Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 16 - 20.12.2006 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" līdzekļu izlietojuma programma 2007.gadam
§ 1.3 Fonda konsultatīvās padomes priekšlikums
Subsīdijas par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.1 SIA "Vicars" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/13/2006 Vicars
Piešķirt - 533.58 €
§ 2.2 Par SIA "Kuusakoski" pieteikumu subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
§ 2.3 Par SIA "Kuusakoski" atskaitēm par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
Projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" iesniegumi
§ 3.1 Purva bruņurupuču Emys orbicularis (L.) Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana
1-08/663/2006 Latgales ekoloģiskā biedrība
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.2 Bioloģisko vērtību apzināšana un identificēšana Aizsargājamo ainavu apvidus "Vestiena" Braku teritorijā
1-08/603/2006 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Piešķirt - 1 020.20 €
§ 3.3 Nepieciešamā finansējuma nodrošinājums ietekmes uz vidi novērtējums aizsprosta – regulatora atjaunošanai uz Jašas upes Rušonas pagastā Kastīres ciematā norēķinu veikšanai SIA „Nāra” un aizsprosta – regulatora būvju rekonstrukcija .
1-08/614/2006 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 19 318.33 €
§ 3.4 Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” dabas aizsardzības plāna izveide 2. posms
1-08/613/2006 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 6 515.33 €
§ 3.5 Ludzas rajona dižkoku apzināšana, izpēte, glābšana
1-08/598/2006 Dabas retumu krātuve, ASF
Piešķirt - 6 747.26 €
§ 3.6 Kontroles mehānismu ieviešana dabas parkā "Pape"
1-08/664/2006 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 17 959.29 €
§ 3.7 Mežotnes pilskalna ainavas atjaunošana un apmeklētāju plūsmas organizēšana, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
1-08/660/2006 Rundāles pagasta padome
Piešķirt - 26 370.08 €
§ 3.8 Ziemeļu gulbja satelītizsekošana 2007
1-08/631/2006 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 34 127.58 €
§ 3.9 Meža disperso putnu sugu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana
1-08/651/2006 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 25 096.61 €
§ 3.10 Dīķu naktssikspārņa Myotis dasycneme vasaras un ziemas mītņu inventarizācija Latvijā
1-08/644/2006 Universitātes Vetfonds
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 3.11 Platausainā sikspārņa Barbastella barbastellus Latvijas populācijas teritoriālais izvietojums
1-08/645/2006 Universitātes Vetfonds
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 3.12 Dabas aizsardzības plāna dabas parkam „Bauska” kopsavilkuma (saīsinātās versijas) sagatavošana, publicēšana un izplatīšana
1-08/637/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 5 957.56 €
§ 3.13 Dabas aizsardzības plānu izstrāde abinieku aizsardzībai dibinātajos dabas liegumos
1-08/609/2006 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Piešķirt - 40 489.24 €
§ 3.14 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Daugava pie Kaibalas”
1-08/607/2006 Lielvārdes novada dome
Piešķirt - 13 329.46 €
§ 3.15 Upespērleņu biotopu aizsardzība 2007
1-08/628/2006 Latvijas Malakologu biedrība
Piešķirt - 10 956.11 €
§ 3.16 Dabas lieguma "Sakas grīņi" dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/649/2006 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 248.67 €
§ 3.17 Jaunciema mežs, purvi un ezeri
1-08/632/2006 VAK Mantojums
Piešķirt - 10 789.64 €
§ 3.18 Rīgas jūras līča piekrastes biotopu aizsardzības pasākumi Rojas pagastā
1-08/636/2006 Rojas pagasta padome
Piešķirt - 13 359.34 €
§ 3.19 Vides sakārtošana Valmieras pilsētas dabas teritorijās - 2.posms
1-08/643/2006 Valmieras pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.20 Salacas baseina smilšakmens atsegumu uzskaite un novērtējums
1-08/634/2006 Latvijas Petroglifu centrs
Piešķirt - 10 785.37 €
§ 3.21 Latvijas aleju uzskaite un novērtējums Madonas rajonā
1-08/633/2006 Ceļteka
Noraidīt
§ 3.22 Gliemeņu upju aizsardzība
1-08/630/2006 Latvijas Malakologu biedrība
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.23 Entomopatogēno sēņu dzīvotspējas saglabāšana ex-situ atgriešanai dzīvotnēs
1-08/605/2006 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 4 978.63 €
§ 3.24 Dabas aizsardzības plāna ieviešana dabas liegumā "Sātiņu dīķi"
1-08/666/2006 Sātiņi-S
Piešķirt - 7 475.77 €
§ 3.25 Rokasgrāmata īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanai.
1-08/650/2006 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
§ 3.26 Mikroliegumi aizsargājamām gliemju sugām
1-08/629/2006 Latvijas Malakologu biedrība
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.27 Infrastruktūras elementi dabas parkā "Bernāti"
1-08/662/2006 Nīcas pagasta padome
Piešķirt - 6 799.90 €
§ 3.28 Iepazīsim un aizsargāsim dabas pērles Zaņā
1-08/611/2006 Zaņas pagasta padome
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 3.29 Latvijas augu vēstniecība bioloģiskas daudzveidības aizsardzībai
1-08/653/2006 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 38 376.28 €
§ 3.30 Cieceres dabas takas izveide Saldus pilsētā, saglabājot un aizsargājot dabisko ainavu un bioloģisko daudzveidību
1-08/599/2006 Saldus pilsētas dome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.31 Radošās dienas "Izzini dabas noslēpumus un saudzē to"
1-08/590/2006 Iecavas novada dome
Noraidīt
§ 3.32 Metodoloģijas izstrāde un antropogēno slodžu noteikšana īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem Gaiziņkalna dabas parka aktīvajās atpūtas zonās
1-08/648/2006 Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome
Noraidīt
§ 3.33 Ezeru aizsargājamo teritoriju optimizācija
1-08/668/2006 Latvijas ezeri
Noraidīt
§ 3.34 Skatu tornis Zviedru cepurē
1-08/620/2006 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 3.35 Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana 2007
1-08/602/2006 Engures ezera dabas parka fonds
Atlikt
§ 3.36 Latvijas ainava – Latvijas nacionālais lepnums
1-08/642/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.37 Informatīva materiāla "Latvāņu izplatības ierobežošana" izdošana un izplatīšana
1-08/562/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.38 Purva bruņurupuču, sarkanvedera ugunskrupju, plato ūdensvaboļu izplatības un ekoloģijas īpatnību Latvijā pētīšanas turpināšana un aizsardzības pasākumu realizēšana.
1-08/659/2006 Latgales zoodārzs
Atlikt
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 4.1 Nepiesārņo mežu
1-08/159/2006 Latvijas valsts meži, AS
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Kataloga "Nozīmīgākie LVAF finansētie projekti 1996-2006" papildus tirāža
1-08/542/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Grāmatas "Atkritumu saimniecība" sagatavošana izdošanai un izdošana
1-08/397/2006 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Metodoloģijas izstrāde bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobajai pārstrādei lauku reģionos
1-08/89/2006 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Teritorijas pēc adreses Jēkabpils, Enerģijas 15 attīrīšana no naftas produktu piesārņojumiem
1-08/262/2006 ALLAT un VL
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Partnerība klimata politikas veidošanai Latvijā
1-08/104/2006 Reģionālā vides centra (REC) pārstāvniecība Latvijā
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.7 Rīgā ir salas
1-08/229/2006 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.8 Gaujas gultnes attīrīšana
1-08/582/2006 Taurenes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.9 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija Rudzātu ciematā
1-08/132/2006 Rudzātu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.10 Būvprojekta sagatavošana Tukuma pilsētas Kurzemes ielas katlumājas rekonstrukcijai
1-08/38/2006 Tukuma siltums
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.11 Apdraudēto sugu ex situ dzīves apstākļu uzlabošanas pasākumi Rīgas zooloģiskajā dārzā
1-08/746/2006 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.12 Datu ieguve Rīgas aglomerācijas trokšņu stratēģiskās kartes izstrādei
1-08/56/2006 Rīgas domes Vides departaments
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.13 Savākto bezsaimnieku dzīvsudraba bīstamo atkritumu utilizācijas nodrošināšana
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.14 Nederīgo laboratoriju ķimikāliju utilizācijas nodrošināšana
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.15 Starptautiskas konferences "Jaunā Ignalina - ieguvumi un draudi" organizēšana
1-08/385/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.16 Auto vraku bezmaksas evakuācijas un iedzīvotāju informēšanas projekts "Auto vraku jaunā dzīve"
1-08/686/2006 Auto pārstrāde
Apstiprināt izmaiņas
Par līguma saistību neizpildi
§ 5.1 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
§ 5.2 Vides izglītības fonda (FEE) programmu realizācija Latvijā 2006.gadā
1-08/474/2005 Vides Izglītības fonds
§ 5.3 Upju vērotāji
1-08/203/2006 Vides aizsardzības klubs
Par līdzekļu piešķiršanu konkursu uzvarētājiem projektu īstenošanai vides aizsardzībā
§ 6.1 Atkritumu savākšanas uzlabošana Tērvetes novadā.
1-08/601/2006 Tērvetes novada dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.2 Auces pilsētas vides rekonstrukcija pēc siltumapgādes sistēmas pielāgošanas vides piesārņojuma novēršanai.
1-08/742/2006 Auces pilsētas dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.3 Vides izglītības un informācijas centra izveide.
1-08/694/2006 Vārkavas novada dome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 6.4 Vārkavas novada Dabas draugu kluba kapacitātes stiprināšana
1-08/693/2006 Vārkavas novada dome
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 6.5 Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi Rankas ciemata Lazdupītes un dīķu sistēmas apkātrnē tehniskā projekta izstrāde
1-08/684/2006 Rankas pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.6 Vides izglītības sabiedriskās pieejamības nodrošināšana pašvaldības iestādēs
1-08/709/2006 Krimuldas pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.7 Atkritumu vākšanas sistēmas pilnveidošana un pielāgošana ES prasībām Ogres novadā.
1-08/731/2006 Ogres novada dome
Konceptuāli atbalstīt
§ 6.8 Kurzemītes pamatskolas apkures sistēmas nomaiņa uz videi mazāk kaitīgu kurināmā veidu
1-08/735/2006 Zirņu pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.9 Amatas novada Drabešu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekta izstrāde
1-08/752/2006 Amatas novada dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.10 Ūdens sildāmo apkures katlu uzstādīšana, Priekuļu centra katlumāja
1-08/751/2006 Priekuļu pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.11 Informatīvi bukleti par vides un dabas aizsardzības aktualitātēm
1-08/753/2006 Ventspils pilsētas dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.12 Pirtsupītes rehabilitācija, ūdens kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības uzlabošana
1-08/754/2006 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 7 114.36 €
Dažādi
§ 7.1 Kārtība, kādā var pieteikties finansējuma saņemšanai no LVAF avārijas seku likvidēšanas un citu ārkārtas darbību veikšanai
§ 7.2 Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai
1-08/773/2006 Vides ministrija
Piešķirt - 120 944.10 €
§ 7.3 Mācību izdevuma – grāmatas „Draudzēsimies„ 1.-4. klašu skolēniem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - atkārtota izdošana
1-08/394/2006 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt