Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 18 - 23.12.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Vienošanās ar VIDM un tās padotībā esošajām iestādēm
§ 1.3 Par subsīdiju kvotu sadali 2006.gada I ceturksnim
Piešķirt - 640 292.31 €
Vides izglītības un audzināšanas projektu pieteikumi (plašsaziņas līdzekļi, izdevējdarbība)
§ 2.1 TV raidījumu cikls "Vides fakti" un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/499/2005 Vides projekti
Piešķirt - 163 630.26 €
§ 2.2 Žurnāls "Vides Vēstis" 2006.gads
1-08/478/2005 Vides Vārds
Piešķirt - 84 807.43 €
§ 2.3 Bērnu tuvināšana dabai - 2006
1-08/458/2005 Zaļais circenis
Piešķirt - 35 739.69 €
§ 2.4 Raidījums "Zaļais vilnis" Latvijas Radio 1.programmā
1-08/482/2005 Latvijas Radio
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.5 Raidījumu cikls par dabas vērtībām NATURA 2000 un saimniekošanu - "Zaļais īpašums"
1-08/491/2005 Labvakar
Piešķirt - 50 058.05 €
§ 2.6 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana
1-08/486/2005 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 11 555.14 €
§ 2.7 Radio programma "Noasa šķirsts" (krievu valodā)
1-08/465/2005 Latvijas Radio
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.8 Brošūra "Vērtīgākie Cēsu kokaugi un to nozīme pilsētvides ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā"
1-08/483/2005 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 4 053.76 €
§ 2.9 Vides izglītība žurnālā "Spicīte" - Gribu visu zināt!
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.10 Ceļvedis videi draudzīgai dzīvošanai
1-08/492/2005 Zaļā brīvība
Noraidīt
§ 2.11 Vides raidījums "Dabas taka"
1-08/457/2005 Filmu studija "Ezis"
Piešķirt - 17 195.41 €
§ 2.12 Otiņas un pildspalvas ceļojums Madonas rajonā
1-08/464/2005 Madonas Bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 772.62 €
§ 2.13 Vides izglītība SPICĀS pielikumā DABAS DRAUGI
Noraidīt
§ 2.14 Brošūras "Nevalstisko organizāciju aktīva līdzdalība - priekšnoteikums efektīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālās politikas īstenošanai" sagatavošana un izdošana
1-08/466/2005 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 2.15 Zaļā iepirkuma veicināšana valsts, pašvaldību un privātajā sektorā
1-08/501/2005 Vides projekti
Atlikt
§ 2.16 Vašingtonas (CITES) un Ramsāres konvenciju mājas lapu izveide
1-08/494/2005 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Noraidīt
§ 2.17 "Dabas grāmata" (Bērnu TV raidījumu cikls par dabu un dzīvniekiem)
1-08/479/2005 Latvijas Televīzija
Piešķirt - 45 531.90 €
§ 2.18 Dokumentāli izglītojošās filmas "Engure. Jūras dāvātais ezers" pavairošana DVD formatā L-jas vispārizglītojošo skolu bibliotēku un vides māc. kabinetu, kā arī vides izglītības organizāciju vajadzībām
1-08/502/2005 elm media, SIA
Noraidīt
§ 2.19 Pie dabas krūts - 2006
1-08/490/2005 Balvu Vaduguns
Noraidīt
§ 2.20 Žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba" (MMD)
1-08/485/2005 Dumpis
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 2.21 Sadaļas "Zaļā zeme" un "Zeļonij mir"interneta portālā TVNET
1-08/459/2005 Grafton Entertainment, SIA
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.22 Televīzijas raidījumu oriģinālcikls "Makšķerēšana un Latvijas ūdeņu daba" - latviešu valodā un krievu valodā (ar titriem latviešu valodā)
1-08/481/2005 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.23 Izglītojošo materiālu sērija "Trakas lietas…"
1-08/497/2005 Alianse ilgtspējīgai attīstībai
Noraidīt
§ 2.24 Informatīvā materiāla par Ūdens struktūrdirektīvas 2002/60/EC ieviešanu Latvijā izstrāde
1-08/500/2005 Vides projekti
Noraidīt
§ 2.25 Rūpnieciskās vides aizsardzības interneta portāls www.virums.lv
1-08/498/2005 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
§ 2.26 Animācijas filmas "Plastmasas ceļš" izveidošana
1-08/495/2005 Latvijas Zaļā josta
Atlikt
§ 2.27 Informatīvi izglītojošā interneta resursa "Vidzemes vide" (www.vidzemesvide.lv) izveide
1-08/484/2005 Labas idejas
Noraidīt
§ 2.28 Informatīvs fotoalbums "Latvijas klintis, alas un ūdenskritumi"
1-08/480/2005 Terēze Zaķe
Noraidīt
§ 2.29 Informatīvs izdevums "Zaļo iepirkumu rokasgrāmata"
1-08/496/2005 Alianse ilgtspējīgai attīstībai
Atlikt
Par projektu īstenošanas laika pagarinājumu
§ 3.1 Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu izstrāde
1-08/291/2005 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Latvijas Republikas ceturtā nacionālā ziņojuma ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Kioto protokola progresa ziņojuma tipogrāfiskā iespiešana
1-08/429/2005 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Tehniskā aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums LU VZPI
1-08/440/2005 LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Vides modelēšanas mācību datorklases izveidošana Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē
1-08/443/2005 LU Bioloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.5 Zaļās brīvības vides informācijas centra darbība
1-08/273/2005 Zaļā brīvība
Apstiprināt izmaiņas
Subsīdijas par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 4.1 SIA "Gatve" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/12/2005 Gatve
Piešķirt - 1 280.58 €
§ 4.2 SIA "Rīgas metāls" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/13/2005 Rīgas metāls
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 4.3 SIA "Varāns" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006. gadā
3-01/14/2005 Varāns
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.4 SIA "Latgales metāls" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006.gadā
3-01/15/2005 Latgales metāls, SIA
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 4.5 SIA "Kuusakoski" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006. gadā
3-01/16/2005 Kuusakoski SIA
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.6 SIA "Kloniņi" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006.gadā
3-01/17/2005 Kloniņi
Piešķirt - 8 964.09 €
Dažādi
§ 5.1 Domā globāli, rīkojies lokāli
1-08/168/2005 Bērnu vides skola
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Mājaslapa "Latvijas dabas pieminekļi"
1-08/598/2004 Dabas retumu krātuve, ASF
Apstiprināt izmaiņas