Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 30.03.2006 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par grozījumiem valsts budžeta programmā 21.00.00 "Vides aizsardzības fonds"
§ 1.3 Par izmaiņām līgumā par projekta finansēšanas un izpildes kārtību
Subsīdijas par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.1 SIA "Romas serviss" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/10/2006 Romas serviss
Piešķirt - 3 521.61 €
§ 2.2 SIA "SV AUTOHOF" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/11/2006 SV AUTOHOF
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.3 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Cemex" par nolietotu riepu pārstrādi
§ 2.4 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "E Daugava" par nolietotu riepu pārstrādi
§ 2.5 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Cemex" par smēreļļu pārstrādi
§ 2.6 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Eko osta" par smēreļļu pārstrādi
§ 2.7 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Eko osta" par eļļas filtru pārstrādi
§ 2.8 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Agrotehnika" par strāvas akumulatoru un ķīmisko strāvas avotu pārstrādi
§ 2.9 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Auto starts tirdzniecība" par strāvas akumulatoru un ķīmisko strāvas avotu pārstrādi
§ 2.10 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Tranzīta termināls" par strāvas akumulatoru un ķīmisko strāvas avotu pārstrādi
§ 2.11 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu A/S "BAO" par strāvas akumulatoru un ķīmisko strāvas avotu pārstrādi
§ 2.12 Par subsīdiju kvotu piešķiršanu SIA "Lampu demerkurizācijas centrs" par dzīvsudraba spuldžu pārstrādi
Projektu kategorijas "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" projekti
§ 3.1 Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas sanācijas turpināšana 2006.gadā
1-08/266/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 3.2 Jaunākās paaudzes sauso tualešu (ST) praktiskā ieviešana grunts un augsnes aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un kvalitatīvas vides nodrošināšanai aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/274/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 3.3 Grunts stiprināšanas un vides sakārtošanas darbi Embūtes pagasta Bruņinieku pilskalna nogāzē
1-08/284/2006 Embūtes pagasta padome
Piešķirt - 35 563.26 €
§ 3.4 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2006.gadā
Piešķirt - 26 069.86 €
§ 3.5 Teritorijas pēc adreses Jēkabpils, Enerģijas 15 attīrīšana no naftas produktu piesārņojumiem
1-08/262/2006 ALLAT un VL
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.6 SIA „EKO OSTA” un SIA „VUDISONA TERMINĀLS” teritorijas sanācija un piesārņojuma lokalizācija
1-08/270/2006 Eko Osta
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.7 Izlietoto pārtikas eļļu vietu un apjomu izpētes, savākšanas un pārstrādes sistēmas izveide Latvijas Republikas teritorijā
Noraidīt
§ 3.8 Raunas pils parka nogāžu nostiprināšana un labiekārtošana
1-08/258/2006 Raunas pagasta padome
Piešķirt - 18 088.97 €
Projektu kategorijas "Atkritumu apsaimniekošana" projekti
§ 4.1 Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošana Salaspils novadā un Ķekavas pagastā
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.2 Datu analīze par saražotā, importētā un izlietotā iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas apjomiem 2004. gadā un EK lēmumam 2005/270/EK atbilstoša statistiskā ziņojuma sagatavošana
1-08/263/2006 Ekoloģisko Sistēmu Institūts
Piešķirt - 1 992.02 €
§ 4.3 Starptautiskās specializētās atkritumu saimniecības un vides tehnoloģiju izstādes – gadatirgus “ Entsorga-Enteco” apmeklējums
1-08/267/2006 Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 8 325.22 €
§ 4.4 Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešana Siguldā, individuālo māju sektorā
1-08/259/2006 Jumis, Siguldas pilsētas SIA
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.5 Azbestu saturošo atkritumu savākšanas un transportēšanas sistēmas pilnveidošana
1-08/265/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 4.6 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra administratīvās struktūras izveide un uzturēšana
1-08/268/2006 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.7 Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana (saistošie noteikumi, komersanta izvēles konkursa nolikums un pakalpojumu līgums ar komersantu) pašvaldībās
1-08/283/2006 Latvijas Pašvaldību savienība
Piešķirt - 9 958.68 €
§ 4.8 Pilotprojekts: „Azbestu saturošo materiālu demontāža un atkritumu apsaimniekošana.”
1-08/269/2006 Šķilbēnu pagasta padome
Piešķirt - 22 189.69 €
§ 4.9 Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas izveide un darbības nodrošināšana Rīgas rajonā
1-08/261/2006 Eko Rīga
Noraidīt
§ 4.10 Subates pašvaldības teritorijā esošo patvaļīgo atkritumu izgāztuvju rekultivācija un likvidācija
1-08/260/2006 Subates pilsētas dome
Piešķirt - 1 269.20 €
§ 4.11 Tiesības dzīvot drošā vidē
1-08/273/2006 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
Dažādi
§ 5.1 Burtnieka ezera un tā piekrastes ekosistēmas izpēte un vides prasībām atbilstoša apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/282/2006 Matīšu pagasta padome
Noraidīt
§ 5.2 Dabai draudzīgā attīstība Rojas pagastā
1-08/286/2006 Rojas pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.3 Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) izveide un ieviešana Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
1-08/45/2006 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Piešķirt - 22 566.75 €
§ 5.4 Dabas lieguma “Jašas un Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna izveide
1-08/63/2005 Riebiņu novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Žirafu mītnes celtniecības II kārta
1-08/435/2005 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Atkritumu uzskaites statistikas sistēmas pilnveidošana Latvijā
1-08/199/2005 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.7 Bīstamo vielu iepakojuma apsaimniekošanas shēmas izstrāde un ieviešana pilotteritorijā Latvijā
1-08/198/2005 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.8 Projekts Pēdas
1-08/214/2005 Latvijas Olimpiešu klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.9 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana
1-08/607/2004 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.10 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana un teritorijas pārraudzība
1-08/434/2005 Engures ezera dabas parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.11 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2005
1-08/57/2005 Engures ezera dabas parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.12 Dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamā teritorijā „Abavas senleja”
1-08/72/2006 Campo
Atlikt
§ 5.13 Rīgas ezeru sabiedriskā uzraudzība
1-08/187/2006 VAK Mantojums
Piešķirt - 5 293.08 €
§ 5.14 Video filma "Ķemeru nacionālais parks"
1-08/288/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 10 950.42 €
§ 5.15 ES Life-Nature projekta "Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā" rīcību bioloģiskais novērtējums
1-08/287/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 3 278.30 €
§ 5.16 Starpiņupes slūžu rekonstrukcija
1-08/289/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 117 347.08 €
§ 5.17 Pašvaldību lēmumu ietekmes uz vidi analīze
1-08/83/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 7 043.22 €
§ 5.18 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras specializētā autotransporta garāžu renovācija
1-08/404/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt