Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 06.04.2005 rezultāti

§ .1 Fonda finansiālais stāvoklis
Vispārīgie jautājumi
§ 1.2 Par grozījumiem subsīdiju līgumos
§ 1.3 Subsīdiju kvotu apstiprināšana 2. ceturksnim
Projektu kategorijas "Atkritumu apsaimniekošana" projekti
§ 2.1 Baltijas jūras valstu bīstamo atkritumu pārrobežu transporta informatīvās sistēmas izveide
1-08/201/2005 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 2.2 Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā atbilstoši ES prasībām
1-08/194/2005 Zemnieku saeima
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.3 Iedzīvotāju nederīgo medikamentu savākšanas sistēmas izveidošana Liepājas pilsētā
1-08/189/2005 Lautus
Piešķirt - 3 059.17 €
§ 2.4 Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas un apstrādes sistēmas ieviešana Salaspils pilsētā
Piešķirt - 10 244.68 €
§ 2.5 Infrastruktūras radīšana putupolistirola savākšanas un izmantošanas iespējām būvmateriālu ražošanā.
1-08/200/2005 Namfabrika
Noraidīt
§ 2.6 Atkritumu dalītā vākšana
1-08/206/2005 Madonas namsaimnieks SIA
Noraidīt
§ 2.7 Atkritumu pārstrādes un infekciju profilakses sistēmas izveide SIA "Tuberkulozes un plaušu slimību Valsts centrs"
1-08/197/2005 Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.8 Atkritumu konteineru uzstādīšana Sabiles novadā
1-08/190/2005 Sabiles novada pašvaldības aģentūra "Sabile"
Noraidīt
§ 2.9 Videi draudzīgas saimniekošanas prasībām atbilstošas šķirošanas - pārkraušanas stacijas izveide pie Mārupes pagasta izgāztuves
1-08/193/2005 Meliorators-J SIA
Piešķirt - 18 070.47 €
§ 2.10 Atkritumu pārstrādes un infekciju profilakses sistēmas izveide Madonas rajona pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"
1-08/196/2005 Madonas slimnīca, pašvaldības SIA
Noraidīt
§ 2.11 Atkritumu uzskaites statistikas sistēmas pilnveidošana Latvijā
1-08/199/2005 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 2.12 Bīstamo vielu iepakojuma apsaimniekošanas shēmas izstrāde un ieviešana pilotteritorijā Latvijā
1-08/198/2005 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 2.13 Atkritumu pārstrādes un infekciju profilakses sistēmas izveide Kuldīgas pašvaldības SIA "Kuldīgas slimnīca"
1-08/195/2005 Kuldīgas slimnīca
Noraidīt
§ 2.14 Atkritumu izgāztuves "Lindes" rekonstrukcija un sagatavošana rekultivācijai otrā daļa
1-08/205/2005 Madonas namsaimnieks SIA
Noraidīt
§ 2.15 Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas ietaises piegāde Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu noglabāšanas poligona Daibe vajadzībām
1-08/192/2005 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Noraidīt
§ 2.16 Šīfera jumta nomaiņa un tā apglabāšana Brocēnos azbesta atkritumu poligonā
1-08/183/2005 Cīravas ūdensdzirnavas
Noraidīt
Projektu kategorijas "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" projekti
§ 3.1 Galvanizācijas notekūdeņu neitralizācijas nosēdduļķu utilizācija Rēzeknes ražošanas un noliktavu apbūves zonā
1-08/185/2005 Rēzeknes pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvalde
Atlikt
§ 3.2 SIA "Labības sargs" noliktavās esoša ķīmiskā preparāta-hlorpikrīna-utilizācija
1-08/186/2005 Labības sargs
Noraidīt
§ 3.3 Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšanas un apzaļumošanas projekta 3.kārta (Riekstu kalna nostiprināšana)
1-08/181/2005 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 3.4 Gruntsūdeņu izpēte Ludzas Novadpētniecības muzeja brīvdabas teritorijā un ūdens novadīšanas sistēmas tehniskā projekta izgatavošana
1-08/184/2005 Ludzas pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.5 Sanācijas tehnoloģiju aprobācija un bijušā Rumbulas lidlauka sanācijas turpināšana
1-08/180/2005 Vides projekti
Piešķirt - 14 211.64 €
§ 3.6 Tiesiskās bāzes izstrāde vecās militārās munīcijas meklēšanā un neitralizēšanā
1-08/202/2005 VentEko, SIA
Atlikt
Avārijas seku likvidācijas projektu pieteikumi
§ 4.1 Piesārņotās vietas sanācija no naftas produktiem Rendas objektā "Valkā"
1-08/210/2005 Rendas pagasta padome
Noraidīt
§ 4.2 Kuldīgas pilsētas kanalizācijas sistēmas attīrīšana no mazuta piesārņojuma
1-08/211/2005 Kuldīgas novada pašvaldība
Piešķirt - 2 845.74 €
Dažādi
§ 5.1 Manuskripts izdevumam "Latvijas muižu parki" (pagaidu virsrksts)
1-08/319/2002 Ilze Māra Janelis
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Azbesta un tam pielīdzināmo vielu saturošo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana
1-08/208/2005 Vides ministrijas Investīciju departaments
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 5.3 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras "BAPA" valdījumā esošo nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmātās
1-08/204/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 8 501.66 €
§ 5.4 Platspīļu vēža populāciju aizsardzība, ilgtspējīga attīstība un izmantošana
1-08/50/2005 Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Riebiņu vidusskolas siltumapgādes sistēmas renovācija
1-08/424/2004 Riebiņu novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Dabas aizsardzības plāna izstrādāšana dabas liegumam "Pilskalnes Siguldiņa"
1-08/8/2005 Pilskalnes pagasta pārvalde
Apstiprināt izmaiņas