Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 23.03.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finasiālais stāvoklis
§ 1.2 Par A/S BAO akciju atsavināšanu
Projektu kategorijas "Vides izglītība un audzināšana" projekti
§ 2.1 Grāmata "Augu vides aizsardzība. Bioloģiskā daudzveidība."
1-08/80/2005 LU Bioloģijas institūts
Atlikt
§ 2.2 Vides dienas 2005
1-08/146/2005 Vides projekti
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.3 Ūdenstūristu ceļvedis pa Lielo Juglu un Rīgas ūdensceļiem. Teorētiskā izpēte, ekspedīcijas, sastādīšana, izdošana
1-08/158/2005 Staburaga bērni, SO
Atlikt
§ 2.4 Dokumentālā informācija kā sabiedrības izglītošanas un viedokļa formēšanas līdzeklis Natura 2000 teritorijā Embūtes paugurainē
1-08/625/2004 Vides projekti
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.5 Bikstu muižas parka vēsturiskās un vides aktualizācija, bioloģiskās daudzveidības izpēte un tā sakopšana
1-08/137/2005 Bikstu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.6 Dižkoku, parku un aleju aprakstu konkurss
1-08/153/2005 Ceļteka
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.7 Ekspedīcija "Cilvēku atstātās pēdas dabā"
1-08/82/2005 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Piešķirt - 1 252.13 €
§ 2.8 Elektroniska resursu krātuve sabiedrības izglītošanai vides jautājumos
1-08/147/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.9 Sabiedriskā kampaņa videi draudzīgas ES ķīmisko vielu reformas nodrošināšanai
1-08/155/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.10 Izglītojošu semināru cikls vides aktīvistiem
1-08/157/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.11 Zaļā prakse
1-08/117/2005 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.12 Informatīvā kampaņa "Trakas lietas …"
1-08/154/2005 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.13 Praktiskais zivju ceļvedis
1-08/99/2005 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 2.14 Vides informācijas nodrošināšana Brocēnu novadā
1-08/93/2005 Brocēnu novada dome
Noraidīt
§ 2.15 Apmācību un informācijas sistēmas "Zaļie lauki - veselīga pilsēta" izveide
1-08/120/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.16 Sadarbības tīkls vides interešu aizstāvībai
1-08/121/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.17 Pāvilostas pelēkās kāpas iemītnieki
1-08/116/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.18 Zaļās klases izveidošana
1-08/166/2005 Vanagu pamatskola
Noraidīt
§ 2.19 Ne lūgts, ne gaidīts, ne aizsargāts
1-08/611/2004 Staiceles pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.20 Studentu iesaistīšana vides aizsardzības kustībā
1-08/156/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.21 Medicīnas darbinieku apmācība darbam ar veselības aprūpes atkritumiem atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem
1-08/129/2005 Vides risinājumi,SIA
Noraidīt
§ 2.22 "Vides pārvaldība" tālmācības programmas izstrāde
1-08/90/2005 Zygon Baltic Consulting, Latvijas - Lielbritānijas kopuzņēmums, SIA
Noraidīt
§ 2.23 Izglītojoša kampaņa "Šķirosim atkritumus Abavas ielejā"
1-08/174/2005 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 2.24 Faunas un floras izpēte Gailīšu pamatskolas apkārtnē
1-08/597/2004 Gailīšu pamatskola
Noraidīt
§ 2.25 Lēdurgas dendroparka muzeja celtniecības pabeigšana
Noraidīt
§ 2.26 Mobilais informācijas centrs
1-08/617/2004 Zaļā punkta klubs
Noraidīt
§ 2.27 Domāsim zaļi - dzīvosim zaļi
1-08/178/2005 Balvu rajona Interešu izglītības metodiskais centrs
Noraidīt
Apakšprogramma "Vides izglītības fonda programma"
§ 3.1 Vides izglītības fonda (FEE) programmu realizācija Latvijā 2005. gadā.
1-08/207/2005 Vides aizsardzības klubs
Atlikt
Apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" investīciju projekti
§ 4.1 EV 03/ Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
1-08/182/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 329 764.77 €
§ 4.2 Azbesta un tam pielīdzināmo vielu saturošo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana
1-08/208/2005 Vides ministrijas Investīciju departaments
Atlikt
§ 4.3 Azbesta un tam pielīdzināmo vielu saturošo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana
1-08/1/2005 Vides projekti
Noraidīt
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projekti
§ 5.1 Natura 2000 teritoriju robežu precizēšana atbilstoši aktualizētam kartogrāfiskajam materiālam M 1:10 000
1-08/499/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 7 751.81 €
§ 5.2 Informatīvā kampaņa par ierobežoti izmantojamām sugām
1-08/502/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 5.3 ĪADT vienotais stils un informatīvās zīmes
1-08/495/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 32 726.05 €
§ 5.4 Stokholmas konvencijas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem nacionālā ieviešanas plāna izpilde
1-08/514/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 10 674.38 €
§ 5.5 Izziņas materiāls "Dabas daudzveidība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā"
1-08/448/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 5.6 Darba telpu ierīkošana 20 cilvēkiem Rīgā, Voleru ielā 2
1-08/525/2004 Jūras vides pārvalde
Atlikt
§ 5.7 Liepājas RVP administratīvās ēkas fasādes remonts
1-08/574/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 47 097.06 €
§ 5.8 Rēzeknes RVP materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
1-08/485/2004 Rēzeknes RVP
Noraidīt
§ 5.9 Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un nostiprināšana
1-08/487/2004 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 6 502.52 €
§ 5.10 Dabas aizsardzības tiesiskā režīma kontroles pilnveidošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/578/2004 Valmieras RVP
Piešķirt - 2 404.65 €
§ 5.11 Seifi konfidenciālas informācijas un materiālo vērtību glabāšanai
1-08/511/2004 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 5.12 Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/445/2004 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 9 675.53 €
§ 5.13 Materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/576/2004 Liepājas RVP
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 6.1 Dabas aizsardzības reģionālās pārvaldes sistēmas modeļa izstrāde
1-08/48/2005 Vides projekti
Piešķirt - 7 825.79 €
§ 6.2 Rokasgrāmatas pilnveidošana un ieviešana dabas aizsardzības kontrolē
1-08/49/2005 Vides projekti
Piešķirt - 12 094.41 €
§ 6.3 VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" ūdens aizsardzība un ūdens apgādes saimniecības attīstība
1-08/87/2005 Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, Veselības ministrijas VSIA
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 6.4 Ūdens videi bīstamo vielu apzināšana un to emisiju samazināšanas iespējas Latvijā
1-08/111/2005 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 6.5 Lašiem būt Sakas, Tebras un Durbes upēs!
1-08/92/2005 Sakas novada dome
Noraidīt
§ 6.6 Centrālās katlu mājas rekonstrukcija Pampāļos
1-08/3/2005 Pampāļu pagasta padome
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 6.7 Enerģētiskās koksnes patērētāju un piedāvātāju datubāze
1-08/29/2005 Vides projekti
Noraidīt
§ 6.8 Vētras postījumu novēršana Jūrkalnē
1-08/72/2005 Jūrkalnes pagasta padome
Piešķirt - 3 841.75 €
§ 6.9 Teiču dabas rezervāta vienīgā iedzīvotāja Jāzepa Salenieka prēmēšana
1-08/203/2005 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 569.15 €
§ 6.10 Cēsu pilsētai nozīmīgu kokaugu izvērtējums un sabiedrības informēšana par tiem
1-08/26/2005 Cēsu pilsētas dome
Noraidīt
§ 6.11 Otrā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta (2000-2004) datu apkopošana un sagatavošana publicēšanai
1-08/53/2005 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.12 Pilnu izmaksu segšanas principa ieviešana atkritumu apsaimniekošanā
1-08/46/2005 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 6.13 TEP un tehnisko projektu izstrāde Salacgrīvas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izveidei mikrorajonos (tāmes izmaiņas)
1-08/636/2004 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.14 VI Baltijas terioloģijas konference Latvijā
1-08/21/2005 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.15 Vides izglītība žurnālā "Spicīte" - Es gribu zināt, kas tas ir?
Apstiprināt izmaiņas