Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 31.01.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijas "Atkritumu apsaimniekošana" iesniegumu izskatīšana
§ 2.1 Videi kaitīgu preču atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu piemērošanas novērtējuma metodikas izstrāde
1-08/734/2006 Ekoloģisko Sistēmu Institūts
Piešķirt - 3 574.25 €
§ 2.2 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas sistēmas izveide Aizkraukles rajonā
1-08/681/2006 Komunālo uzņēmumu kombināts
Noraidīt
§ 2.3 Atstrādātu taukvielu pārstrāde biodegvielā
1-08/724/2006 Re Cikls
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.4 Iespējas šķiroto atkritumu sistēmas uzlabošanai, izvērtējot iedzīvotāju iesaistīšanos videi kaitīgo preču un iepakojuma šķirošanā Latvijas pilsētās
1-08/745/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 8 436.21 €
§ 2.5 Datu analīze par saražotā, importētā un izlietotā iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas apjomiem 2005. gadā un EK lēmumam 2005/270/EK atbilstoša statistiskā ziņojuma sagatavošana
1-08/733/2006 Ekoloģisko Sistēmu Institūts
Piešķirt - 2 313.59 €
§ 2.6 Izlietota iepakojuma apsaimniekošanas pilnveidošana uzņēmumos
1-08/730/2006 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 2.7 Skolēnu izglītošana dalītas atkritumu vākšanas un šķirošanas jautājumos. Dalītas atkritumu vākšanas un šķirošanas sistēmas pilnveidošana
1-08/725/2006 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.8 Bezsaimnieka šīfera atkritumu savākšana un noglabāšana
1-08/713/2006 Latvijas Pašvaldību savienība
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.9 Komposta gatavošana Mārupē – solis pretī sakārtotam saimniekošanas modelim
1-08/692/2006 Meliorators-J SIA
Noraidīt
§ 2.10 „SIA Zaļais centrs” iedzīvotāju izglītošanas un informēšanas pasākumi par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu.
1-08/720/2006 Zaļais Centrs
Noraidīt
§ 2.11 Atkritumu vākšanas sistēmas pilnveidošana un pielāgošana ES prasībām Ogres novadā.
1-08/731/2006 Ogres novada dome
Noraidīt
§ 2.12 Videi draudzīga biopolimēru iepakojuma ekonomisko aspektu un ražošanas iespēju Latvijā izpēte
1-08/729/2006 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 2.13 Otrreizējo izejvielu pakošanas optimizācija SIA Voroņins
1-08/744/2006 Voroņins
Noraidīt
§ 2.14 Nīgrandes pagasta atkritumu izgāztuves „Bandzeri” rekultivācijas tehniskā projekta izstrāde
1-08/702/2006 Nīgrandes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.15 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2007.gadā
Piešķirt - 30 129.31 €
§ 2.16 Visaptverošas informācijas par atkritumu apsaimniekošanu Latvijā nodrošināšana Internetā, izmantojot portālu EUWAS
1-08/558/2006 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 2.17 Atkritumu saimniecības pilnveidošana dalītai atkritumu vākšanai Olaines pilsētā "Šķiro, taupi un saudzē arī Tu!"
1-08/698/2006 Olaines pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.18 Otrreizējās pārstrādes papīra maisiņu izmantošana Latvijas autobraucēju sabiedrības vides apziņas celšanas pasākumos
1-08/717/2006 Omahas projekti
Noraidīt
§ 2.19 Atkritumu apsaimniekošanas pilnveide Valdemārpilī un apkaimē
1-08/689/2006 Auto-U
Noraidīt
§ 2.20 Dotācijas šifera atkritumu apglabāšanas izmaksu segšanai individuālajiem būvētājiem.
1-08/722/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.21 Nolietotu riepu pārstrādes iekārtas iegāde ražotnei “Katrīnkalns”
Noraidīt
§ 2.22 Nolietotu riepu pārstrādes iekārtas iegāde
Noraidīt
§ 2.23 Rīgas pilsetā un Olaines pagasta cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts (Lielgabarīta atkritumu savākšana)
1-08/726/2006 Lobbel
Noraidīt
Dažādi
§ 3.1 Izstāde "Zināmais par nezināmo" (Raganas un velni Latvijas dabā)
1-08/312/2006 Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Putnu torņa rekonstrukcija Papes ciemā
1-08/119/2006 Pasaules Dabas fonds
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 3.3 VVD Madonas reģionālas vides pārvaldes arhīva telpu ierīkošana
1-08/522/2006 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Izmaiņas Vienošanā ar Vides ministriju un tās padotībā esošajām iestādēm par projekta finansēšanu un izpildes kārtību
§ 3.5 Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektiem, kuru finansēšanai netiek izsludināti projektu konkursi
§ 3.6 Par SIA "Auto pārstrāde" atskaitēm par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 3.7 Par SIA "Kuusakoski" atskaitēm par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 3.8 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra administratīvās struktūras uzturēšana
1-08/19/2007 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Konceptuāli atbalstīt