Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 20.02.2006 rezultāti

Projektu kategorijas "Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa" pieteikumi
§ 1.1 Zemē uzkrātās saules enerģijas izmantošana siltumapgādes sistēmas nodrošināšanai un efektīvai izmantošanai Smārdes pagasta padomes administratīvajā ēkā
1-08/98/2006 Smārdes pagasta padome
Piešķirt - 11 363.05 €
§ 1.2 Lielplatones Tautas nama un pagasta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
1-08/7/2006 Lielplatones pagasta padome
Piešķirt - 12 430.21 €
§ 1.3 Riebiņu novada Silajāņu pagasta administratīvās ēkas katlu mājas rekonstrukcija
1-08/15/2006 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 26 323.13 €
§ 1.4 Smaku traucējumu un iedzīvotāju sūdzību objektivitātes izvērtēšana, un ieteikumi pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai
1-08/69/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 1.5 Pelēču ciemata katlumājas rekonstrukcijas 2.kārta
1-08/23/2006 Pelēču pagasta padome
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 1.6 Pāles pagasta pamatskolas katlumājas rekonstrukcija
1-08/101/2006 Pāles pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 1.7 Būvprojekta sagatavošana Tukuma pilsētas Kurzemes ielas katlumājas rekonstrukcijai
1-08/38/2006 Tukuma siltums
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 1.8 Latvijas ieguldījums Stokholmas konvencijas „ Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem” saistību īstenošanā NOP samazināšanai gaisā
1-08/88/2006 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
§ 1.9 Partnerība klimata politikas veidošanai Latvijā
1-08/104/2006 Reģionālā vides centra (REC) pārstāvniecība Latvijā
Piešķirt - 6 431.38 €
§ 1.10 NVO priekšlikumi energoefektivitātes celšanai
1-08/37/2006 Zaļā brīvība
Piešķirt - 5 873.61 €
§ 1.11 Nacionālā adaptācijas stratēģija klimata mainības radītā riska pārvaldībai: ekstremālās klimatiskās pārādības un to ietekmes
1-08/10/2006 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 9 689.76 €
§ 1.12 “Energoekrāns” siltumnīcu kompleksam
1-08/22/2006 Kliģēni
Noraidīt
§ 1.13 Pelēču pagasta padomes jumta seguma, logu un durvju nomaiņa
1-08/24/2006 Pelēču pagasta padome
Noraidīt
§ 1.14 SEG emisiju līmeņatzīmju noteikšana
1-08/82/2006 RTU, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 1.15 Logu un durvju nomaiņa Pelēču pamatskolai
1-08/21/2006 Pelēču pagasta padome
Noraidīt
§ 1.16 Sertifikācijas sistēmas izveide saskaņā ar MK 2005.27.12. noteikumiem nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā"
1-08/117/2006 Sertifikācijas un testēšanas centrs
Piešķirt - 19 100.63 €
§ 1.17 Biogāzes ražošanas attīstības ieguldījuma novērtējums klimata pārmaiņu samazināšanā un biodegradablo atkritumu vides ietekmes mazināšanā Latvijā
1-08/70/2006 Agito
Noraidīt
§ 1.18 Biodegvielas ražošanas un izmantošanas veicināšanas shēmas izstrāde un ieviešana Latvijā
1-08/85/2006 Rīgas Menedžeru skola
Noraidīt
§ 1.19 Pētījums par Latvijā izmantojamo emisiju izkliedes modelēšanas programmu adaptāciju dzelzceļa kustīgiem avotiem un dzelzceļa transporta sistēmas izmešu apjoma noteikšanu
1-08/17/2006 Anastāsija Arajeva
Noraidīt
§ 1.20 "SEG Emisijas samazināšana paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti publiskajās ēkās" 2006.gads (2.etaps)
1-08/68/2006 Nacionālā enerģētikas konfederācija
Noraidīt
§ 1.21 Vienotas gājputnu pavasara atgriešanās fenioloģijas datu bāzes izveidošana
1-08/47/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 6 518.18 €
Projektu kategorijas "Multisektoriālie projekti" pieteikumi
§ 2.1 Ieinteresēto pušu informētības līmeņa celšana par REACH
1-08/71/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 6 032.98 €
§ 2.2 Starptautisko ISO 14000 sērijas standartu vides aizsardzības jomā tulkošana
1-08/91/2006 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Piešķirt - 4 399.52 €
§ 2.3 Katalogs "Nozīmīgākie LVAF finansētie projekti 1996-2006"
1-08/14/2006 Vides projekti
Piešķirt - 28 357.84 €
§ 2.4 Vides aizsardzības vadlīnijas cūku intensīvās audzēšanas fermās
1-08/28/2006 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.5 Portāls "Nozīmīgākie LVAF finansētie izglītojošie projekti"
1-08/116/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 2.6 Informatīvā kampaņa „Nē – kūlas dedzināšanai”
1-08/94/2006 Vides projekti
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 2.7 Reģionālo vides pārvalžu ekspertu kapacitātes celšana integrēto vides atļauju sagatavošanā
1-08/90/2006 COWI Latvia
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.8 Vides valsts inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana iepakojuma un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanas kontroles jomā
1-08/34/2006 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.9 Vides aizsardzības normatīvo aktu izpildei nepieciešamo standartu tulkošana un adaptācija
1-08/95/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.10 Svarīgo vadlīniju dokumentu biocīdu un jaunu ķīmisko vielu kontroles jomā tulkošana
1-08/92/2006 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
§ 2.11 Pašvaldību lēmumu ietekmes uz vidi analīze
1-08/83/2006 Vides aizsardzības klubs
Atlikt
§ 2.12 Vides aizsardzības interešu nodrošināšana latvāņu izplatības ierobežošanas procesā
1-08/60/2006 Vides projekti
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.13 Zaļā iepirkuma veicināšana valsts, pašvaldību un privātajā sektorā
1-08/501/2005 Vides projekti
Atlikt
§ 2.14 Informatīvs izdevums "Zaļo iepirkumu rokasgrāmata"
1-08/496/2005 Alianse ilgtspējīgai attīstībai
Noraidīt
§ 2.15 Biodegvielas izmantošanas veicināšana un vides prasību integrēšana reģionālajos biocentros
1-08/55/2006 Latvijas biodegvielu asociācija
Piešķirt - 20 008.42 €
§ 2.16 Vides un darba aizsardzības, bīstamo kravu pārvadājumu un ķīmisko vielu normatīvo aktu izpildei nepieciešamo dokumentu, iepakojumu un materiālu izstrāde un to izplatīšana
1-08/93/2006 Vides projekti
Noraidīt
§ 2.17 Priekšnosacījumi vides piesārņojuma samazināšanai Latvijas biogāzes ražošanas sektorā (izmantojot Vācijas pieredzi)
1-08/33/2006 Arnis Kalniņš, Dr. habil.oec.
Noraidīt
§ 2.18 Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) izveide un ieviešana Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
1-08/45/2006 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Atlikt
§ 2.19 Latvijas kapacitātes stiprināšana sadarbībai ar Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Gruziju un Serbiju vides aizsardzībā
1-08/61/2006 Vides projekti
Piešķirt - 22 791.56 €
§ 2.20 Benzīna piedeva oktāna skaitļa palielināšanai (metiltrešbutilēteru – MTBE) un tā ietekmes uz vidi izpēte
1-08/53/2006 Vides projekti
Noraidīt
§ 2.21 Latvijas vides aizsardzības fonda 10 darba gadu atskata konference
1-08/107/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 21 343.08 €