Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 13.03.2006 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Ķemeru nacionālā parka administrācijas vēstule
Projektu kategorijas "Ūdeņu aizsardzība" pieteikumi
§ 2.1 Pansionāta „Ludza” ārējās kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/129/2006 Ludzas rajona padome
Piešķirt - 19 487.65 €
§ 2.2 Valkas rajona Variņu ciemata kanalizācijas sūkņu stacijas renovācija
1-08/133/2006 Variņu pagasta padome
Piešķirt - 15 079.60 €
§ 2.3 Nākotnes ciemata attīrīšanas iekārtu aerotenku rekonstrukcija
1-08/139/2006 Glūdas komunālā saimniecība
Piešķirt - 26 508.10 €
§ 2.4 Pansionāta “Balvi” attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/149/2006 Balvi, Pansionāts
Piešķirt - 12 733.28 €
§ 2.5 Jersikas pagasta Jersikas pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIOMAX un ārējās kanalizācijas ierīkošana
1-08/123/2006 Jersikas pagasta padome
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 2.6 Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Aglonas ciematā 3. kārta
1-08/130/2006 Aglonas pagasta padome
Piešķirt - 18 840.25 €
§ 2.7 Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Valles pagasta Valles ciematā
1-08/214/2006 Valles pagasta padome
Piešķirt - 19 722.43 €
§ 2.8 Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās kanalizācijas ierīkošana sociālas aprūpes centrā Pāvilostā
1-08/144/2006 Sakas novada dome
Piešķirt - 10 247.52 €
§ 2.9 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta ciematā Puikule
1-08/181/2006 Brīvzemnieku pagasta padome
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.10 Viļakas slimnīcas kanalizācijas renovācija
1-08/245/2006 Viļakas pilsētas dome
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.11 Pārrobežu piesārņojuma novērtējums un tā ietekme uz Daugavas hidroekosistēmu no Latvijas robežas līdz ūdenskrātuvju kaskādei
1-08/162/2006 LU Bioloģijas institūts
Noraidīt
§ 2.12 Ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtas uzstādīšana
1-08/131/2006 Saldus pagasta padome
Piešķirt - 16 363.03 €
§ 2.13 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Skaistkalnes pagasta Putni apdzīvotajā vietā
1-08/168/2006 Skaistkalnes pagasta padome
Piešķirt - 9 181.79 €
§ 2.14 Ūdenssaimniecības attīstība Sēlpils pagasta Sēlijas ciematā
1-08/147/2006 Sēlpils pagasta padome
Piešķirt - 33 629.58 €
§ 2.15 Cīrulīšu kanalizācijas sūknētavas rekonstrukcija, I kārta
1-08/140/2006 Vinda, Cēsu pilsētas SIA
Piešķirt - 17 785.90 €
§ 2.16 Jaunu patērētāju pieslēgšana Ezeres centralizētai kanalizācijas sistēmai.
1-08/215/2006 Ezeres pagasta padome
Piešķirt - 6 260.64 €
§ 2.17 Atdzelžošanas stacijas izbūve artēziskajam urbumam „Lieplejas”, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas rajons
1-08/222/2006 Rudbāržu pagasta padome
Piešķirt - 5 226.21 €
§ 2.18 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija Rudzātu ciematā
1-08/132/2006 Rudzātu pagasta padome
Piešķirt - 18 282.48 €
§ 2.19 Katvaru pagasta, Priedes ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/169/2006 Katvaru pagasta padome
Piešķirt - 19 564.49 €
§ 2.20 Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Vārkavas novada Rimicānu ciematā.
1-08/161/2006 Vārkavas novada dome
Piešķirt - 24 757.97 €
§ 2.21 Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Ilzes ciematā
1-08/174/2006 Ilūkstes novada dome
Piešķirt - 9 319.81 €
§ 2.22 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Cēsu rajona Veselavas pagasta pamatskolā
1-08/175/2006 Veselavas pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.23 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Preiļu rajona Riebiņu novada Stabulniekos un Silajāņos
1-08/125/2006 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 2.24 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Preiļu rajona Riebiņu novada Riebiņos
1-08/124/2006 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.25 Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Medņu ciemā
1-08/172/2006 Variešu pagasta padome
Piešķirt - 18 226.99 €
§ 2.26 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Lībagu pagasta Dižstendes ciemā
1-08/207/2006 Lībagu pagasta padome
Piešķirt - 27 972.24 €
§ 2.27 Rehabilitācijas centra „Krimulda” dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība
1-08/211/2006 Rehabilitācijas centrs „Krimulda”
Piešķirt - 34 291.21 €
§ 2.28 Ūdenstorņa renovācija „Centra urbums”, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas rajons
1-08/221/2006 Rudbāržu pagasta padome
Piešķirt - 16 724.44 €
§ 2.29 Ūdens struktūrdirektīvas, Ūdens apsaimniekošanas likuma prasību izpildei nepieciešamo pazemes ūdeņu kvalitātes kritēriju izstrāde, iespēju novērtējums labas kvalitātes sasniegšanai 2015.gadā paz. ūd.
1-08/257/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 2.30 Lokālās ūdenssaimniecības būvniecība Liepājas rajona Embūtes pagasta vēsturiskajā centrā
1-08/253/2006 Embūtes pagasta padome
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 2.31 Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūve, Rīgas ielā (posmā no Ausekļa ielas līdz Ed. Lācera ielai) un Ed.Lācera ielā (posmā no Rīgas ielas līdz CSDD), Valmierā
1-08/126/2006 Valmieras ūdens
Noraidīt
§ 2.32 Zivju pārstrādes ceha priekšattīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/118/2006 Loms un Ko
Noraidīt
§ 2.33 SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/195/2006 Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne
Noraidīt
§ 2.34 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un atdzelžošanas staciju ēku siltināšana Brocēnu novada Remtē, Blīdenē un Emburgā
1-08/171/2006 Brocēnu novada dome
Noraidīt
§ 2.35 Gaujas – Mazā Baltezera kanāla izpēte un vides kvalitātes uzlabošana
1-08/196/2006 Ādažu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.36 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Stalbes pagasta Rozulas ciemā
1-08/197/2006 Stalbes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.37 Rušonas ezera bioloģiskās piesārņotības un eitrofijas pielietojamie pētījumi
1-08/193/2006 Rušonas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.38 Skultes pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/167/2006 Skultes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.39 Integrētu upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādei nepieciešamo vadlīniju izstrāde un nepieciešamās tehniskās bāzes sagatavošana
1-08/224/2006 Carl Bro
Noraidīt
§ 2.40 Būvprojekta sagatavošana projektam ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta ciematā Murmastiene
1-08/176/2006 Murmastienes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.41 Būvniecības tehniskā projekta izstrāde Stalbes pagasta ūdenssaimniecības rekonstrukcijai
1-08/198/2006 Stalbes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.42 Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšana kompleksā Aglonas Alpi
1-08/256/2006 Aglonas Cakuli
Noraidīt
§ 2.43 Ziru pagasta padomes ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija
1-08/121/2006 Ziru pagasta padome
Noraidīt
§ 2.44 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsu rajona Skujenes pagasta ciematos Skujene un Sērmūkši”
1-08/177/2006 Skujenes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.45 Valdgales pagasta, Pūņu ciema ūdensapgādes tehniskā projekta izstrāde
1-08/217/2006 Valdgales pagasta padome
Noraidīt
§ 2.46 Kurmāles pagasta, Vilgāles ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskā projekta izstrāde
1-08/218/2006 Kurmāles pagasta padome
Noraidīt
§ 2.47 Tehniskā projekta izstrāde Pūres pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstībai
1-08/199/2006 Pūres pagasta padome
Noraidīt
§ 2.48 Būvprojekta sagatavošana projektam ūdenssaimniecības attīstība Balvu rajona Baltinavas pagasta ciematā Baltinava
1-08/178/2006 Baltinavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.49 Kurmāles pagasta, Vilgāles ciema ūdensapgādes tehniskā projekta izstrāde
1-08/238/2006 Kurmāles pagasta padome
Noraidīt
§ 2.50 Būvprojekta sagatavošana projektam ūdenssaimniecības attīstība Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta ciematā Mārsnēni
1-08/127/2006 Mārsnēnu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.51 Būvprojekta sagatavošana projektam ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Saunas pagasta ciematos Prīkuļi Lielie Anspoki un Smelteri
1-08/128/2006 Saunas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.52 Būvprojekta sagatavošana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas rajona Salnavas pagasta ciematos Salnava un Korecki”
1-08/182/2006 Salnavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.53 Būvprojekta sagatavošana projektam ūdenssaimniecības attīstība Ludzas rajona Ciblas novada ciematos Cibla, Felicianova un Līdumnieki
1-08/183/2006 Ciblas novada dome
Noraidīt
§ 2.54 Būvprojekta sagatavošana projektam ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils rajona Subates pilsētas lauku teritorijas Baltmuižas un Dubultu ciematos
1-08/255/2006 Subates pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.55 Būvprojekta sagatavošana projektam ūdenssaimniecības attīstība Ogres rajona Mazozolu pagasta ciematā Līčupe
1-08/179/2006 Mazozolu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.56 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Zalves pagasta Sproģu un Zalves ciematos”
1-08/180/2006 Zalves pagasta padome
Noraidīt
§ 2.57 Rehabilitācijas centra "Krimulda" ūdensapgādes rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas aktualizācija.
1-08/212/2006 Rehabilitācijas centrs „Krimulda”
Noraidīt
Dažādi
§ 3.1 Vides izglītības fonda (FEE) programmu realizācija Latvijā 2006.gadā
1-08/474/2005 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 3.2 Ķemeru nacionālā parka apgrūtinājumu ierakstīšana zemesgrāmatās
1-08/420/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.3 Tūrisma un vides izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana un atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/419/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.4 Teleskopu iegāde vides izglītības un putnu vērošanas pasākumu nodrošināšanai Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/333/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.5 Putnu vērošanas torņa izveidošana Kaņiera ezera krastā
1-08/332/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.6 Dumbrāja laipas rekostrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/331/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt