novada teritoriālā plānojuma sabiedriskais IVN
1-08/23/2007 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 2.14 Pļavu datu bāzes aktualizēšana
1-08/46/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 24 028.04 €
§ 2.15 „Zaļā sertifikāta” jauno kritēriju pārbaude un popularizācija
1-08/7/2007 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 26 708.73 €
§ 2.16 Konference-izstāde “VIDE UN ENERĢIJA 2007”
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.17 Juridiskā palīdzība ieilgušo vides problēmu risināšanā
1-08/47/2007 Zemes draugi
Piešķirt - 17 259.44 €
§ 2.18 Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plāna pilnveidošana un dabas resursu izpēte
1-08/4/2007 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 22 057.36 €
§ 2.19 Pilotprojekts jaunu uzraudzības iniciatīvu izstrāde Burtnieka ezera Salacas baseina vides aizsardzībā
1-08/6/2007 Burtnieku novada dome
Atlikt
§ 2.20 Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana 2007
1-08/5/2007 Engures ezera dabas parka fonds
Noraidīt
§ 2.21 Zivju sugu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2007"
1-08/30/2007 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.22 Kultūrvēsturiskas nozīmes vides objektu bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Madonas rajonā
1-08/52/2007 Ceļteka
Noraidīt
§ 2.23 Klipa „Griezīsim vai dedzināsim?” demonstrēšana
1-08/40/2007 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.24 Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijas apstādījumu un dabas teritoriju attīstības koncepcija
1-08/56/2007 Cēsu pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.25 Vitrīnu izgatavošana Latvijas Dabas muzeja Zooloģijas ekspozīcijas Pasaules putnu zālei.
1-08/21/2007 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 2.26 Seminārs „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana masu pasākumos – praktiskie risinājumi”
1-08/33/2007 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.27 Pētījums par resursu ilgtspējīga izmantošana un ES stratēģijas par atkritumu rašanās novēršanu un atkritumu pārstrādi izpilde „ES Direktīvas 2000/53/EK noteikto nolietoto transportlīdzekļu materiālu pārstrādes un reģenerācijas apjomu izpilde”
1-08/17/2007 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija
Atlikt
§ 2.28 Pētījums par jaunu videi draudzīgu enerģijas avotu iegūšanas iespēju
1-08/34/2007 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.29 Informatīva kampaņa vides pārvaldības sistēmu (starptautiskie standarti ISO 14001:2004 un ISO 14004:2004) ieviešanai būvniecības uzņēmumos
1-08/9/2007 Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Piešķirt - 14 086.43 €
§ 2.30 Zemes siltums ēku apkurei
1-08/12/2007 ALIN-MT
Noraidīt
§ 2.31 Vides ministrijas īpašumā esošās mājas Pils ielā 17 IT struktūras pilnveidošana un modernizēšana
1-08/14/2007 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.32 Azbestīta (azbestcementa ražošanas atkritumu) izmantošanas ēku bēniņu siltumizolācijā radītā vides piesārņojuma izpēte Saldus rajona sabiedriskajās un daudzdzīvokļu ēkās
1-08/29/2007 Saldus rajona padome
Atlikt
§ 2.33 Latvijas kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbībai vides aizsardzībā
1-08/36/2007 Vides projekti
Piešķirt - 20 584.69 €
§ 2.34 Vides tūrisma maršrutu tīkls Ropažu pagastā
1-08/22/2007 Trejasmens
Noraidīt
§ 2.35 Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikācija un uzturēšana Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
1-08/1/2007 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Atlikt
Projektu vadlīnijas "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" iesniegumi
§ 3.1 Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas sanācijas turpināšana 2007. gadā.
1-08/35/2007 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 14 211.64 €
§ 3.2 Grunts piesārņojuma novēršana SIA „Žīguru mežrūpniecības sabiedrība” DUS teritorijā
1-08/57/2007 Žīguru mežrūpniecības sabiedrība
Piešķirt - 30 059.59 €
§ 3.3 SIA “Eko Osta” un SIA “Vudisona Termināls” teritorijas piekrastes joslas sanācija un piesārņojuma avota lokalizācija (Rīga, Tvaika iela 39)
1-08/27/2007 Eko Osta
Piešķirt - 28 465.97 €
§ 3.4 Vangažu pašvaldības piesārņoto vietu attīrīšana
1-08/43/2007 Vangažu pilsētas dome
Noraidīt
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 4.1 Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešana Siguldā, individuālo māju sektorā
1-08/259/2006 Jumis, Siguldas pilsētas SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Ūdenstilpju attīstības iespējas izstrādāto kūdras ieguves vietu rekultivācijai
1-08/11/2006 LU Bioloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Nacionālā adaptācijas stratēģija klimata mainības radītā riska pārvaldībai: ekstremālās klimatiskās parādības un to ietekmes
1-08/10/2006 LU Bioloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Vides raidījums "Dabas taka"
1-08/457/2005 Filmu studija "Ezis"
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 5.1 Dalīto atkritumu vākšanas pilnveidošana
1-08/68/2007 Ogres novada dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.2 Latvijas ainava – Latvijas nacionālais lepnums
1-08/642/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 13 370.73 €
§ 5.3 Par vides problēmām - izpratnes veidošana bērnos
1-08/765/2006 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Piešķirt - 1 209.44 €
§ 5.4 Jauna lappuse
1-08/900/2006 Zemes draugi
Piešķirt - 10 661.58 €
§ 5.5 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra administratīvās struktūras uzturēšana
1-08/19/2007 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Pieņemt zināšanai
§ 5.6 Par Latvijas Olimpiešu kluba iesniegumu
§ 5.7 Nolietotu riepu pārstrādes iekārtas iegāde ražotnei “Katrīnkalns”
Noraidīt
§ 5.8 Nolietotu riepu pārstrādes iekārtas iegāde
Noraidīt
§ 5.9 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas sistēmas izveide Aizkraukles rajonā
1-08/681/2006 Komunālo uzņēmumu kombināts
Noraidīt