Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 16 - 05.12.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" līdzekļu izlietojuma programma 2006.gadam
Konkursa "Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2005" un "Sakoptākais Latvijas pagasts 2005" laureātu projektu pieteikumi
§ 2.1 Gulbenes pilsētas Dzirnavu dīķa, līmeni regulējošo, slūžu remonts
1-08/456/2005 Gulbenes pilsētas dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.2 Attīrīšanas iekārtu modernizācija Lizuma pagastā
1-08/467/2005 Lizuma pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.3 Šķilbēnu mākslīgās ūdenskrātuves attīrīšana
1-08/473/2005 Šķilbēnu pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.4 Spartaka ielas rajona ūdensapgādes sistēmas renovācija
1-08/476/2005 Ozolnieku novada dome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.5 "Elles kalna" alas atjaunošana
1-08/477/2005 Jaunpils pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.6 Rojas ūdenssaimniecības elektroapgādes drošības uzlabošana - dīzeļģeneratora iegāde (30kw)
1-08/628/2005 Rojas pagasta padome
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.7 Tebras krasta nostiprināšanas un labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde
1-08/475/2005 Aizputes pilsētas dome
Piešķirt - 7 114.36 €
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kārtējo izdevumu projektu pieteikumi
§ 3.1 Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas situāciju seku likvidācija
1-08/400/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 3.2 Nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana
1-08/401/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 613 835.44 €
§ 3.3 Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu apglabāšanu tās teritorijā
1-08/391/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.4 Sabiedrības informēšanas pasākumi bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā
1-08/399/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 3.5 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras specializētā autotransporta garāžas renovācijas projekta vadīšana un apkalpošana
1-08/403/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 3.6 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras Dubultu speciecirkņa radioaktīvi piesārņoto ēku, būvju un teritorijas dezaktivācija un sagatavošana noņemšanai no valsts uzraudzības
1-08/402/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 3.7 Projekta ieviešanas vienības uzturēšana Kohēzijas fonda finansētā projekta - Bīstamo atkritumu poligona būvniecība Dobeles rajona Zebrenes pagastā ieviešanas nodrošināšanai
1-08/450/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.8 Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu robežu koordinātu noteikšana dabā un iezīmēšana kartēs M 1:10 000
1-08/300/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.9 Dabas aizsardzības plāna ieviešana dabas parkam "Piejūra"
1-08/425/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.10 Interaktīvās spēles izveide par Vašingtonas konvenciju
1-08/305/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 3.11 Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi dabas parkā "Embūte"
1-08/301/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.12 Vašingtonas konvencijas veiksmīga ieviešana un realizācija
1-08/299/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.13 Dabas aizsardzības plānu ieviešana un sabiedrības iesaiste dabas aizsardzības plānu izstrādē un ieviešanā.
1-08/298/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 3.14 Dabas aizsardzības pārvaldes darbības efektivitātes paaugstināšana
1-08/297/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 3.15 ĪADT vienotā vizuāli - grafiskā stila vadlīniju rokasgrāmatas izdošana un popularizēšana
1-08/294/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.16 Informatīvas kampaņas par ierobežoti izmantojamām sugām turpināšana
1-08/293/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 3.17 Semināri "Dabas aizsardzības plānu izstrāde un ieviešana"
1-08/292/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 3.18 "Vitrīnu izveide par Vašingtonas konvencija iekļautajām sugām" un "Informatīvas kampaņas par ierobežoti izmantojamām sugām turpināšana"
1-08/209/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.19 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmju popularizēšana un atpazīstamības organizēšana kopā ar sociālo reklāmu par dabas aizsardzību kopumā
1-08/302/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.20 Multimediāla nodrošinājuma izveide Gaujas nacionālā parka Apmeklētāju centram un Dabas izglītības centra Zaļajai bibliotēkai
1-08/383/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.21 Sabiedrības vides apziņas celšana - pamats dabas aizsardzībai
1-08/382/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 3.22 Meža apsaimniekošanas plānu izstrādāšana Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā
1-08/379/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 3.23 Valsts zemes uzmērīšana un reģistrēšana zemesgrāmatā
1-08/385/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 3.24 Elektronisko dokumentu vadības sistēmas izstrāde un ieviešana Gaujas nacionālā parka administrācijā
1-08/388/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.25 Jauniešu vides izglītošana un nodarbinātība
1-08/378/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.26 Antropogēno ietekmju novērtēšana pļavu un alu biotopos
1-08/374/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.27 Gaujas nacionālā parka admimistrācijas vides valsts inspektoru nodrošināšana ar dienesta formas tērpiem.
1-08/377/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 3.28 Ķemeru nacionālā parka apgrūtinājumu ierakstīšana zemesgrāmatās
1-08/420/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.29 Aizsargājamo augu sugu inventarizācija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/334/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.30 Meža inventarizācijas datu aktualizācija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/418/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 3.31 Jaunās Ģeoloģijas - paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. - 2009.)
1-08/320/2005 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.32 Vides gidu darbības nodrošinājums Latvijā
1-08/319/2005 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 3.33 Mazo HES inventarizācija un apsekošana dabā
1-08/330/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 3.34 "Latvijas ilgstpējīgas attīstības indikatoru pārskata" sagatavošana un publicēšana
1-08/329/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 3.35 Eiropas ekomarķējuma sistēmas ieviešana Latvijā
1-08/326/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 3.36 CORINE Land Cover 2005
1-08/323/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 3.37 Vides monitoringa un informācijas nodrošinājums Latvijas Republikas likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpildei
1-08/327/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 341 489.23 €
§ 3.38 Dalība ES ķīmisko vielu pārvaldības institūciju darbā
1-08/324/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 15 651.59 €
§ 3.39 Upju un ezeru ūdensobjektu priekšizpēte Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EC monitoringa programmas ieviešanai
1-08/325/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 3.40 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra uzturēšana
1-08/463/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 16 270.54 €
§ 3.41 Slīteres nacionālā parka valsts zemju uzmērīšana
1-08/398/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.42 Slīteres nacionālā parka administrācijas valsts vides inspektoru nodrošināšana ar dienesta formas tērpiem
1-08/397/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 3.43 Slīteres nacionālā parka administrācijas pakļautībā esošo teritoriju apzīmēšana dabā
1-08/395/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 418.88 €
§ 3.44 Slīteres nacionālā parka administrācijas tūrisma infrastruktūras un informatīvo materiālu pilnveidošana
1-08/394/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.45 Seminārs "Vides aizsardzības aktuālās problēmas un to iespējamie risinājumi"
1-08/421/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 18 497.33 €
§ 3.46 Vides izglītības nodrošinājums Teiču dabas rezervātā
1-08/309/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.47 Dabas izziņas nometne Teičos
1-08/308/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 3 137.43 €
§ 3.48 Īpaši atzīmējamas dienas un pasākumi Teiču dabas rezervātā 2006. gadā
1-08/310/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.49 ES sadarbības programmas (IMPEL) un 2006. g. konferences nodrošināšana Latvijā
1-08/389/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 3.50 Valsts vides dienesta vides valsts inspektoru apmācība un starptautiskā pieredzes un inspektoru apmaiņa zvejas kontrolē
1-08/349/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.51 Kontroles lidojumi virs Latvijas ūdeņiem
1-08/351/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 3.52 Zaļā Sēlija - mūsu kopīgā rūpe
1-08/427/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 569.15 €
§ 3.53 Darba vides uzlabošana Valmieras RVP administratīvajā ēkā L.Paegles ielā 13.
1-08/353/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.54 Vienpadsmitā starptautiskā konkursa "Ūdens pasaule bērnu acīm" organizēšana
1-08/354/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 711.97 €
§ 3.55 Vides valsts inspektoru un ekspertu apmācība
1-08/356/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.56 Pārvaldes telpu krāsojuma atjaunošana
1-08/359/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.57 Projektam Nr.LIFE04NAT/LV/000199 ,,Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna"" Daugavpils RVP un Rēzeknes RVP kā partneru nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošinājums.
1-08/366/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 24 783.58 €
§ 3.58 Teritorijas apzaļumošana
1-08/363/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.59 Atļauju izdošanas konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana
1-08/364/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.60 Vadlīnijas ekspertiem "Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums"
1-08/365/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 544.37 €
§ 3.61 Pašvaldību amatpersonu un uzņēmēju izglītošana vides aizsardzībā (LRVP darbības zonā)
1-08/340/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.62 Logu žalūziju uzstādīšana
1-08/357/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.63 Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Valsts vides dienestā
1-08/339/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.64 Vadītāju apmācību kurss - ES valstu pieredze un prakse
1-08/426/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.65 Vides izglītības projekts "Vides aktualitāte: īpaši aizsargājamās dabas teritorijas"
1-08/341/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 3.66 Zivsaimniecības un vides informācijas sistēmu, VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes dispečerdienesta darbības nodrošināšana un Eiropas savienības prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana 2006.gadā.
1-08/346/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 3.67 Valsts vides dienesta darbinieku apdrošināšana
1-08/415/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 51 223.39 €
§ 3.68 Automašīnu noma Valsts vides dienesta operatīvas darbības nodrošināšanai
1-08/412/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.69 Īpašuma tiesības aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/417/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.70 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanas un ārkārtējās vides avāriju situācijās
1-08/471/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.71 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/405/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 170 744.62 €
§ 3.72 Kioto protokola elastīgo mehānismu sistēmas izveide Latvijā
1-08/406/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.73 Eiropas Savienības Vides komunikāciju tīkla "Green Spider Network" 12.gadskārtējās starptautiskās konferences par sabiedrības informēšanas pasākumiem Eiropas Savienībā nodrošinājums
1-08/470/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 18 497.33 €
§ 3.74 Finanšu vadības un budžeta integrētās sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/468/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 3.75 Eiropas Savienības integrācijas nodrošināšana dabas aizsardzībā
1-08/322/2005 Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments
Piešķirt - 38 417.54 €
§ 3.76 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Latvijas ilgtspējīgai attīstībai
1-08/414/2005 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.77 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas iestādes kapacitātes nodrošināšana juridiskos jautājumos
1-08/411/2005 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 12 549.73 €
§ 3.78 Vides pārvaldības nevalstiskās atbalsta sistēmas izveide Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/369/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.79 Janīšu-Dainas purva takas multifunkcionālā informācijas zīmju sistēma
1-08/370/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 4 225.93 €
§ 3.80 Izziņas materiāls "Dabas daudzveidība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā"
1-08/371/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 3.81 Dabā - ar izpratni
1-08/372/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.82 Īpašuma tiesību aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem īpašumiem, kas atrodas Ziemeļvidzemes biosferas rezervātā
1-08/422/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.83 Interaktīvā izstāde "Dabas un tautu ritmi Salacas krastos"
1-08/368/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 3.84 Dabas aizsardzības plāna izstrāde Natura 2000 teritorijai dabas liegumam „Dziļezers un Riebezers”
1-08/504/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 3.85 Dabas aizsardzības plāna izstrāde Natura 2000 teritorijai dabas lieguma zonai „Augstroze”
1-08/503/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.86 Apmācību seminārs trīspusējā projekta "Trilateral cooperation in environmental protection field (Ukraine, Latvia, Finland)" ietvaros
1-08/506/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 9 248.67 €
§ 3.87 Moldovas Vides ministra un viņu pavadošās delegācijas vizīte Rīgā
1-08/507/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 4 980.05 €
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kapitālo izdevumu projektu pieteikumi
§ 4.1 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras specializētā autotransporta garāžu renovācija
1-08/404/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 4.2 Īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas sistēmas optimizēšana - apsaimniekošanai nepieciešamā inventāra iegāde
1-08/304/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 339.76 €
§ 4.3 Portatīvie datori un programmatūra
1-08/295/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 4.4 Digitālā fotokamera ar paagstinātām iespējām
1-08/306/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 1 565.16 €
§ 4.5 Zemes iegāde īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/296/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.6 Pilnpiedziņas speciālās kravas automašīnas iegāde
1-08/303/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 4.7 Valsts zemes īpatsvara palielināšana Gaujas nacionālā dabas lieguma zonā
1-08/384/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 34 148.92 €
§ 4.8 Gaujas nacionālā parka administrācijas biroja ēkas ziemeļu spārna rekostrukcija Baznīcas ielā 3, Siguldā
1-08/390/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 89 640.92 €
§ 4.9 Datortehnikas nodrošinājums Gaujas nacionālā parka administrācijā
1-08/387/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 4.10 Gaujas nacionālā parka administrācijas vides valsts inspektoru materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/386/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 12 720.47 €
§ 4.11 Daudzfunkionālo ekotūrisma ēku telpu interjera projekta izstrāde
1-08/381/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 4.12 Zvārtes ieža Informācijas punkta piebraucamā ceļa remonts
1-08/376/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.13 Gūtmaņalas ūdens savākšanas sistēmas rekonstrukcijas II. Kārta
1-08/375/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 25 186.25 €
§ 4.14 Tūrisma infrastruktūras uzturēšanas tehniskais nodrošinājums
1-08/373/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 18 070.47 €
§ 4.15 Dumbrāja laipas rekostrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/331/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 4.16 Tūrisma un vides izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana un atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/419/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 18 810.37 €
§ 4.17 Teleskopu iegāde vides izglītības un putnu vērošanas pasākumu nodrošināšanai Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/333/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 6 050.05 €
§ 4.18 Putnu vērošanas torņa izveidošana Kaņiera ezera krastā
1-08/332/2005 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 4.19 Latvijas Dabas muzeja ēkas logu nomaiņa un fasādes remonts
1-08/317/2005 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 126 839.06 €
§ 4.20 Laboratorijas iekārtošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/318/2005 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 15 039.76 €
§ 4.21 Latvijas Dabas muzeja iekšējo elektrisko tīklu rekonstrukcija
1-08/321/2005 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 33 554.16 €
§ 4.22 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums
1-08/328/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 355 717.95 €
§ 4.23 Datortehnikas iegāde 2006.g.
1-08/452/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 99 601.03 €
§ 4.24 Mēbeļu iegāde Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai
1-08/462/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 40 941.71 €
§ 4.25 Vieglo kravas automašīnu iegāde Slīteres nacionālā parka administrācijai
1-08/396/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 36 994.67 €
§ 4.26 Ūdens transporta līdzekļu iegāde Slīteres nacionālā parka administrācijai
1-08/393/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 4.27 Teiču dabas rezervāta administratīvās ēkas telpu remonts, avārijas izeju un ugunsdrošības kāpņu pārbūve
1-08/314/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 4.28 Dzīvojamās mājas renovācija Brīvības ielā 35, Ļaudonā
1-08/313/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 4.29 Zooloģisko un botānisko kolekciju izveidošana, uzglabāšana un dokumentēšana Teiču dabas rezervāta administrācijā
1-08/307/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 4.30 Automašīnu iegāde
1-08/312/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 4.31 Teiču dabas rezervāta administrācijas vides inspekcijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
1-08/311/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.32 Teiču dabas rezervāta administrācijas atbalsta bāzes kapitālais remonts Krustkalnu dabas rezervātā
1-08/315/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 4.33 Autotransporta iegāde Valsts vides dienesta darbinieku vajadzībām
1-08/335/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 78 257.95 €
§ 4.34 "Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācijas 3. kārta"
1-08/336/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 142 287.18 €
§ 4.35 Valsts vides dienesta darbinieku darba apstākļu uzlabošana
1-08/337/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 18 497.33 €
§ 4.36 Valsts vides dienesta materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un nostiprināšana
1-08/342/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 4.37 Piestātnes VL-14 un krasta nostiprinājuma remonts un krāna uzstādīšana
1-08/343/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.38 Motorollera un apvidus velosipēdu iegāde Valsts vides dienesta darbinieku vajadzībām
1-08/338/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 4.39 VVD Ventspils RVP biroja ēkas Dārzu ielā 2, Ventspilī remonts
1-08/362/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.40 Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/361/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 386.43 €
§ 4.41 Teritorijas labiekārtošana
1-08/360/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.42 LR VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kuldīgas daļas ēkas remonts un teritorijas labiekārtošana
1-08/358/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.43 Datortehnika Valsts vides dienestam
1-08/355/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.44 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ēkas grīdas seguma nomaiņa
1-08/352/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.45 Valsts vides dienesta inspektoru darba aprīkojums
1-08/350/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.46 Inspektoru materiāltehniskās bāzes pilnveidošana ar ūdens transportu zivju resursu aizsardzībai un kontrolei
1-08/344/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 4.47 Salacgrīvas KS administratīvās ēkas remonts
1-08/348/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.48 Ventspils KS administratīvo ēku remonts
1-08/345/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.49 Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes administrātīvās ēkas 1. stāva pārplānošana un rekonstrukcija
1-08/472/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 4.50 Vides pārraudzības valsts biroja materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
1-08/413/2005 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 8 821.81 €
§ 4.51 Darba telpu iekārtošana Vides pārraudzības valsts birojā
1-08/410/2005 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 13 090.42 €
§ 4.52 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra būvprojekta izstrāde
1-08/407/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 103 158.21 €
§ 4.53 Izdevumi kapitālieguldījumiem interaktīvās izstādes "Dabas un tautu ritmi Salacas krastos" izveidei
1-08/367/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 4.54 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/423/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
Apakšprogrammas "Zivju aizsardzības pasākumi" projektu pieteikumi
§ 5.1 Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/380/2005 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 5.2 Slīteres nacionālā parka administrācijas pakļautībā esošo teritoriju zivju resursu izmantošanas kontrole
1-08/392/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 9 980.02 €
§ 5.3 Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos un blakusesošajās teritorijās 2006. gadā
1-08/316/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 5.4 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/347/2005 Valsts vides dienests, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
Piešķirt - 146 535.88 €
§ 5.5 Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Salacā un Burtnieku ezerā 2006.
1-08/408/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 8 537.23 €
Dažādi
§ 6.1 Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs" un "Labākais vides žurnālistikā" nodrošinājums
1-08/469/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 54 941.35 €
§ 6.2 EV 03/ Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
1-08/460/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 526 462.57 €
§ 6.3 Vides izglītības fonda (FEE) programmu realizācija Latvijā 2006.gadā
1-08/474/2005 Vides Izglītības fonds
Atlikt
§ 6.4 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra tehniski ekonomiskā pamatojuma un skiču projekta dokumentācijas sagatavošana
1-08/493/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 284 574.36 €
§ 6.5 Akcija ,,Nārām būt"
1-08/487/2005 Rain Project
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 6.6 TEP un tehnisko projektu izstrāde Salacgrīvas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izveidei mikrorajonos
1-08/636/2004 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.7 Tiesiskās bāzes izstrāde vecās militārās munīcijas meklēšanā un neitralizēšanā
1-08/202/2005 VentEko, SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.8 Ūdenstūristu ceļvedis pa Lielo Juglu un Rīgas ūdensceļiem. Teorētiskā izpēte, ekspedīcijas, sastādīšana, izdošana
1-08/158/2005 Staburaga bērni, SO
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.9 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.10 Latvijas vides aizsardzības fonda padomes fizisko personu prēmēšana
Piešķirt - 1 765.64 €
§ 6.11 Sabiedrības līdzdalības un caurspīdības principa nodrošināšana lēmumu pieņemšanas procesā vides aizsardzības projektos 2006.gadā
1-08/505/2005 Vides Vārds
Piešķirt - 15 879.25 €
§ 6.12 Galvanizācijas notekūdeņu neitralizācijas nosēdduļķu utilizācija Rēzeknes ražošanas un noliktavu apbūves zonā
1-08/185/2005 Rēzeknes pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvalde
Piešķirt - 6 402.92 €