Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 09.03.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par nolietotu transportlīdzekļu apstrādes subsīdijām
§ 1.3 Par izmaiņām "Ceturkšņa pārskata par projekta īstenošanu" formā
Projektu kategorijas "Ūdeņu aizsardzība" projektu pieteikumi
§ 2.1 VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" ūdens aizsardzība un ūdens apgādes saimniecības attīstība
1-08/87/2005 Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, Veselības ministrijas VSIA
Atlikt
§ 2.2 Sadzīves notekūdeņu augsnes filtru attīrīšanas iekārtu plānošana un būvniecība Pālē, Latvijā
1-08/421/2004 Pāles pagasta padome
Noraidīt
§ 2.3 Cīrulīšu kanalizācijas sūknētavas rekonstrukcija
1-08/88/2005 Vinda, Cēsu pilsētas SIA
Noraidīt
§ 2.4 Ūdens kvalitātes uzlabošana Valgundes ciemā un Kalnciema vidusskolā
1-08/102/2005 Valgundes pagasta padome
Piešķirt - 27 319.14 €
§ 2.5 Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve alternatīvo sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Līgotnes 1"
1-08/126/2005 Glūdas pagasta padome
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.6 Ūdens videi bīstamo vielu apzināšana un to emisiju samazināšanas iespējas Latvijā
1-08/111/2005 Baltijas Vides Forums
Atlikt
§ 2.7 Lašiem būt Sakas, Tebras un Durbes upēs!
1-08/92/2005 Sakas novada dome
Atlikt
§ 2.8 Sadzīves notekūdeņu augsnes filtru attīrīšanas iekārtu plānošana un būvniecība Pociemā, Latvijā
1-08/420/2004 Katvaru pagasta padome
Noraidīt
§ 2.9 Starptautiskā specializētā atkritumu izvietošanas un vides gadatirga "IFAT 2005" un atkritumu saimniecības uzņēmumu pieredzes apmaiņas apmeklējums
1-08/152/2005 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 2.10 Alternatīvu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ieviešana Latvijā
1-08/144/2005 Carl Bro
Noraidīt
§ 2.11 Tehniskā projekta izstrāde “Ūdenssaimniecības attīstība Ilzeskalnā”
1-08/96/2005 Ilzeskalna pagasta padome
Noraidīt
§ 2.12 Modernu metožu izstrāde ūdens piesārņojuma operatīvai diagnostikai
1-08/101/2005 LU Cietvielu fizikas institūts
Noraidīt
§ 2.13 Brencēnu avota sakopšana un tā apkārtnes labiekārtošana
1-08/143/2005 Bērzaunes pagasta padome
Piešķirt - 426.86 €
§ 2.14 Jaunpils ezera renovācijas projekta izstrāde
1-08/133/2005 Jaunpils pagasta padome
Noraidīt
§ 2.15 Zalguskas muižas dīķa ūdens un zivju resursu atjaunošanas projekts
1-08/77/2005 Osvalds Lucāns
Noraidīt
§ 2.16 Ezeres pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/76/2005 Ezeres pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.17 Atdželžošanas iekārtu uzstādīšana Kaives pagastā
1-08/124/2005 Kaives pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.18 Katvaru pagasta Pociema, Priedes un Tiegažu ūdenssaimniecību rekonstrukcija
1-08/130/2005 Katvaru pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.19 Ciemata Bille ūdensapgādes kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija
1-08/175/2005 Amatas novada dome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.20 Šķaunes ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/131/2005 Šķaunes pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.21 Ūdens atdzelžošanas staciju rekonstrukcija Tabores un Cibuļovkas ciemos
1-08/164/2005 Tabores pagasta padome
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.22 Luknas (Vīgantu) centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
1-08/176/2005 Višķu pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.23 Pansionāta "Balvi" attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/100/2005 Balvi, Pansionāts
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.24 Bārtas Kubs
1-08/163/2005 Bārtava, Atklātais sabiedriskais vides pārvaldes centrs
Piešķirt - 34 547.33 €
§ 2.25 Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Čornajas un Ratnieku ciemā
1-08/105/2005 Čornajas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.26 Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde atbilstoši ES prasībām "Ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija Feimaņos"
1-08/169/2005 Feimaņu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.27 Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes rekonstrukcijai Lūznavas ciemā
1-08/106/2005 Rūķis L, SIA
Noraidīt
Projektu kategorijas "Vides izglītība un audzināšana" projektu pieteikumi
§ 3.1 Akcija "Tīri ūdeņi tīros krastos"
1-08/167/2005 Bērnu vides skola
Piešķirt - 1 778.59 €
§ 3.2 Rokasgrāmatas "Vides veselība" izdošana
1-08/141/2005 Darba Medicīna
Noraidīt
§ 3.3 Sasaucas Putnu dienas Vidzemē
1-08/171/2005 Gulbenes 2.vidusskola
Piešķirt - 826.69 €
§ 3.4 Starptautiskā vides konference Eco-Balt 2005, Rīgā, 2005. gada 5.-6. maijā
1-08/269/2004 Intego Plus, SIA
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.5 Labi sēņu māmiņai
1-08/140/2005 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Piešķirt - 5 264.63 €
§ 3.6 Dabas centri un vides interpretācija Baltijas jūras reģionā
1-08/127/2005 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 3.7 Vides labirintam - 10
1-08/95/2005 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.8 Zinātnisko darbu konkurss vides aizsardzības specialitātēs
1-08/612/2004 Latvijas Izglītības fonds
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.9 Ligzdojošo putnu monitoringa dalībnieku apmācības nometnes
1-08/149/2005 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 3.10 Mazo pašvaldību un vides speciālistu apmācības kursu cikla organizēšana par tēmu "Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu apkalpošana".
1-08/139/2005 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Noraidīt
§ 3.11 Grāmata "Augu vides aizsardzība. Bioloģiskā daudzveidība."
1-08/80/2005 LU Bioloģijas institūts
Atlikt
§ 3.12 Dabas ekspozīcijas izveides turpināšana Ludzas Novadpētniecības muzejā
1-08/135/2005 Ludzas novadpētniecības muzejs
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.13 Seminārs: Sargāsim savus dabas un kultūras pieminekļus
1-08/108/2005 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 967.55 €
§ 3.14 Vides izziņas taka "Manējā savējā Latvija" ar brīvdabas klasi skolas teritoritorijā
1-08/98/2005 Ogres pamatskola
Noraidīt
§ 3.15 Vides izglītības ekspozīcijas papildināšana "Dabas mājā" Papes ciemā
1-08/150/2005 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.16 Rīgas un Latgales zoodārzu akcija "Bruņrupuči briesmās"
1-08/74/2005 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.17 Ciklā "Ne lūgts, ne gaidīts, ne aizsargāts - bet izzināts! "
1-08/138/2005 Staiceles pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.18 Pastariņa taka
1-08/109/2005 Tukuma muzejs
Piešķirt - 1 088.50 €
§ 3.19 Dabas aizsardzības mācību materiāls - Valmieras rajona īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - to aizsardzība un iepazīšanās ar tām (buklets 1000 eks.)
1-08/594/2004 Valmieras rajona padome
Noraidīt
§ 3.20 Starptautiskās vides dienas 2005
1-08/118/2005 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.21 Reklāmas klips "Nē - kūlas dedzināšanai"
1-08/622/2004 Vides projekti
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 3.22 Plakāts "Latvijas apdraudētākie aizsargājamie augi 2005"
1-08/145/2005 Vides projekti
Noraidīt
§ 3.23 Vides aizsardzības dienas 2005
1-08/128/2005 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.24 MĀCĪBU DABAS - IZZIŅAS TAKA
1-08/173/2005 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola
Piešķirt - 822.42 €
§ 3.25 Amatas Ekoskolas vides taka un novada karte
1-08/91/2005 Amatas pamatskola
Piešķirt - 711.44 €
§ 3.26 Domā globāli, rīkojies lokāli
1-08/168/2005 Bērnu vides skola
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.27 "Dabas skola" skolēnu nometne Preiļu rajona bioloģijas olimpiādes uzvarētājiem
1-08/151/2005 Dabas draugu klubs
Piešķirt - 2 561.17 €
§ 3.28 Aiziesim…bet kur
1-08/132/2005 Gulbenes rajona padomes Izglītības pārvalde
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.29 Vides taka Auces upes krastā
1-08/89/2005 Jelgavas rajona Šķibes pamatskola
Piešķirt - 2 418.88 €
§ 3.30 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru kursi
1-08/97/2005 Krustpils novada Tālākizglītības un informācijas centrs Krustpils pagasta padomes struktūrvienība
Noraidīt
§ 3.31 Vides dienas 2005
1-08/146/2005 Vides projekti
Atlikt
§ 3.32 Vides mācību labirinti, 2. kārta
1-08/84/2005 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 3.33 Starptautiskās sadarbības uzlabošana un informācijas apmaiņa ūdens kukaiņu izpētes un datu interpretācijas jomā
1-08/83/2005 Latvijas Entomoloģijas biedrība
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 3.34 Rūpnieciskās vides aizsardzības interneta portāla www.virums.lv izveidošana
1-08/148/2005 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
§ 3.35 Baltic SeaBreeze - Vides izglītības pasākumi Latvijas mazajās un jahtas ostās
1-08/136/2005 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
§ 3.36 Zaļais ceļojums kopā ar draugiem
1-08/170/2005 Maija Šemele
Piešķirt - 4 126.33 €
§ 3.37 Mērsraga pagasta piekrastes apmeklētāju izglītošana
1-08/134/2005 Mērsraga pagasta padome
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.38 Jauns un Zaļš!?
1-08/160/2005 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.39 Dabas nometne-ekspedīcija "Radošā attīstība atpūtā"
1-08/172/2005 Preiļu rajona Rušonas pamatskola
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 3.40 Vecpiebalgas pagasta dabas un kultūrvēsturiskās ainavas izpēte
1-08/428/2004 Rīgas 3.vidusskolas atbalsta fonds
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 3.41 Mēs par tīru Latviju
1-08/123/2005 Rīgas skolēnu pils
Noraidīt
§ 3.42 VI Starptautiskie Zaļo dziedāšanas svētki
1-08/112/2005 Vides aizsardzības klubs MežaParks
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.43 Vides mācību cikls "Dabas mantojums"
1-08/125/2005 VAK Salacas nodaļa
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 3.44 Vides diena Vestienā
1-08/73/2005 Vestienas pagasta padome
Piešķirt - 711.44 €
§ 3.45 Sabiedriskās līdzdalības veicināšana ar vidi saistīto lēmumu pieņemšanā "Zaļais-karstais telefons"
1-08/119/2005 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.46 Zaļie pagasti
1-08/113/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.47 Zaļā skola
1-08/114/2005 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.48 Vides aizsardzības kluba piekrastes programma
1-08/115/2005 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.49 Zaļais iepirkums Latvijas pašvaldībās
1-08/122/2005 Zaļā brīvība
Noraidīt
§ 3.50 Gāliņciema ekokomanda
1-08/165/2005 Zaļā nagla
Piešķirt - 377.06 €
§ 3.51 Vides izglītības nometne "Ķekaviņa"
1-08/142/2005 Gaismas tilts `97, BO SIA
Piešķirt - 722.82 €
§ 3.52 Nacionālā Botāniskā dārza informācijas dienesta tehniskais nodrošinājums
1-08/107/2005 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.53 Videi draudzīgu meža apsaimniekošanas demonstrācijas objektu izveide
1-08/159/2005 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.54 Pētīsim un sargāsim savus avotus -2. kārta
1-08/110/2005 Reģionālā vides centra (REC) pārstāvniecība Latvijā
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.55 Radošā darbnīca "Vai mums ir plāns" daudzfunkciju telpā "Kaste"
1-08/161/2005 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Noraidīt
§ 3.56 Neatstāj pēdas - staigā pastalās
1-08/162/2005 Latvijas Pieredzes izglītības centrs
Noraidīt
Dažādi
§ 4.1 Sadzīves, sanitāri higiēnisko un darba apstākļu uzlabošana Gardenes bīstamo atkritumu novietnē
1-08/188/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 25 953.18 €
§ 4.2 Aizsprosti Latvijas upēs. Situācijas izpēte, novērtējums un veicamie pasākumi upju atjaunošanā, saistībā ar EK „Ūdens struktūrdirektīvas” (2000/60/EC) ieviešanu un izpildi
1-08/12/2005 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 28 457.44 €