Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 16.02.2006 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par SIA "BKL" iesniegumu
Piešķirt - 64.03 €
§ 1.3 Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Subsīdijas par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.1 SIA "Vite" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006.gadā
Piešķirt - 2 305.05 €
§ 2.2 SIA "TIKAUTO" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006.gadā
3-01/2/2006 TIKAUTO
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 2.3 SIA "Šroteri" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006.gadā
3-01/3/2006 Šroteri
Piešķirt - 3 414.89 €
§ 2.4 SIA "Grieta" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006. gadā
3-01/4/2006 Grieta
Piešķirt - 4 055.18 €
§ 2.5 SIA "Auto pārstrāde" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/5/2006 Auto pārstrāde
Piešķirt - 55 492.00 €
§ 2.6 SIA "Autodoms" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/6/2006 Autodoms
Piešķirt - 1 173.87 €
§ 2.7 SIA "Andrea" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/7/2006 Andrea
Piešķirt - 3 414.89 €
Projektu kategorijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" pieteikumi
§ 3.1 Lauku piekūnu izpēte
1-08/48/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 5 731.33 €
§ 3.2 Dabas aizsardzības plāna ieviešana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Kandavas novadā dabas liegumā „Čužu purvs”
1-08/39/2006 Kandavas novada dome
Piešķirt - 3 735.04 €
§ 3.3 Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana 2006
1-08/1/2006 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 42 681.89 €
§ 3.4 Platausainā sikspārņa Barbastella barbastellus barošanās biotopu un ziemošanas vietu izpēte un aizsardzības priekšlikumu izstrāde
1-08/87/2006 Universitātes Vetfonds
Piešķirt - 11 119.74 €
§ 3.5 Natura 2000 datu bāzes papildināšana
1-08/76/2006 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 34 893.09 €
§ 3.6 Lubāna mitrāja kompleksa hidroloģiskā režīma ekoloģiskās stabilizēšanas iespēju izvērtējums
1-08/109/2006 Madonas rajona padome
Piešķirt - 25 321.43 €
§ 3.7 Īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu inventarizācija Krāslavas un Preiļu rajonos
1-08/20/2006 Latvijas Botāniķu biedrība
Piešķirt - 11 098.40 €
§ 3.8 Dabas aizsardzības plāni upespērleņu dabas liegumiem
1-08/58/2006 Latvijas Malakologu biedrība
Piešķirt - 21 485.36 €
§ 3.9 Dabas aizsardzības pasākumu plānošana un ieviešana Gaujas piekrastes un Zvanu klinšu teritorijā
1-08/26/2006 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 2 982.34 €
§ 3.10 Ligzdojošo putnu monitoringa datu nepārtrauktības un savietojamības nodrošināšana, mainoties VNMP Bioloģiskās daudzveidības daļai
1-08/75/2006 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 550.32 €
§ 3.11 Dokumentu sagatavošana vienotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Lubāna mitrājs” izveidošanai
1-08/46/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 16 078.45 €
§ 3.12 Vides sakārtošana Valmieras pilsētas dabas teritorijās
1-08/102/2006 Valmieras pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 5 449.60 €
§ 3.13 Ziemeļu gulbis C.cygnus – ekoloģija un aizsardzība Latvijā (2004–2006)
1-08/54/2006 Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 7 488.57 €
§ 3.14 Upespērleņu biotopu aizsardzība 2006
1-08/59/2006 Latvijas Malakologu biedrība
Piešķirt - 11 546.60 €
§ 3.15 Lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita Latvijas populācijas jaunu atradņu meklēšana, atradņu reģistra izveidošana un mikroliegumu projektēšana
1-08/6/2006 Latvijas Entomoloģijas biedrība
Piešķirt - 24 725.24 €
§ 3.16 Vīksnu alas –ne tikai tagadnes, arī nākotnes vērtība
1-08/35/2006 Zīles
Piešķirt - 1 205.17 €
§ 3.17 Dabas pieminekļa Ventas Rumba saglabāšana
1-08/9/2006 Kuldīgas novada pašvaldība
Noraidīt
§ 3.18 Dabas parka „Bernāti” atpazīstamības veicināšana
1-08/105/2006 Nīcas pagasta padome
Piešķirt - 981.78 €
§ 3.19 Ģeomorfoloģiskā objekta Stiglovas grava biotopa izpēte un dabas takas izveide
1-08/74/2006 Šķilbēnu pagasta padome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.20 Purva bruņurupuču, sarkanvēdera ugunskrupju, plato ūdensvaboļu ekoloģijas pētīšana un aizsardzība Latvijā.
1-08/30/2006 Latgales zoodārzs
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.21 1.Baltijas malakologu simpozijs: Eiropas gliemju faunas daudzveidība un aizsardzība
1-08/57/2006 Latvijas Malakologu biedrība
Piešķirt - 3 414.89 €
§ 3.22 Antropogēno ietekmju izpēte, monitorings un metodikas īstenošana tūrisma radīto ietekmju uz biotopiem novērtēšanai Salacas upes baseinā
1-08/97/2006 Latvijas Ekotūrisma savienība
Piešķirt - 13 773.40 €
§ 3.23 Sabiedrības iesaistīšana dabas daudzveidības saglabāšanai NATURA 2000
1-08/77/2006 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 42 532.48 €
§ 3.24 Migrējošo zivju sugu aizsardzības akcija ,,Dzīvais ūdens”
1-08/29/2006 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 3.25 Jāņa Ilstera dārza projektēšana
1-08/13/2006 Vestienas pagasta padome
Piešķirt - 2 019.06 €
§ 3.26 Pļavu atjaunošana un apsaimniekošana Abavas ielejā
1-08/40/2006 Abavas ielejas attīstības centrs
Atlikt
§ 3.27 Balvu rajona dižkoku apzināšana, izpēte, glābšana
1-08/96/2006 Dabas retumu krātuve, ASF
Piešķirt - 5 653.07 €
§ 3.28 Cēsu pilsētas “Avotu ielejas” bioloģiskās daudzveidības veicināšana II kārta
1-08/25/2006 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 15 745.50 €
§ 3.29 Dabisko biotopu un kāpu joslas aizsardzība Pāvilostā
1-08/16/2006 Sakas novada dome
Piešķirt - 8 192.90 €
§ 3.30 Latvijas vides kvalitātes fitoindikatīvais vērtējums
1-08/8/2006 LU Bioloģijas institūts
Noraidīt
§ 3.31 Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana dendroloģiskajā ainavu parkā “Lazdukalni”
1-08/44/2006 Lazdukalni 2000
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.32 Dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamā teritorijā „Abavas senleja”
1-08/72/2006 Campo
Atlikt
§ 3.33 Emzes un Spārītes parka sakārtošana un pastaigu taku ierīkošana, Gulbenes pilsētā
1-08/2/2006 Gulbenes pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.34 Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” dabas aizsardzības plāna izveide
1-08/3/2006 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 3 201.46 €
§ 3.35 Pokratas ezera un Vārnienes upes apkārtnes labiekārtošana
1-08/100/2006 Rugāju pagasta padome
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.36 Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Polīšu gravu apkārtnē Saldus rajona Šķēdes pagastā
1-08/108/2006 Šķēdes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.37 Stilmju dzirnavu ezera slūžu atjaunošana
1-08/67/2006 Kursīšu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.38 Imulas senlejas ainavu apskates vietu sakārtošana Gaiķu pagastā
1-08/110/2006 Gaiķu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.39 Preiļu rajona Riebiņu novada potenciālās NATURA 2000 teritorijas dabas aizsardzības plāna izstrāde, un šo teritoriju ietekmējošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija
1-08/4/2006 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 3.40 Atjaunojot un saudzējot dabu, domāsim par nākotni
1-08/12/2006 Rēveļu pamatskola
Noraidīt
§ 3.41 Kursi apdraudēto abinieku sugu menedžmentā Darela Savvaļas dzīvnieku aizsardzības trestā
1-08/276/2006 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 2 184.11 €
Projektu kategorijas "Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana" pieteikumi
§ 4.1 Ūdenstilpju attīstības iespējas izstrādāto kūdras ieguves vietu rekultivācijai
1-08/11/2006 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 8 025.00 €
§ 4.2 Ilgtspējīga Dabas resursu izmantošana tūrisma piedāvājumā
1-08/19/2006 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 13 596.96 €
§ 4.3 Metodoloģijas izstrāde bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobajai pārstrādei lauku reģionos
1-08/89/2006 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 22 349.05 €
§ 4.4 Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana Latvijas reģionos un vides, ekonomisko un sociālo ieguvumu novērtējums nacionālajā un reģionālajā līmenī
1-08/64/2006 LZA Fizikālās enerģētikas institūts
Piešķirt - 10 177.80 €
§ 4.5 Platspīļu vēža populāciju aizsardzība, ilgtspējīga attīstība un izmantošana
1-08/31/2006 Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.6 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmas pilnveidošana ES direktīvu prasībām un vadlīniju izstrāde sistēmas tālākai attīstībai
1-08/27/2006 Vides projekti
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 4.7 Nacionālās programmas vadlīniju izstrāde Baltijas jūras piekrastes un upju baseinu krastu erozijas mazināšanas pasākumu veikšanai
1-08/66/2006 Vides projekti
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.8 Oglekļa dioksīda ģeoloģiskās uzglabāšanas saimniecības izpēte: to piemērotība Latvijas apstākļiem
1-08/81/2006 RTU, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Noraidīt
§ 4.9 Ekonomisko un finanšu instrumentu izmantošanas iespējas un to novērtējums atjaunojamo energoresursu attīstībā Latvijā
1-08/63/2006 In Corpore
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 4.10 Latvijas minerālo izejvielu izpēte un to izmantošanas tehnoloģiju izstrāde vides prasībām atbilstošas saimniekošanas nodrošināšanai
1-08/5/2006 RTU, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Noraidīt
§ 4.11 Baltijas jūras Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā potenciālo vēja elektrostaciju izvietošanas politiskie, juridiskie, ekonomiskie, tehniskie un vides aizsardzības aspekti
1-08/62/2006 Omahas projekti
Noraidīt
§ 4.12 Latvijā īstenojamu siltumenerģijas ražošanas, pārvades un izmantošanas tehnoloģiju izpēte no tehniskā, vides un ekonomiskā viedokļa
1-08/32/2006 Bek-Konsult
Noraidīt
§ 4.13 Biomasas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, pielietojot inovatīvās tehnoloģijas, ievērojot standartus un normatīvus koksnes kurināmā izmantošanai atbilstoši ES prasībām
1-08/73/2006 LZA Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
§ 4.14 Pētījumi par biomasas potenciāla novērtēšanu bioenerģijas ražošanai un izmantošanai Neretas pagastā
1-08/50/2006 AVIKA
Noraidīt
§ 4.15 Vides prasībām atbilstošu saimniekošanas tehnoloģiju izpēte atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciāla un apkures tehnoloģiju ekonomisko iespēju izvērtēšana Salas pagastā
1-08/49/2006 AVIKA
Noraidīt
§ 4.16 Pētījumi par biomasas potenciāla novērtēšanu bioenerģijas ražošanai un izmantošanai Ropažu novadā
1-08/52/2006 Bračs un Co
Noraidīt
§ 4.17 Pētījumi par biomasas potenciāla novērtēšanu bioenerģijas ražošanai un izmantošanai Variešu pagastā
1-08/51/2006 Bračs un Co
Noraidīt
§ 4.18 Vides prasībām atbilstošu saimniekošanas tehnoloģiju izpēte atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciāla un apkures tehnoloģiju ekonomisko iespēju izvērtēšana Sēlpils pagastā
1-08/84/2006 Vides Konsultantu Aģentūra
Noraidīt
§ 4.19 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģiju potenciāla un ekonomisko iespēju izvērtējums Lībagu pagasta apdzīvoto vietu siltumapgādē
1-08/43/2006 Uniprojekts
Noraidīt
§ 4.20 Eiropas Komisijas Ekodizaina direktīvas pamatnostādņu ieviešanas situācijas izpēte Latvijā
1-08/80/2006 Sanita Biksiniece
Noraidīt
§ 4.21 Pētījumi par saules enerģijas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā Sēlpils pagastā
1-08/86/2006 Vides Konsultantu Aģentūra
Noraidīt
§ 4.22 Latvijas ģeotermālo resursu un zemes siltuma potenciāla izmantošanas iespēju izvērtējums
1-08/41/2006 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.23 Tehnoloģisko iespēju izpēte centralizētas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmas izveidei Talsu rajona pašvaldībās
1-08/42/2006 ŪKS - Projekts
Noraidīt
§ 4.24 Mazvērtīgās koksnes izmantošanas tehniski ekonomiskais izvērtējums
1-08/36/2006 G.M.Koks
Noraidīt
§ 4.25 Latvijas rajonu vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciāla vērtēšanas metodikas izstrāde
1-08/18/2006 Anna Vološčuka
Noraidīt
§ 4.26 Motorzāģu ķēžu eļļu ietekme uz vidi Latvijas mežos
1-08/111/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 4.27 Enerģētiskās koksnes patērētāju un piedāvātāju datubāze
1-08/65/2006 Vides projekti
Noraidīt
Projektu kategorijas "Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa" pieteikums
§ 5.1 Datu ieguve Rīgas aglomerācijas trokšņu stratēģiskās kartes izstrādei
1-08/56/2006 Rīgas domes Vides departaments
Piešķirt - 42 686.15 €
Dažādi
§ 6.1 LVAF 10 gadu jubilejas konkursu skolēniem sagatavošana un realizācija
1-08/112/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 11 627.71 €
§ 6.2 Vides izglītības fonda (FEE) programmu realizācija Latvijā 2006.gadā
1-08/474/2005 Vides Izglītības fonds
Atlikt
§ 6.3 Zemes iegāde īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/296/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 6.4 Dabas lieguma "Lielupes grīvas pļavas" dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/68/2005 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.5 Programmas "Zemes zīme, vēja smarža, plaukstas nospiedums" realizācija, veicinot ilgtspējīgu attīstību Jūrmalas pilsētā
1-08/241/2005 Zaļais Ordenis-pasaku māja ''Undīne''
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.6 Rokasgrāmatas pilnveidošana un ieviešana dabas aizsardzības kontrolē
1-08/49/2005 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.7 Rīgas un Latgales zoodārzu akcija "Bruņrupuči briesmās"
1-08/74/2005 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.8 Labi sēņu māmiņai
1-08/140/2005 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.9 Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes un tās pamatnes nostiprināšana
1-08/416/2004 Bauskas rajona padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.10 Mācību līdzekļu sagatavošana un izdošana pašvaldību vides pārvaldības speciālistu apmācībai
1-08/219/2002 LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.11 Ciemata Bille ūdensapgādes kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija
1-08/175/2005 Amatas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.12 Ventspils KS administratīvo ēku remonts
1-08/345/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 6.13 Tehniskā aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums LU VZPI
1-08/440/2005 LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts
Apstiprināt izmaiņas