Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 07.03.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" (notekūdeņi) iesniegumi
§ 2.1 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija un attīstība Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciemā
1-08/832/2006 Brīvzemnieku pagasta padome
Piešķirt - 13 303.85 €
§ 2.2 Rumbas pagasta Ventas ciema attīrīšanas ierīču rekonstrukcija
1-08/766/2006 Rumbas pagasta padome
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 2.3 Krāslavas novada Ezerkalna ciemata pieslēgšana pilsētas kanalizācijas centrālajai sistēmai
1-08/818/2006 Krāslavas novada dome
Piešķirt - 54 453.30 €
§ 2.4 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Jelgavas rajona Līvbērzes pagasta Aizupes pamatskolā
1-08/887/2006 Līvbērzes pagasta padome
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 2.5 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Medņu ciema Liepenes pamatskolai
1-08/809/2006 Variešu pagasta padome
Piešķirt - 17 720.45 €
§ 2.6 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide Pašvaldības SIA „Ventspils slimnīca” Infekciju un paliativās aprūpes nodaļā
1-08/747/2006 Ventspils pilsētas slimnīca
Piešķirt - 17 785.90 €
§ 2.7 Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku novada Branku ciemā
1-08/817/2006 Ozolnieku novada dome
Piešķirt - 45 318.47 €
§ 2.8 Bioloģiskās attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija un būvniecība Jūrkalnes pagasta Labragā projektējamā Rīvas parka teritorijā
1-08/795/2006 Valdis Tračums
Atlikt
§ 2.9 Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes novada Kaibalas ciemā
1-08/820/2006 Lielvārdes novada dome
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 2.10 Vilgāles ezera ūdeņu un piekrastes aizsardzība izbūvējot attīrīšanas iekārtas Kurmāles pagasta, Vilgāles ciemā
1-08/850/2006 Kurmāles pagasta padome
Noraidīt
§ 2.11 Gulbenes rajona Lejasciema pagasta Sinoles ciemata notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/930/2006 Lejasciema pagasta padome
Noraidīt
§ 2.12 Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Balvu rajona Briežuciema pagasta Grūšļevas ciematā
1-08/840/2006 Briežuciema pagasta padome
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" (ūdens apgāde) iesniegumi
§ 3.1 Dagdas pagasta "Vecdomes I" ūdens atdzelzošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
1-08/791/2006 Dagdas pagasta padome
Piešķirt - 15 408.28 €
§ 3.2 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Indras ciemā
1-08/788/2006 Indras pagasta padome
Piešķirt - 13 991.10 €
§ 3.3 Ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija Izvaltas ciemā
1-08/808/2006 Izvaltas pagasta padome
Piešķirt - 29 366.65 €
§ 3.4 Feimaņu pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana 1. kārtā
1-08/767/2006 Feimaņu pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 35 859.22 €
§ 3.5 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Lendžu ciemā.
1-08/824/2006 Lendžu pagasta padome
Piešķirt - 54 157.35 €
§ 3.6 Ūdenssaimniecības attīstība Balvu pagasta Naudaskalna ciemā
1-08/756/2006 Balvu pagasta padome
Piešķirt - 17 347.65 €
§ 3.7 Ūdensapgādes sistēmas attīstība Vectilžas ciemā
1-08/789/2006 Vectilžas pagasta padome
Piešķirt - 36 974.75 €
§ 3.8 Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Sutru pagasta Sutru ciemā
1-08/778/2006 Sutru pagasta padome
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 3.9 Ūdenssaimniecības attīstība Vanagu ciemā
1-08/777/2006 Vārkavas novada dome
Piešķirt - 27 408.78 €
§ 3.10 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija Prīkuļu ciematā.
1-08/822/2006 Saunas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.11 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Demenes pagasta Jāņuciemā
1-08/784/2006 Demenes pagasta padome
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 3.12 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Daugavpils rajona Maļinovas pagasta Maļinovas ciemā
1-08/812/2006 Maļinovas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.13 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Līksnas pagasta Līksnas ciemā
1-08/842/2006 Līksnas pagasta padome
Piešķirt - 13 135.95 €
§ 3.14 Blontu ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ierīkošana
1-08/816/2006 Blontu pagasta padome
Piešķirt - 21 172.33 €
§ 3.15 Ūdens sagatavošanas staciju būvniecība Ludzas rajona Ciblas novada ciemos Cibla un Felicianova
1-08/749/2006 Ciblas novada dome
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 3.16 DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES UZLABOŠANA SIDGUNDAS PAMATSKOLĀ
1-08/797/2006 Mālpils pagasta padome
Piešķirt - 23 253.99 €
§ 3.17 Ūdens sagatavošanas stacijas un ūdenstorņa rekonstrukcija Ogres rajona Lēdmanes pagasta ciemā Lēdmane
1-08/748/2006 Lēdmanes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.18 Ūdens kvalitātes uzlabošana Ogres rajona Taurupes pagastā
1-08/757/2006 Taurupes pagasta padome
Piešķirt - 12 891.22 €
§ 3.19 Jauna artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas iekārtu ierīkošana Aizkraukles rajona Seces pagasta ciemā Sece
1-08/884/2006 Seces pagasta padome
Piešķirt - 52 646.26 €
§ 3.20 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Valmieras pilsētas ūdensapgādes tīklos
1-08/802/2006 Valmieras ūdens
Noraidīt
§ 3.21 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi malienas pagastā
1-08/768/2006 Malienas pagasta padome
Piešķirt - 18 781.91 €
§ 3.22 Ūdens atdzelžošanas iekārtas ierīkošana un ārējās kanalizācijas renovācija Rubas speciālā internātpamatskolā
1-08/833/2006 Rubas speciālā internātpamatskola
Noraidīt
§ 3.23 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un atdzelžošanas staciju ēku rekonstrukcija Brocēnu novada Blīdenē un Oškalnos
1-08/760/2006 Brocēnu novada dome
Noraidīt
§ 3.24 Kandavas novada Valdeķu ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/813/2006 Kandavas novada dome
Piešķirt - 47 129.78 €
§ 3.25 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Kurmāles pagasta, Vilgāles ciemā
1-08/851/2006 Kurmāles pagasta padome
Noraidīt
§ 3.26 Nīkrāces pagasta, Lēnas ciemata nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni pietiekamā daudzumā
1-08/853/2006 Nīkrāces pagasta padome
Noraidīt
§ 3.27 Nīkrāces pagasta, Dzeldas ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/854/2006 Nīkrāces pagasta padome
Noraidīt
§ 3.28 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Asares ciematā
1-08/908/2006 Asares pagasta padome
Piešķirt - 13 800.43 €
§ 3.29 Ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšana Salas pagasta Salas ciemā
1-08/862/2006 Salas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.30 Svitenes ciema ūdenssaimniecības attīstība
1-08/785/2006 Svitenes pagasta padome
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 3.31 Lielplatones pagasta ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/799/2006 Lielplatones pagasta padome
Noraidīt
§ 3.32 Maģistrālo inženiertīklu izbūve Garupei
1-08/779/2006 Spēks-R
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" (citi) iesniegumi
§ 4.1 Vides izmaksu/ieguvumu novērtēšana upju baseinu apsaimniekošanas pasākumu programmas sagatavošanā
1-08/863/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 5 210.56 €
§ 4.2 Atdzelžošanas tehnoloģiju pielietojums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai Latvijā
1-08/865/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 7 798.76 €
§ 4.3 Pazemes ūdeņu kvalitātes indikatoru robežvērtību un pazemes ūdens objektu statusa precizēšana Ūdens struktūrdirektīvas, Pazemes ūdeņu direktīvas un Ūdens apsaimniekošanas likuma prasību izpildei
1-08/875/2006 Vides projekti
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 4.4 Slocenes upes piesārņojuma avotu novērtējums un pasākumi tā novēršanai Tukuma pilsētā
1-08/831/2006 Tukuma pilsētas dome
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 4.5 Baltezera un Langstiņu ezera piesārņojuma avotu novērtējums un rīcības plāns piesārņojuma novēršanai ūdeņu aizsardzības nodrošināšanai
1-08/827/2006 Garkalnes novada dome
Noraidīt
§ 4.6 Cieceres upes tīrīšana, uzlabojot vides ekosistēmu
1-08/769/2006 Saldus pilsētas dome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.7 Atbalsta pasākumi ES Peldūdens Direktīvas sekmīgai ieviešanai Latvijā
1-08/874/2006 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 3 602.71 €
§ 4.8 Vides kvalitātes noteikšana ezeros ar īpaši aizsargājamiem biotopiem
1-08/786/2006 Latvijas Botāniķu biedrība
Noraidīt
§ 4.9 Alotāju dīķa un caurtekošās Puncuļevas upes ūdeņu kvalitātes uzlabošana un pārrobežu piesārņojuma pārneses novēršana
1-08/787/2006 Vilis Kašs
Noraidīt
§ 4.10 Publiskas peldvietas ierīkošana Balvos Bolupes upes krastā
1-08/924/2006 Balvu pilsētas dome
Noraidīt
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 5.1 Platspīļu vēža populāciju aizsardzība, ilgtspējīga attīstība un izmantošana
1-08/31/2006 Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 "Dabas skola" skolēnu izglītojoša nometne Preiļu rajonā bioloģijas olimpiādes uzvarētājiem
1-08/158/2006 Dabas draugu klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.3 Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Valles pagasta Valles ciematā
1-08/214/2006 Valles pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.4 Meņģeles pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves „Tiesaskalns” rekultivācija
1-08/591/2006 Meņģeles pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Gaiziņkalna dabas parka aizsardzības jaunā plāna ieviešanas pasākumi
1-08/88/2004 Gaiziņkalna dabas parka sabiedriskā padome
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 6.1 Medicīnas atkritumu pagaidu uzglabāšana.
1-08/61/2007 Lautus
Atlikt
§ 6.2 Projekta ,,Pašvaldību amatpersonu un uzņēmēju izglītošana vides aizsardzībā" (VVD Lielrīgas RVP darbības zonā) materiāli tehniskais nodrošinājums"
1-08/62/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 6.3 Pašvaldību amatpersonu un uzņēmēju izglītošana vides aizsardzībā (VVD Lielrīgas RVP darbības zonā)
1-08/501/2006 Valsts vides dienests
Pieņemt zināšanai
§ 6.4 Motorolleru un velosipēdu iegāde Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/532/2006 Valsts vides dienests
Pieņemt zināšanai
§ 6.5 Laboratorijas iekārtu iegāde projekta "Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte" vajadzībām
1-08/401/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 4 803.62 €
§ 6.6 Vētrā sagrautā žoga atjaunošana Rīgas zoodārzā.
1-08/63/2007 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 43 017.97 €
§ 6.7 Zooloģisko un botānisko kolekciju fonda glabātuves izveide rekonstruējot valsts nekustamo īpašumu Brīvības ielā 35, Ļaudonā
1-08/476/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 6.8 Rāznas nacionālā parka administrācijas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
1-08/65/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 30 520.60 €
§ 6.9 ICES/IOC potenciāli toksisko aļģu ziedēšanas dinamikas darba grupas sanāksmes un ICES Toksisko aļģu pētījumu ieviešana Baltijas jūrā Darba grupas sanāksmes organizēšana Latvijā
1-08/415/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt