Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 09.11.2006 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par SIA "Kuusakoski" iesniegumu
§ 1.3 Par finansējuma piešķiršanu Ķemeru nacionālā parka administrācijas Vienotā programmdokumenta ietvaros īstenotajam projektam "Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā"
§ 1.4 Par finansējuma piešķiršanu Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes Vienotā programmdokumenta ietvaros īstenotajam projektam "Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Izgāztuve" rekultivācija"
§ 1.5 Par finansējuma piešķiršanu Bērzaunes pagasta padomes Vienotā programmdokumenta ietvaros īstenotajam projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Bērzaunes pagasta Bērzaunes un Sauleskalna ciemos"
Vienotā programmdokumenta ietvaros īstenoto projektu iesniegumi
§ 2.1 Ūdenssaimniecības attīstība Ābeļu pagasta Brodu ciemā
1-08/589/2006 Ābeļu pagasta padome
Piešķirt - 41 240.52 €
§ 2.2 Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta Audriņu ciemā
1-08/594/2006 Audriņu pagasta padome
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.3 Ūdenssaimniecības attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas ciematā
1-08/595/2006 Jumurdas pagasta pārvalde
Piešķirt - 19 898.86 €
§ 2.4 Ūdenssaimniecības attīstība Ķoņu pagasta Eriņu un Dīķeru ciemos
1-08/587/2006 Ķoņu pagasta padome
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.5 Zvārtavas pagasta atkritumu izgāztuves "Augstežas" rekultivācija
1-08/592/2006 Zvārtavas pagasta padome
Piešķirt - 17 635.07 €
§ 2.6 Meņģeles pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves "Tiesaskalns" rekultivācija
1-08/591/2006 Meņģeles pagasta padome
Piešķirt - 11 910.86 €
§ 2.7 Bilskas pagasta atkritumu izgāztuvju "Ancīši" un "Stirnas" rekultivācija
1-08/584/2006 Bilskas pagasta padome
Piešķirt - 6 899.51 €
§ 2.8 Par Drustu pagasta padomes iesniegumu
§ 2.9 Par Blomes pagasta padomes iesniegumu
§ 2.10 Par Nītaures pagasta padomes iesniegumu
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 3.1 Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) izveide un ieviešana Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
1-08/45/2006 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Detox - sabiedrības izglītības kampaņa par sadzīves precēm esošajām ķīmiskajām vielām
1-08/186/2006 Pasaules Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Vasaras atpūtas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām uz invalīdu ratiņiem „Zem lielās rūķa mices”
1-08/345/2006 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Attīrīšanas iekārtu modernizācija Lizuma pagastā
1-08/467/2005 Lizuma pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.5 Nacionālās programmas vadlīniju izstrāde Baltijas jūras piekrastes un upju baseinu krastu erozijas mazināšanas pasākumu veikšanai
1-08/66/2006 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.6 Cēsu pilsētas "Avotu ielejas" bioloģiskās daudzveidības veicināšana II kārta
1-08/25/2006 Cēsu pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.7 Gaiziņkalna dabas parka aizsardzības jaunā plāna ieviešanas pasākumi
1-08/88/2004 Gaiziņkalna dabas parka sabiedriskā padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.8 Ūdenssaimniecības attīstība Sēlpils pagasta Sēlijas ciematā
1-08/147/2006 Sēlpils pagasta padome
Piešķirt
§ 3.9 Pašvaldību lēmumu ietekmes uz vidi analīze
1-08/83/2006 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.10 Natura 2000 datu bāzes papildināšana
1-08/76/2006 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.11 Apmācību seminārs trīspusējā projekta "Trilateral cooperation in environmental protection field (Ukraine, Latvia, Finland)" ietvaros
1-08/506/2005 Vides ministrija
Noraidīt
§ 3.12 Moldovas Vides ministra un viņu pavadošās delegācijas vizīte Rīgā
1-08/507/2005 Vides ministrija
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.13 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanas un ārkārtējās vides avāriju situācijās
1-08/471/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 3.14 Īpašuma tiesības aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/417/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 3.15 Meža apsaimniekošanas plānu izstrādāšana Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā
1-08/379/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 3.16 Valsts zemes uzmērīšana un reģistrēšana zemesgrāmatā
1-08/385/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 6 118.35 €
§ 3.17 Sabiedrības vides apziņas celšana - pamats dabas aizsardzībai
1-08/382/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 850.01 €
§ 3.18 Latvijas vietējās selekcijas telpaugu genofonda saglabāšanas nodrošināšana VA NBD kolekcijās
1-08/606/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 3.19 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra būvprojekta izstrāde
1-08/407/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt
§ 3.20 Jaunās Ģeoloģijas - paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. - 2009.)
1-08/320/2005 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 17 501.32 €
§ 3.21 Sabiedrības sagatavošana latvāņu izplatības ierobežošanas uzsākšanai
1-08/191/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.22 Atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) un mikroliegumos noteikšana
1-08/378/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.23 Elektriskā vinča
1-08/623/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 3.24 Salaspils kodolreaktora ūdens apgādes sistēmas renovācija
1-08/622/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 33 864.35 €
§ 3.25 Kioto protokola elastīgo mehānismu sistēmas izveide Latvijā
1-08/406/2005 Vides ministrija
Noraidīt
§ 3.26 Ventilācijas sistēmas ierīkošana taksidermijas laboratorijā
1-08/621/2006 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 7 114.36 €
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 4.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Akmeņkalni"
1-19/11/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 616.32 €
§ 4.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Akmeņkalni"
1-19/12/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 12 278.73 €
§ 4.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pag. Z/S "Dižpurviņi"
1-19/13/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 334.83 €
§ 4.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Dižpurviņi"
1-19/14/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 932.91 €
§ 4.5 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Dižpurviņi"
1-19/15/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 979.36 €
§ 4.6 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/16/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 18 610.67 €
§ 4.7 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/17/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 4 765.13 €
§ 4.8 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Turlavas pagasta "Sniedzēs"
1-19/18/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 3 034.89 €
§ 4.9 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/19/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 332.95 €
§ 4.10 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pag. SIA "Renda"
1-19/25/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 21 959.05 €
§ 4.11 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pag. SIA "Rendai"
1-19/26/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 2 706.17 €
§ 4.12 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/27/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 567.41 €
§ 4.13 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/28/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 10 661.27 €
§ 4.14 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Alsungas pagasta "Kalnarājos"
1-19/20/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 342.91 €
§ 4.15 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Alsungas pagasta Z/S "Jaunvidenieki"
1-19/21/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 2 463.99 €
§ 4.16 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Alsungas pag. Z/S "Jaunvidenieki"
1-19/30/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 502.13 €
§ 4.17 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj.Vārmes pagasta Z/S "Ezergaļi"
1-19/22/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 9 771.23 €
§ 4.18 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rumbas pag. Z/S "Rugāti"
1-19/23/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 829.06 €
§ 4.19 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rumbas pagasts Z/S "Rugāti"
1-19/29/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 198.13 €
§ 4.20 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pag. Z/S "Kondrāti"
1-19/24/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 176.10 €
§ 4.21 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta Z/S "Kondrāti"
1-19/45/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 915.57 €
§ 4.22 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Dzilnas"
1-19/31/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 605.45 €
§ 4.23 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta "Dzintarnieki'
1-19/32/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 452.80 €
§ 4.24 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vidiņi"
1-19/33/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 559.27 €
§ 4.25 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vidiņi"
1-19/37/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 649.56 €
§ 4.26 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Raņķu pagasta SIA "Agrar Cohrs Kurzeme Farming"
1-19/34/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 7 595.03 €
§ 4.27 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Raņķu pagasta SIA "Māja Cohrs Kurzeme"
1-19/35/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 2 628.97 €
§ 4.28 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta "Krogsētas"
1-19/36/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 222.24 €
§ 4.29 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vāveres"
1-19/38/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 672.89 €
§ 4.30 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vāveres"
1-19/39/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 782.44 €
§ 4.31 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vāveres"
1-19/41/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 2 340.07 €
§ 4.32 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils rajona Usmas pagasta Z/S "Grodmaņi"
1-19/40/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 802.50 €
§ 4.33 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils rajona Usmas pagasta Z/S "Grodmaņi"
1-19/42/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 850.88 €
§ 4.34 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Laidu pagasta Z/S "Burtnieki"
1-19/43/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 526.13 €
§ 4.35 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju Z/S "Bračas"
1-19/44/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 10 511.51 €
§ 4.36 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Pelču pagasta Z/S "Upeskalni"
1-19/46/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 18 284.66 €
§ 4.37 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rīgas rajona Siguldas novada "Jaundreļļi"
1-19/47/2006 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 870.80 €
§ 4.38 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rīgas rajona Siguldas novada "Senatnes"
1-19/48/2006 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 939.10 €
§ 4.39 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas rajona Barkavas pagasta saimniecībā "Priedkalni"
1-19/49/2006 Madonas RVP
Piešķirt - 1 233.46 €
§ 4.40 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas rajona Barkavas pagasta saimniecībā "Priedkalni"
1-19/50/2006 Madonas RVP
Piešķirt - 1 386.10 €
§ 4.41 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas rajona Murmastienas pagasta saimniecībā "Lapsiņas"
1-19/51/2006 Madonas RVP
Piešķirt - 225.67 €
§ 4.42 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas rajona Murmastienas pagasta saimniecībā "Rutki"
1-19/52/2006 Madonas RVP
Piešķirt - 1 319.69 €
§ 4.43 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas rajona Murmastienas pagasta saimniecībā "Ēnas"
1-19/53/2006 Madonas RVP
Piešķirt - 134.32 €
§ 4.44 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Dobeles raj. Auces lauku teritorijā "Innuļi"
1-19/2/2006 Jelgavas RVP
Piešķirt - 1 958.55 €
§ 4.45 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Betontilts"
1-19/4/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 2 367.52 €
§ 4.46 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Upenieka lauks"
1-19/5/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 778.59 €
§ 4.47 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Biešu lauks"
1-19/6/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 332.09 €
§ 4.48 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Gunta lauks-1"
1-19/7/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 2 747.14 €
§ 4.49 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Gunta lauks-2"
1-19/8/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 290.12 €
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kārtējo izdevumu projektu iesniegumi
§ 5.1 Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kārtējo izdevumu projektu iesniegumi
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kapitālo izdevumu projektu iesniegumi
§ 6.1 Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kapitālo izdevumu projektu iesniegumi
Apakšprogrammas "Zivju aizsardzības pasākumi" projektu iesniegumi
§ 7.1 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/495/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 183 948.87 €
§ 7.2 Zivju aizsardzības pasākumi
1-08/492/2006 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 10 735.57 €
§ 7.3 Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teicu un Krustkalnu dabas rezervātos 2007. gadā
1-08/477/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 7.4 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/468/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 35 144.93 €
§ 7.5 Zivju resursu izmantošanas kontrole īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un tām piegulošajās ūdenstilpēs
1-08/405/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 9 960.10 €
Investīciju projektu iesniegumi
§ 8.1 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra koncesijas līguma nosacījumu sagatavošana
1-08/452/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 142 287.18 €
§ 8.2 Radioaktīvo atkritumu specializētā transporta novietnes rekonstrukcijas projekta realizācija
1-08/450/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 156 515.90 €
Dažādi
§ 9.1 Gaujas gultnes attīrīšana
1-08/582/2006 Taurenes pagasta padome
Piešķirt - 3 414.89 €
§ 9.2 Kataloga "Nozīmīgākie LVAF finansētie projekti 1996-2006" papildus tirāža
1-08/542/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 20 486.51 €
§ 9.3 Branku ciema ūdensapgādes sistēmu apvienošana
1-08/593/2006 Ozolnieku novada dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 9.4 Spartaka ielas rajona ūdensapgādes sistēmas renovācija
1-08/476/2005 Ozolnieku novada dome
Noraidīt
§ 9.5 Starptautiskas konferences "Jaunā Ignalina - ieguvumi un draudi" organizēšana
1-08/385/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 9.6 Aizsargjoslu likuma prasību ievērošanas sabiedriskais monitorings piekrastē
1-08/242/2006 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
§ 9.7 Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai Liepājas ezers
1-08/295/2006 Liepājas pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 9.8 Kārtība, kādā var pieteikties finansējuma saņemšanai no LVAF avārijas seku likvidēšanas un citu ārkārtas darbību veikšanai
§ 9.9 Par Fonda administrācijas ziņojuma izskatīšanu
§ 9.10 Latvijas zīdītāju noteicējs
1-08/449/2006 Gandrs SIA
Noraidīt
§ 9.11 Vides izglītība bērniem gadagrāmatā Dabas vērotāji 2007
Noraidīt
§ 9.12 Mācību izdevuma – grāmatas „Draudzēsimies„ 1.-4. klašu skolēniem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - atkārtota izdošana
1-08/394/2006 Latvijas Zaļā josta
Atlikt
§ 9.13 Latvijas Ornitoloģijas biedrības 21 gada darbības pārskata izdošana
1-08/430/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt