Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 10 - 02.09.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par projektu konkursu kategorijā "Vides izglītība un audzināšana"
Pieteikums subsīdijām par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
§ 2.1 Pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
3-01/8/2005 Kloniņi
Piešķirt - 1 494.02 €
§ 2.2 Par grozījumiem līgumos „Par samaksātā nodokļa par transportlīdzekli atmaksu subsīdiju veidā par savāktajiem un apstrādātajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar likumu „Par dabas resursu nodokli”
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 3.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Ventspils raj. Usmas pag. Z/S „Grodmaņi”
1-19/12/2005 Ventspils RVP
Piešķirt - 1 064.31 €
§ 3.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Bračas”
1-19/13/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 017.63 €
Atliktie un iesniegtie projektu pieteikumi
§ 4.1 Darba telpu ierīkošana 20 cilvēkiem Rīgā, Voleru ielā 2
1-08/525/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 83 949.44 €
§ 4.2 "Vide un enerģija"
1-08/289/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 9 390.95 €
§ 4.3 Biogāzes ražotnes tehniski - ekonomiskās priekšizpētes veikšana un sabiedrības informēšanas nodrošināšana
1-08/428/2005 Latvijas Cūku audzētāju asociācija, Kooperatīvā sabiedrība
Piešķirt - 2 447.34 €
§ 4.4 Ilgtspējīga lauku tūrisma attīstība - vides, sociālo un ekonomisko aspektu nodrošinājums kopējai lauku ilgtspējīgai attīstībai
1-08/433/2005 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 7 435.93 €
§ 4.5 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana un teritorijas pārraudzība
1-08/434/2005 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 4.6 LVAF Konsultatīvās padomes darbības kvalitātes uzlabošanas pasākumi
1-08/436/2005 Vides Vārds
Piešķirt - 2 276.59 €
§ 4.7 Žirafu mītnes celtniecības II kārta
1-08/435/2005 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 227 659.49 €
§ 4.8 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nodrošināšana ar speciālo kravas autotransportu
1-08/437/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 29 119.07 €
Vētrā nodarīto postījumu novēršanas projekti
§ 5.1 Vētrā nodarīto postījumu novēršanas projekti
§ 5.2 Infrastruktūras atjaunošana dabas liegumā "Randu pļavas"
1-08/78/2005 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.3 Vētrā bojātu katlu mājas jumta seguma atjaunošana
1-08/79/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 5.4 Vētras postījumu novēršana Slīteres nacionālajā parkā
1-08/81/2005 Slīteres nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.5 Valsts vides dienesta ēku remontdarbi orkāna postījumu novēršanai
1-08/86/2005 Valsts vides dienests
Noraidīt
Dažādi
§ 6.1 Pārrobežu upju biotopi kā aizsargājamo sugu migrācijas koridori – monitoringa un apsaimniekošanas stratēģija
1-08/37/2005 Latvijas Entomoloģijas biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.2 Līdzfinansējums LIFE projektam "Jūras aizsargājamās teritorijas austrumu Baltijas jūrā - Latvijas komponente"
1-08/268/2004 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 23 115.98 €
§ 6.3 Par A/S "BAO" akciju atsavināšanu
§ 6.4 Par līdzekļu piešķiršanu sakoptākajiem Latvijas pagastiem un pilsētām projektu īstenošanai vides aizsardzībā
§ 6.5 Par LVAF logo izmantošanu