Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 04.09.2006 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2006. gadam"
§ 1.3 Par līdzekļu piešķiršanu sakoptākajiem Latvijas pagastiem un pilsētām projektu īstenošanai vides aizsardzībā
§ 1.4 Par līdzekļu piešķiršanu Vienotā programmdokumenta ietvaros īstenotajiem projektiem
§ 1.5 Par zaudējumu kompensācijām par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
Subsīdijas par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.1 Par grozījumiem subsīdiju līgumos par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.2 Par SIA "Kuusakoski" samaksātajām subsīdijām par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.3 Par SIA "Auto pārstrāde" samaksātajām subsīdijām par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.4 Par SIA "Kuusakoski" atskaitēm par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.5 Par SIA "Auto pārstrāde" atskaitēm par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
Projektu pieteikumu izskatīšana
§ 3.1 Pļavu atjaunošana un apsaimniekošana Abavas ielejā
1-08/40/2006 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 3.2 Konkurss "Latvijas ainava - "Latvijas nacionālais lepnums""
1-08/388/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 3.3 Klipa "Apsaimnieko laukus, nededzini kūlu" demonstrēšana
1-08/389/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 13 935.61 €
§ 3.4 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu reģionālās sanāksmes ,,Stratēģiskā pieeja starptautiskajā ķīmisko vielu pārvaldībā" organizēšana 2006. gada 4. - 6. decembrī
1-08/391/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.5 Zaļā iepirkuma veicināšana valsts, pašvaldību un privātajā sektorā
1-08/501/2005 Vides projekti
Noraidīt
§ 3.6 Nacionālā Botāniskā dārza darbinieku dalība Eiropas botānisko dārzu kongresā
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.7 Avārijas situācijā savākto krāsu saturošu bīstamo atkritumu utilizācijas nodrošināšana
Piešķirt - 34 779.08 €
§ 3.8 Energoefektivitātes pasākumi Višķu pagastā Spoģu un Višķu ciematos daudzdzīvokļu māju aprīkošana ar 5 moderniem siltummezgliem
1-08/395/2006 Višķi, pašvaldības aģentūra
Noraidīt
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 4.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Dobeles raj. Auces lauku teritorijā "Innuļi"
1-19/2/2006 Jelgavas RVP
Piešķirt - 5 872.19 €
§ 4.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Balvu raj. Tilžas pag "Ievlejās"
1-19/3/2006 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 544.76 €
§ 4.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Betontilts"
1-19/4/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 7 101.55 €
§ 4.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Upenieka lauks"
1-19/5/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 5 335.77 €
§ 4.5 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Biešu lauks"
1-19/6/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 3 992.58 €
§ 4.6 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Gunta lauks-1"
1-19/7/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 8 239.85 €
§ 4.7 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pag. SIA "Tārgalīte","Gunta lauks-2"
1-19/8/2006 Ventspils RVP
Piešķirt - 3 870.21 €
§ 4.8 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Daugavpils raj., Kalupes pag, ZS "Liepukalns"
1-19/9/2006 Daugavpils RVP
Piešķirt - 457.33 €
§ 4.9 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Liepājas raj., Sakas novads, ZS "Brīvnieki"
1-19/10/2006 Liepājas RVP
Piešķirt - 833.05 €
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā
§ 5.1 Iedzīvotāju nederīgo medikamentu savākšanas sistēmas izveidošana Liepājas pilsētā
1-08/189/2005 Lautus
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Grāmata no sērijas "Tēvzemes ābece" "Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs"
1-08/239/2002 Vizuālais elements, SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.3 Rīgā ir salas
1-08/229/2006 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.4 Vides sakārtošana Valmieras pilsētas dabas teritorijās
1-08/102/2006 Valmieras pilsētas pašvaldība
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 LVAF 10 gadu jubilejas konkursu skolēniem sagatavošana un realizācija
1-08/112/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt
§ 5.6 Katalogs "Nozīmīgākie LVAF finansētie projekti 1996-2006"
1-08/14/2006 Vides projekti
Piešķirt - 4 113.52 €
§ 5.7 Portāls "Nozīmīgākie LVAF finansētie izglītojošie projekti"
1-08/116/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.8 AUGSTĀKĀ VIDES IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE: ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
1-08/364/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.9 Zaļie pārgājieni
1-08/340/2006 VAK Mantojums
Apstiprināt izmaiņas
Projektu vadlīniju konkursa nolikumi 2007.gadam
§ 6.1 Projektu vadlīnijas "Atkritumu apsaimniekošana" konkursa nolikums 2007.gadam
§ 6.2 Projektu vadlīnijas "Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana" konkursa nolikums 2007.gadam
§ 6.3 Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" konkursa nolikums 2007.gadam
§ 6.4 Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" konkursa nolikums 2007.gadam
Dažādi
§ 7.1 Ūdenstorņa renovācija „Centra urbums”, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas rajons
1-08/221/2006 Rudbāržu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.2 Lielplatones Tautas nama un pagasta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
1-08/7/2006 Lielplatones pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.3 Vīksnu alas – ne tikai tagadnes, arī nākotnes vērtība
1-08/35/2006 Zīles
Noraidīt
§ 7.4 Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Aglonas ciematā 3. kārta
1-08/130/2006 Aglonas pagasta padome
Piešķirt - 23 845.91 €
§ 7.5 Dokumentālā informācija kā sabiedrības izglītošanas un viedokļa formēšanas līdzeklis Natura 2000 teritorijā Embūtes paugurainē
1-08/625/2004 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.6 Dabas aizsardzības plāna izstrāde Natura 2000 teritorijai dabas lieguma zonai „Augstroze”
1-08/503/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 7.7 CORINE Land Cover 2005
1-08/323/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 7.8 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra uzturēšana
1-08/463/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 7.9 Eiropas ekomarķējuma sistēmas ieviešana Latvijā
1-08/326/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt
§ 7.10 Vides monitoringa un informācijas nodrošinājums Latvijas Republikas likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpildei
1-08/327/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 52 468.40 €