Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 13.06.2006 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Cemex"
§ 1.3 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Eko osta" par atstrādāto smēreļļu pārstrādi
§ 1.4 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Eko osta" par eļļas filtru pārstrādi
§ 1.5 Par papildus subsīdju kvotu piešķiršanu SIA "Agrotehnika"
§ 1.6 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Auto starts tirdzniecība"
§ 1.7 Par papildus subsīdiju kvotu pieškiršanu SIA "Tranzīta termināls"
§ 1.8 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Lampu demerkurizācijas centrs"
§ 1.9 Projektu iesniegšanas laika grafiks 2007.gadam
Subsīdijas par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.1 SIA "Volksauto" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/12/2006 Volksauto
Piešķirt - 3 628.32 €
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 3.1 Vieglo kravas automašīnu iegāde Slīteres nacionālā parka administrācijai
1-08/396/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 5 577.66 €
§ 3.2 Ūdens transporta līdzekļu iegāde Slīteres nacionālā parka administrācijai
1-08/393/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 3.3 Iepazīsti ūdeni! Izglītojoši materiāli skolām
1-08/206/2006 Vides Vārds
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta ciematā Puikule
1-08/181/2006 Brīvzemnieku pagasta padome
Piešķirt - 1 388.72 €
Atliktie projektu pieteikumi
§ 4.1 Partnerattiecību veicināšana vides aizsardzības jomā starp pašvaldībām un privātuzņēmumiem
1-08/341/2006 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Noraidīt
§ 4.2 Eiropas ekosertifikāta "Eiropas Puķe" tūrisma naktsmītņu kritēriju skaidrojums, to pielietojums Zaļā sertifikāta darbībā
1-08/290/2006 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 440.78 €
§ 4.3 Kataloga"Nozīmīgākie LVAFA finansētie projekti 1996-2006" pilnveidošana
1-08/344/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 12 468.63 €
§ 4.5 Zaļā iepirkuma veicināšana valsts, pašvaldību un privātajā sektorā
1-08/501/2005 Vides projekti
Atlikt
§ 4.6 Dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamā teritorijā „Abavas senleja”
1-08/72/2006 Campo
Noraidīt
Par izmaiņām projekta tāmē un maksājumiem pēc termiņa
§ 5.1 Vides dienas 2006
1-08/204/2006 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Latvāņu izplatības ierobežošanas nacionālās programmas izstrāde
1-08/447/2005 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.3 Dokumentālā informācija kā sabiedrības izglītošanas un viedokļa formēšanas līdzeklis Natura 2000 teritorijā Embūtes paugurainē
1-08/625/2004 Vides projekti
Atlikt
§ 5.4 Manuskripts izdevumam "Latvijas muižu parki" (pagaidu virsraksts)
1-08/319/2002 Ilze Māra Janelis
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Reto un aizsargājamo augu kolekcijas pārstrukturēšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā
1-08/5/2005 Nacionālais botāniskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Biodegvielu potenciāls, iespējas un šķēršļi saistībā ar ES direktīvas 2003/30/EK īstenošanu Latvijā
1-08/43/2005 Latvijas Mazās enerģētikas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.7 Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija
1-08/206/2003 Rušonas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.8 TV raidījumu cikls "Vides fakti" un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/623/2004 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.9 Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana dendroloģiskajā ainavu parkā “Lazdukalni”
1-08/44/2006 Lazdukalni 2000
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 6.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Daugavpils raj. Z/S "Liepukalns"
1-19/1/2006 Daugavpils RVP
Noraidīt
§ 6.2 Vides nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai vides politikas ieviešanā
1-08/377/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 5 264.63 €
§ 6.3 Atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) un mikroliegumos noteikšana
1-08/378/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 49 383.61 €
§ 6.4 Artēziskā urbuma ierīkošana Valsts vides dienesta bilances uzskaitē esošās ēkas, Lielvārdē, Dārza ielā 12, teritorijā
1-08/380/2006 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 6.5 Projekta izstrādāšana Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kuldīgas daļas ēkas remontam
1-08/381/2006 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 6.6 Liepājas reģionālās vides pārvaldes bijušo laboratorijas telpu pārprojektēšana par biroja telpām
1-08/382/2006 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 6.7 Apkures katla un skursteņa remonts Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Valmieras kontroles sektora mājai Cēsīs, Birzes ielā 2
1-08/383/2006 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 6.8 Valsts vides dienesta ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, siltummezgla modernizācija
1-08/379/2006 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
§ 6.9 Ķemeru nacionālā parka purva takas maršruta aprīkošana ar jaunākās paaudzes sauso tualešu kompleksu tūristu un apmeklētāju vajadzībām
1-08/384/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 9 605.81 €