Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 14.03.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par projektu konkursā vadlīnijā "Vides izglītība izglītība un audzināšana" iesniegto projektu administratīvo izvērtēšanu
Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" (semināri, nometnes, apmācības) iesniegumi
§ 2.1 Izprast, lai iemīlētu
1-08/919/2006 Ilūkstes novada dome
Noraidīt
§ 2.2 Vides izglītības veicināšana un neformāla izglītošanās dabā
1-08/876/2006 Latvijas Olimpiešu klubs
Noraidīt
§ 2.3 No izejvielu ražošanas līdz biodegvielas izmantošanai – visu posmu ķēdes dalībnieku apmācība - Bioķēde
1-08/869/2006 Rīgas Menedžeru skola
Noraidīt
§ 2.4 Ekspedīcija "Cilvēki un ūdens resursi"
1-08/815/2006 Dzērbenes vidusskola
Piešķirt - 1 768.63 €
§ 2.5 Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku
1-08/861/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 4 725.36 €
§ 2.6 Skolēnu nometne "Dabas skola" (Preiļu rajona bioloģijas olimpiādes uzvarētājiem 2006./2007.m.g.)
1-08/761/2006 Dabas draugu klubs
Piešķirt - 4 001.12 €
§ 2.7 Bērnu vides izglītības centrs "Pūka skola" čāpo tālāk
1-08/929/2006 Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"
Noraidīt
§ 2.8 Zaļie pārgājieni — 2007
1-08/806/2006 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 2.9 Daba māca, daba dziedē - 3
1-08/798/2006 Kalna svētību kopiena
Noraidīt
§ 2.10 Vecpiebalgas pagasta dabas un kultūrvēsturiskās ainavas izpēte
1-08/846/2006 Rīgas 3.vidusskolas atbalsta biedrība
Piešķirt - 3 237.03 €
§ 2.11 Baltijas jūras piekrastes izpētes semināru cikls "Poseidons"
1-08/927/2006 Talsu rajona Bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 4 750.97 €
§ 2.12 Zaļais ceļš
1-08/857/2006 Slokas pamatskola
Noraidīt
§ 2.13 Zaļā prakse — 2007
1-08/805/2006 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.14 Sabiedrības izglītošana un apziņas formēšana vides sanitārijā
1-08/909/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.15 Vides izglītības pasākumu cikls - "Emperliņa gaitas Burtniekos no pavasara līdz rudenim"
1-08/771/2006 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.16 Vangažu pilsētas iedzīvotāju izglītošana par vides aizsardzības jautājumiem
1-08/918/2006 Vangažu pilsētas dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.17 MĀKSLA VIDEI – VIDE MĀKSLAI
1-08/793/2006 Jelgavas rajona padomes Kultūras un interešu izglītības centrs
Noraidīt
§ 2.18 Padziļinātas vides izglītības programmas ieviešana un „Zaļās klases” izveide Rucavas pamatskolā
1-08/917/2006 Rucavas pamatskola
Noraidīt
§ 2.19 Kuldīgas apkārtnes avotu ūdens,- mīti un realitāte, jauniešu skatījumā.
1-08/803/2006 Sanita Kūle
Piešķirt - 6 384.43 €
Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" (informatīvi pasākumi, akcijas, izstādes) iesniegumi
§ 3.1 Vides dienas 2007
1-08/864/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 9 235.86 €
§ 3.2 E – Virpulis un Mājas ūdenī
1-08/783/2006 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Piešķirt - 7 100.13 €
§ 3.3 Dabas ekspozīcijas modernizācija
1-08/932/2006 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Piešķirt - 2 104.43 €
§ 3.4 Dabas koncertzāle
1-08/800/2006 Platforma Rekords
Piešķirt - 37 172.53 €
§ 3.5 GAISA STRAUMES. Klimata izmaiņām veltīta izstāde Latvijas Dabas muzejā.
Noraidīt
§ 3.6 Akcija “Tīri ūdeņi tīros krastos”
1-08/923/2006 Bērnu vides skola
Noraidīt
§ 3.7 Putnu novērošanas slēpņu rekonstrukcija dabas parkā ,,Pape"
1-08/906/2006 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.8 Izstāde ,,Viss par gulbjiem"
1-08/839/2006 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 3.9 RĪGĀ IR SALAS 2007
1-08/844/2006 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.10 Sabiedriskās līdzdalības veicināšana ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā “Karstais – zaļais telefons”
1-08/852/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 7 118.63 €
§ 3.11 Kampaņa ,,Vai tu jau sadzirdēji Zaļo aicinājumu?"
1-08/899/2006 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.12 Piekrastes patruļas - sabiedrisko vides inspektoru darbības nodrošināšana kāpu joslā 2007.gadā
1-08/902/2006 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
§ 3.13 Izglītojoša kampaņa ,,Mežs IR"
1-08/897/2006 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.14 Vides izziņas taka “Zaķu purvā”
1-08/928/2006 Uldis Maskovskis
Atlikt
§ 3.15 Jauna lappuse
1-08/900/2006 Zemes draugi
Atlikt
Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" (iespiedmateriāli, pētījumi, mājas lapas) iesniegumi
§ 4.1 Ilgtspējīga un videi draudzīga velotūrisma veicināšana un popularizēšana Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un NATURA 2000 teritorijās.
1-08/776/2006 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 18 991.07 €
§ 4.2 PĒTNIEKI DABĀ
1-08/835/2006 Projekts Vizuālā Latvija
Piešķirt - 5 788.24 €
§ 4.3 Upju vērotāju CD
1-08/867/2006 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 4.4 Sabiedrības izglītošana Latvijas ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanai
1-08/896/2006 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 6 129.73 €
§ 4.5 Latvijas Botāniķu biedrības mājas lapas izveide – sabiedrības izglītošanai un informēšanai par floras un tās aizsardzības aktuāliem jautājumiem Latvijā
1-08/762/2006 Latvijas Botāniķu biedrība
Noraidīt
§ 4.6 Ziemeļlatgales zaļais ceļvedis
1-08/804/2006 Saules Koks
Noraidīt
§ 4.7 Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes studentu sagatavošanas pilnveide vides izglītības darba veikšanai izglītības iestādēs
1-08/911/2006 Rēzeknes Augstskola
Piešķirt - 7 896.94 €
§ 4.8 Sabiedrības izglītības programmas izstrāde dalītas atkritumus sistēmas ieviešanai
1-08/893/2006 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 4.9 Augstskolām un koledžām paredzēta mācību līdzekļa (grāmatas) "Vides aizsardzība" sagatavošana
1-08/912/2006 Jelgavas pils, LLU fonds
Noraidīt
§ 4.10 Elektromagnētiskais lauks - neredzamās briesmas
1-08/830/2006 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 5 359.96 €
§ 4.11 Apaļlapu rasene – gada augs 2007
1-08/879/2006 Latvijas Botāniķu biedrība
Noraidīt
§ 4.12 Bibliotēka - vides izglītības veicinātāja pagastā
1-08/845/2006 Viesatu pagasta bibliotēka
Noraidīt - 355.72 €
§ 4.13 DESMAIZE
1-08/836/2006 Zaļā brīvība
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 4.14 Vides izglītības un ilgtspējīgas attīstības jautājumu integrēšana Latvijas vispārējās izglītības mācību priekšmetu programmās
1-08/886/2006 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Noraidīt
§ 4.15 Vides izglītības veicināšana skolās
1-08/933/2006 Pieaugušo profesionālās tālākizglītības centrs
Noraidīt
§ 4.16 Izpēte par Latvijas Lauksaimniecības universitātes priekšmeta "Ekoloģija un vides aizsardzība" iekļaušanu obligātajā studiju programmā
1-08/881/2006 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Noraidīt
§ 4.17 Par vides problēmām - izpratnes veidošana bērnos
1-08/765/2006 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Atlikt
Dažādi
§ 5.1 Branku ciema ūdensapgādes sistēmu apvienošana
1-08/593/2006 Ozolnieku novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Purva bruņurupuču Emys orbicularis (L.) Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana.
1-08/663/2006 Latgales ekoloģiskā biedrība
Pieņemt zināšanai
§ 5.3 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.4 Feimaņu pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana 1. kārtā
1-08/767/2006 Feimaņu pagasta padome
Piešķirt - 35 859.22 €
§ 5.5 Kampaņa „Nē – kūlas dedzināšanai - 2007”
1-08/41/2007 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 23 878.63 €
§ 5.6 Trokšņa stratēģiskās kartes izstrāde Rīgas aglomerācijā ietilpstošajiem novadiem, pagastiem un pilsētām
1-08/67/2007 Rīgas domes Vides departaments
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 5.7 Plakātu konkurss pret klimata pārmaiņām
1-08/66/2007 Vides projekti
Piešķirt - 8 537.23 €